Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Trung tâm
Trung tâm Thoát nước Đồng Nai ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016
Cập nhật 14/07/2016 10:51 Xem với cỡ chữ

​      Để đảm bảo việc tuyển dụng viên chức đúng quy định; đạt hiệu quả, lựa chọn người có phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng được  nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị.

 
 

​       Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công và căn cứ chương trình công tác năm 2016. Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, Trung tâm Thoát nước Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau:

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HÌNH THỨC, CÁCH THỨC TUYỂN DỤNG

1.          Phạm vi

Do nhu cầu phát triển, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được giao của Trung tâm hiện nay; căn cứ đề xuất của các Phòng, Ban nghiệp vụ, Trung tâm dự kiến tuyển một số viên chức với số lượng vị trí việc làm như sau:

01 nhân viên quản lý dự án (Kỹ sư Xây dựng)

01 nhân viên thẩm định hồ sơ dự án (kỹ sư Xây dựng)

2.          Đối tượng, điều kiện tuyển dụng viên chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

-    Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

-    Đủ 18 tuổi trở lên;

-    Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

-    Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

-    Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

-    Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

-    Có trình độ tiếng Anh

-    Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.           Hình thức tuyển dụng

-    Hình thức xét tuyển: tuyển dụng công khai theo quy trình xét tuyển viên chức quy định tại Mục 3 (điều 11 đến điều 14) - Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

o   Trường hợp xét tuyển đặc cách

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức, Giám đốc Trung tâm xem xét xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đặc biệt sau:

+  Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước;

+  Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác xuất sắc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 03 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

+  Đạt các yêu cầu tuyển dụng của Trung tâm.

4.           Cách thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức do Hội đồng tuyển dụng công nhận kết quả tuyển dụng viên chức hoặc Hội đồng kiểm tra, sát hạch và công nhận kết quả xét đặc cách, gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm thực hiện.

Hội đồng tuyển dụng viên chức được thành lập và tổ chức xét tuyển viên chức theo đúng quy định tại điều 6 - Nghị định số 29/2012/NĐ –CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

o   Cách tính điểm

-  Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

-  Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

-  Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

-  Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

-  Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

o   Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a.      Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b.      Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, và căn cứ điểm hoàn thành chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học văn phòng.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

v  Hội đồng tuyển dụng viên chức có nhiệm vụ sau:

-     Thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết đầy đủ thông tin cần tuyển tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ về: điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng cần tuyển, nội dung hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và nội dung xét tuyển cho người dự tuyển biết;

-     Nhận và xem xét hồ sơ dự tuyển, lập danh sách những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển và thông báo cho người dự tuyển biết;

-     Tổ chức xét tuyển nhân sự bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, chế độ chính sách, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và những quy định chung của Nhà nước;

-     Báo cáo kết quả tuyển dụng trình lên Ban Giám đốc xem xét và công nhận kết quả tuyển dụng.

-     Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển.

II.   QUY TRÌNH, NỘI DUNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1.     Nội dung tuyển dụng viên chức 

Hội đồng tuyển dụng viên chức xét kết quả học tập và phỏng vấn trực tiếp người dự tuyển.

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.     Quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức

Bước 1. Công tác chuẩn bị tổ chức triển khai Kế hoạch xét tuyển

-  Ban hành kế hoạch tuyển dụng;

-    Rà soát, tổng hợp nhu cầu tuyển dụng viên chức của Trung tâm.

Bước 2. Thông báo nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ và sơ tuyển.

-     Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai chỉ tiêu, cấp bậc, ngành nghề,... tuyển dụng viên chức trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại đơn vị

-     Tiếp nhận hồ sơ thí sinh: thí sinh nộp tại Hội đồng đồng tuyển dụng Trung tâm, không tiếp nhận các hồ sơ gửi theo đường bưu điện.

Bước 3. Xét duyệt hồ sơ tuyển dụng (sơ tuyển)

-     Hội đồng tuyển dụng tổng hợp, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và các trường hợp không đạt yêu cầu (ghi rõ lý do), phân bổ danh sách thí sinh vào vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Trung tâm.

-     Hội đồng tuyển dụng xét duyệt (tính điểm theo mục 4) hồ sơ các thí sinh dự tuyển đạt yêu cầu. Các thí sinh thuộc diện đặc cách được ưu tiên xem xét trước, sau đó sẽ tuyển đến các đối tượng thi tuyển nếu còn chỉ tiêu).

Bước 4. Tổ chức xét tuyển

-     Đối với các thí sinh đủ điều kiện (qua sơ tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển), Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm tổ chức phỏng vấn trực tiếp phần nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung vấn đáp thực hiện theo đề cương phỏng vấn do Trưởng phòng nghiệp vụ (có vị trí cần tuyển) xây dựng trình Hội đồng xem xét, phản biện và thông qua.

-     Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật và trình kết quả xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách đến Giám đốc Trung tâm xem xét phê duyệt kết quả tuyển dụng.   

Bước 5. Công bố kết quả tuyển dụng

-     Công bố kết quả kỳ xét tuyển.

-     Sau khi công bố kết quả xét tuyển, nếu thí sinh có đơn xin phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng tổ chức giải quyết và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Bước 6. Công nhận kết quả trúng tuyển và ra quyết định tuyển dụng

-     Căn cứ vào kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo, trình Giám đốc Trung tâm  phê duyệt công nhận kết quả tuyển dụng.

-     Căn cứ kết quả tuyển dụng đã được công nhận, Hội đồng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm thông báo kết quả cho các thí sinh đến nhận quyết định tuyển dụng.

-     Căn cứ Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, Trung tâm ban hành quyết định tuyển dụng và phân công người trúng tuyển về các phòng ban trong Trung tâm và báo cáo kết quả tuyển dụng về cơ quan chủ quản.

3.          Hồ sơ của người dự tuyển viên chức gồm có:

-     Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số  số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

-     Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác trong thời hạn 03 tháng.

-     Bản sao giấy khai sinh;

-     Sổ hộ khẩu thường trú;

-     Giấy chứng minh nhân dân;

-     Bản photo bằng tốt nghiệp THPT;

-     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập, bảng điểm phù hợp với vị trí dự tuyển;

-     Các chứng chỉ có liên quan (nếu có);

-     Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hô sơ dự tuyển;

-     Các giấy tờ chứng nhận để xét đối tượng ưu tiên (nếu có);

-     Ba phong bì dán tem ghi rõ tên người nhận, địa chỉ và kèm 2 ảnh cỡ 3x4;

-     Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm X 34cm (ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc);

-     Khi nộp hồ sơ dự tuyển viên chức thí sinh phải đem bản chính văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với vị trí dự tuyển để đối chứng với bản sao.

III.     TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-     Sau khi nhận được Kế hoạch, đề nghị các phòng ban trong Trung tâm rà soát báo cáo nhu cầu tuyển dụng và gửi về Phòng Kế hoạch Tổng hợp để tổng hợp các yêu cầu chuẩn bị thực hiện, đồng thời phối hợp triển khai các nội dung khác theo kế hoạch tuyển dụng trên.

v           Thời gian thực hiện dự kiến

-     Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 08/7/2016:

+ Thành lập Hội đồng tuyển dụng

+ Chuẩn bị hồ sơ và các nội dung để thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

-     Từ ngày 11/07/2016 đến ngày 05/8/2016: Thông báo tuyển dụng và nhận hồ sơ dự tuyển.

-       Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016: Tổng hợp hồ sơ; niêm yết và thông báo xét tuyển đến người dự tuyển.

-   Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016: Tổ chức xét tuyển, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Xây dựng và đề nghị công nhận kết quả.

-   Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016: Gửi kết quả cho người trúng tuyển, ký hợp đồng và bố trí công tác. 

Tin: Dương Phấn

 
CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai