Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Một số nhiệm vụ trong tâm công tác pháp chế năm 2016
Cập nhật 29/02/2016 16:04 Xem với cỡ chữ

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chếgóp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng ​tâm của Ngành Xây dựng trong năm 2016,​

 Ngày 22/02/2016,  Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2016, theo đó đã đề ra một số nhiệm vụ trong tâm như :

 Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

 Tham mưu soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh về Chương trình ban hành Văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2016. Cụ thể, trong năm 2016 sẽ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định về việc thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Quyết định ban hành Quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật được Trung ương và địa phương ban hành trong năm 2016, các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của cấp trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tiễn quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản do Sở ngành khác chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến Sở Xây dựng. 

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật:

-    Kiểm tra tính phù hợp, hiệu quả, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan, kịp thời phát hiện dấu hiệu trái pháp luật hoặc có sự chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn để đề xuất hướng xử lý.

- Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước do Sở Xây dựng chủ trì, soạn thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thi hành hiệu quả. Ngoài ra, còn thực hiện rà soát khi có chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của Ngành Xây dựng; Tổ chức phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Ngành Xây dựng: Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư có liên quan hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng; các văn bản khác có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng ; Tiếp tục phổ biến nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; các văn bản Luật đã được Quốc Hội thông qua năm 2014, 2015; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013; Văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng,.v..v...Các đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ mới ban hành, các văn bản của Nhà nước cần được phổ biến theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp trong năm 2016; Tuyên truyền, phổ biến kết quả công tác Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Đánh giá tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng và văn bản pháp luật khác có liên quan: Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và các văn bản khác có liên quan. Những nội dung nào chưa được pháp luật quy định; Các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, có những nội dung nào mâu thuẩn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật khác hoặc quy định chưa chặt chẽ, dẫn đến việc lợi dụng kẽ hở của pháp luật để lạm dụng, trục lợi; Những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải được sửa đổi, bổ sung.

- Đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng: Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản hướng dẫn do Bộ Xây dựng ban hành;Tính thống nhất, đồng bộ của việc ban hành các văn bản hướng dẫn đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tính khả thi của các văn bản hướng dẫn; Việc tuân thủ thủ tục và trình tự ban hành văn bản.

- Đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật:Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của việc ban hành văn bản triển khai, việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; Mức độ đáp ứng về về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật.

- Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng: Tình hình thực hiện pháp luật của các đơn vị thuộc Sở và của công chức, viên chức trong thi hành công vụ; Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với các lĩnh vực do Sở quản lý; Mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là việc tuân thủ quy định về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và của Ngành.

Tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Huyền Trinh

 

CÁC TIN KHÁC
» Một số kết quả hoạt động công đoàn tháng 5/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018 (22/05/2018 13:57)
» Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (22/05/2018 08:55)
» Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018 (22/05/2018 08:47)
» Tiếp tục đăng tải công khai bản Word Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 30/5/2017, Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh và địa điểm tiếp nhận hồ sơ- Thủ tục hành chính. (22/05/2018 08:58)
» triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị năm 2018 (21/05/2018 13:54)
» tổ chức triển khai lớp Bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị năm 2018 (22/05/2018 14:17)
» Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Xây dựng (22/05/2018 05:23)
» Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2018 (17/05/2018 15:58)
» Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Xây dựng (19/05/2018 16:09)
» Thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 của Sở Xây dựng (17/05/2018 14:20)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai