Thanh tra Sở
 Chức năng:

1. Thanh tra Sở Xây dựng (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ:

1. Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra, khoản 3 Điều 165 của Luật Xây dựng, Điều 8 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng, cụ thể như sau:

1.1 Xây dựng kế hoạch thanh tra trình giám đốc sở phê duyệt: thực hiện khảo sát, thu nhập thông tin theo định hướng của Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh, báo cáo Thanh tra Bộ Xây dựng.

1.2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của Sở.

1.3. Thanh tra chuyên ngành về xây dựng: Thực hiện các nội dung quy định tại Điều 11 của Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, cụ thể bao gồm:

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về: quy hoạch, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; về phát triển đô thị; quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công sở; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định của pháp luật; việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về xây dựng, thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định pháp luật.

1.4. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

1.5. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

1.6. Thừa lệnh Giám đốc Sở chuyển các đơn thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đến nơi có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

2.1 Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Phòng, Trung tâm, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

2.2 Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở; hướng dẫn nghiệp vụ cho Phòng chuyên môn cấp huyện, cán bộ, công chức cấp xã trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại địa phương.

2.3 Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.4 Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra; việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực của Sở.

2.5 Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

2.6 Chủ trì hoặc tham gia các đoàn thanh tra liên ngành do các Sở, ngành, địa phương thành lập; tham gia các đoàn thanh tra do Bộ Xây dựng, UBND tỉnh thành lập.

2.7 Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của Thanh tra Sở.

2.8 Chủ trì trả lời các vấn đề về việc cấp sở hữu công trình và các vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

2.9 Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.​

1. Chánh Thanh tra Sở

- Họ tên: Nguyễn Quốc Tần

- Số điện thoại: 02513 843 188

- Hộp thư điện tử: tannq@dongnai.gov.vn​​

2. Phó Chánh Thanh tra Sở

- Họ tên: Hứa Quốc Tuấn

- Số điện thoại: 02513 843 188

- Hộp thư điện tử: tuanhq@dongnai.gov.vn


Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai