Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Năng lực xây dựng: 8. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Hội Xây dựng Đồng Nai.

Title

8. Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Hội Xây dựng Đồng Nai.

KhaoSat

Dân dụng cấp III.

LapDuAn

Dự án nhóm B.

QuanLyDuAn

Dự án nhóm B.

ThietKeQuyHoach

Đô thị loại 3.

ThietKe-ThamTraThietKe

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II.

- Giao thông cấp III.

GiamSatThiCongXD

- Dân dụng cấp II.

- Công nghiệp cấp II.

- Hạ tầng kỹ thuật cấp II.

- Giao thông cấp III.

KiemDinhGiamDinhChatLuongCT

 

ThiNghiemChuyenNganhXD

 

ThiCongXD

 

Ghi chú

 

ThongTinToChuc

- Tên tổ chức: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Hội Xây dựng Đồng Nai.

- Địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính: 38 Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Công Định.

- Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Giấy CNĐKDN Công ty TNHH 2 TV trở lên với MSDN 3600253287 đăng ký lần đầu ngày 07/8/2008 và thay đổi lần 4 ngày 11/11/2010 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp.

- Vốn điều lệ: 500 triệu đồng.       

- Số lượng cán bộ, nhân viên chủ trì các bộ môn của tổ chức:Chủ nhiệm lập dự án (03 người); Giám đốc tư vấn quản lý dự án(03 người); Chủ nhiệm đồ án quy hoạch đô thị(02 người); Chủ trì bộ môn chuyên ngành quy hoạch đô thị(02 người); Chủ nhiệm khảo sát xây dựng(01 người); Chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình(03 người); Chủ trì thiết kế xây dựng công trình       (08 người).

- Hệ thống quản lý chất lượng: không.​

Attachments

Created at 10/10/2016 8:19 PM by Vũ Hoà Phuơng
Last modified at 10/10/2016 8:19 PM by Vũ Hoà Phuơng