Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Các giải pháp của ngành xây dựng để nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Title

Các giải pháp của ngành xây dựng để nâng cao chất lượng dịch vụ công và hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Loại tin

Kinh tế - Kế hoạch

Loại tin:ID

47

Đoạn tin ngắn

​của  tỉnh Đồng Nai năm 2016.

Nội dung

​của  tỉnh Đồng Nai năm 2016.

​​1. Chỉ số chi phí gia nhập thị trường:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 3483/QĐ-UBND  ngày 5/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thay thế bộ thủ tục hành chính ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép xây dựng theo dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 để giải quyết TTHC cho tổ chức và cá nhân nhằm giảm thời gian, chi phí của người dân đến cơ quan hành chính trong việc giải quyết TTHC; Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai; hoàn thiện cơ sở vật chất bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng quy trình, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của Sở để đáp ứng theo yêu cầu một cửa hiện đại của tỉnh.

2. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin

- Thực hiện công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm cơ sở cho chủ đầu tư và nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực của các tổ chức để lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng cho phù hợp. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách qua nhiều kênh thông tin trong đó đặc biệt chú trọng cổng thông tin điện của tỉnh, website của Sở.

- Trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện trưng cầu ý kiến của các đối tượng được tác động một cách rộng rãi (đặc biệt là các doanh nghiệp).

3. Chỉ số chi phí về thời gian

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo hướng rõ ràng minh bạch, tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, giảm thiểu quy trình, thủ tục không cần thiết và kiến nghị đơn giản hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng nhằm rút ngắn hơn thời gian giải quyết hồ sơ đặc biệt là giấy phép xây dựng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian doanh nghiệp, người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Thực hiện nghiêm túc cơ chế làm việc "một cửa, một cửa liên thông theo phần mềm quản lý một cửa điện tử "Egov".

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra xây dựng tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất chương trình thanh tra hàng năm đối với các doanh nghiệp đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật, tránh chồng chéo trong kế hoạch thanh tra giữa các ngành.

4. Chỉ số chi phí không chính thức:

- Tăng cường cập nhật những chủ trương, chính sách đầu tư mới, thực hiện công khai minh bạch các kế hoạch, quy hoạch ngành xây dựng để các nhà đầu tư được tiếp cận bình đẳng, các dự án quy hoạch trước khi thẩm định, phê duyệt đều tổ chức lấy ý kiến của nhân dân địa phương nơi quy hoạch theo quy định; các quyết định, kết luận thanh tra đều được công khai cho các đối tượng được thanh tra vừa bằng văn bản vừa công khai tại các cuộc họp.

- Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính với trọng tâm cơ chế "một cửa liên thông" tích cực nâng cao trách nhiệm, tư cách đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công chức "một cửa". Sẵn sàng điều chuyển cán bộ trong quá trình làm việc bị người dân, doanh nghiệp kêu, phàn nàn nhiều. Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trình độ, kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức để đáp ứng nhu cầu hướng dẫn và giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác phòng và chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công khai, minh bạch  trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hạn chế các hành vi nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp.

4. Tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh

- Chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, chính sách kịp thời nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp.

- Tiếp tục rà soát, bãi bỏ văn bản, cơ chế chính sách không còn phù hợp, ban hành các văn bản, cơ chế chính sách mới liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, trong điều kiện thực tế của tỉnh.

-  Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp:

5. Chỉ số thiết chế pháp lý

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ đúng quy trình, thủ tục soạn thảo văn bản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan.

                                                                 Tin: Nguyễn Thị Huệ


Hình minh họa

 

Tin nổi bật

No

ViewCount

75
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 6/8/2016 3:33 PM by System Account
Last modified at 12/7/2022 7:17 AM by System Account