Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Chương trình hành động của Sở Xây dựng về việc thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017

Title

Chương trình hành động của Sở Xây dựng về việc thực hiện Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017

Loại tin

Quản lý Hạ tầng đô thị

Loại tin:ID

19

Đoạn tin ngắn

​     Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017;

Nội dung

​     Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017;

​      ​Sở Xây dựng Đồng Nai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

Trong giai đoạn 2016 - 2017, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục rà soát, đề nghị UBND tỉnh đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện cho tổ chức và cá nhân dễ dàng tiếp cận, thực hiện.

Từng bước đổi mới, xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, phục vụ công tác quản lý nhà nước, cũng như cung cấp thông tin hoạt động của Ngành cho người dân và các tổ chức.

II. CÁC NHIỆM VỤ  CHỦ YẾU

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực được phân công, các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Xây dựng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới, đồng bộ đầy đủ, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Ngành nhằm tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh cho môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó tập trung:

- Tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng theo hướng đồng bộ, nâng cao chất lượng, phủ kín hoạt động, phân cấp và trách nhiệm rõ ràng, đơn giản thủ tục, phù hợp với thực tiễn, tạo ra những đột phá trong việc huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của Ngành.

- Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị,...; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng lành mạnh cho các doanh nghiệp.

2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng công khai minh bạch giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế

a. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 3483/QĐ-UBND  ngày 5/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thay thế bộ thủ tục hành chính ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Công khai, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Tỉnh, Website của Sở về các văn bản quy phạm pháp luật có thủ tục hành chính và thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ.

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại; phối hợp thực hiện liên thông giữa các thủ tục xây dựng với thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư,... nhằm đơn giản hóa và giảm tối đa thủ tục đầu tư.

- Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, trong đó chú trọng đến công khai yêu cầu thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình giải quyết công việc, thời hạn giải quyết công việc theo quy định để doanh nghiệp, tổ chức, công dân biết và thực hiện thuận lợi.

- Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở trong việc cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; Đẩy mạnh thực hiện thanh, kiểm tra trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; Phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

b. Tăng cường tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính

- Văn phòng Sở, Phòng Pháp chế cùng các Phòng, Trung tâm thường xuyên phổ biến, quán triệt Chương trình, Kế hoạch cải cách thủ thục hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị mình biết, để thực hiện.

 

- Tổ chức tốt công tác truyên truyền Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh, của Sở Xây dựng.

c. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai cải cách chế độ công chức, công vụ.

- Bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt nhằm từng bước đưa công tác quản lý đi vào nề nếp, khoa học, theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững của đội ngũ công chức, viên chức trong những năm tiếp theo.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên viên, đạo đức công vụ để đáp ứng theo yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

- Rà soát, đánh giá đội ngũ công chức, viên chức hàng năm để làm cơ sở thực hiện việc củng cố xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đội ngũ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức.

3. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Xây dựng

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu về quy hoạch, công tác phát triển nhà ở và phát triển đô thị, thị trường bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản,… nhằm công khai minh bạch các thông tin.

- Chuẩn hóa quy trình quản lý, cấp giấy phép, chứng chỉ cho các đối tượng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo phần mềm một cửa. Thực hiện giải quyết các thủ tục hồ sơ theo dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 để giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân nhằm giảm thời gian, chi phí của người dân đến cơ quan hành chính trong việc giải quyết TTHC; Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

- Tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008.

4. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát giảm số lượng hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, nội dung hồ sơ, đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian cấp phép Xây dựng, bảo đảm cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận

- Thực hiện chủ trương đơn giản thủ tục hành chính, đồng thời phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong công tác cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng, đảm bảo công trình xây dựng theo đúng quy hoạch, thiết kế đô thị an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan. Hướng dẫn cấp giấy phép quy hoạch theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016; cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh.

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác lập quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung đô thị; Đẩy nhanh tốc độ phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; xây dựng kế hoạch khu vực phát triển đô thị để làm căn cứ cho công tác cấp giấy phép xây dựng.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan thực hiện quy trình liên thông, hợp lý giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng,...

5. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

- Tham mưu cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở theo quy định mới của Luật Xây dựng. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ về thực thi nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, về nhân sự cho các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành Xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn, thiết kế, thi công xây lắp các công trình quy mô lớn, công trình trọng điểm quốc gia; từng bước tiến tới đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế, chiếm lĩnh thị trường trong nước, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.

- Tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội.

Theo đó, Chương trình cũng đã đưa ra các giải pháp và phân công nhiệm vụ từng phòng chuyên môn và Trung tâm thuộc Sở thực hiện.

                                                                    Tin: Nguyễn Thị Huệ

Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

676
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/8/2016 3:32 PM by System Account
Last modified at 10/26/2022 1:25 AM by System Account