Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

Title

Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

Loại tin

Chỉ đạo điều hành

Loại tin:ID

3

Đoạn tin ngắn

​​Tiếp tục  triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2016.

Nội dung

Tiếp tục  triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật năm 2016.

  Ngày 22/02/2016, Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành kế hoạch số 12/KH-SXD triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hà​nh pháp luật năm 2016, nhằm theo dõi thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, sự phù hợp, tính khả thi của pháp luật với thực tiễn và tình hình phát triển kinh tế xã hội, tác động của các văn bản quy phạm pháp luật đối với Ngành Xây dựng và sự thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  Trên cơ sở thực trạng thi hành pháp luật, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành.

Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm gồm:

- Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và văn bản pháp luật khác có liên quan: Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và các văn bản khác có liên quan. Những nội dung nào chưa được pháp luật quy định; Các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, có những nội dung nào mâu thuẩn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc quy định chưa chặt chẽ, dẫn đến việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để lạm dụng, trục lợi; Những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải được sửa đổi, bổ sung.

- Đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng: Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành; Tính thống nhất, đồng bộ của việc ban hành các văn bản hướng dẫn đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tính khả thi của các văn bản hướng dẫn; Việc tuân thủ thủ tục và trình tự ban hành văn bản.

- Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật: Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của việc ban hành văn bản triển khai, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; Mức độ đáp ứng về về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật.

- Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng: Tình hình thực hiện pháp luật của các đơn vị thuộc Sở và của công chức, viên chức trong thi hành công vụ; Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với các lĩnh vực do Sở quản lý; Mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là việc tuân thủ quy định về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Các hoạt động thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật:

- Thu thập thông tin đánh giá thực trạng việc thi hành pháp luật và tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, mâu thuẫn trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành để kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản cho phù hợp với thực tiễn.

Lĩnh vực trọng tâm tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016: Tình hình thực hiện, triển khai quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; Tình hình quản lý hoạt động xây dựng; Cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; Hoạt động công chứng, chứng thực liên quan đến bất động sản; Tình hình triển khai hạ tầng các khu công nghiệp, Dự án khu dân cư, khu đô thị mới; Hoạt động khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.Tình hình quản lý trật tự xây dựng; việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan và việc ban hành, thực hiện các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

                                                      Huyền Trinh   

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

182
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 3/1/2016 2:49 PM by System Account
Last modified at 11/25/2022 7:46 PM by System Account