Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Triển khai Kế hoạch số 8471/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo của Sở Xây dựng
Cập nhật 19/10/2016 14:28 Xem với cỡ chữ


Ngày 30/9/2016, Giám đốc Sở Xây dựng đã có kế hoạch số 50/KH-SXD về thực hiện Kế hoạch số 8471/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Nội dung kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 111/2015/QH13; Kế hoạch số 8471/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh. Tập trung nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; bảo đảm phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác điều tra và thi hành án; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại Sở Xây dựng năm 2016 và những năm tiếp theo, tiếp tục duy trì và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu đã được đề ra trong Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013 (ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ); Chương trình thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đu tranh phòng, chng tội phạm (ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ); các Nghị quyết số 52/2013/QH13, số 69/2013/QH13, số 75/2014/QH13 và số 96/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, trung tâm thuộc Sở trong thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13; Kế hoạch số 8471/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Các phòng, trung tâm trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh và của Sở thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chiến lược, Chương trình hành động của Đảng, Chính phủ v công tác phòng chng vi phạm pháp luật và tội phạm, trọng tâm là: Chỉ thị s 46-CT/TW ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Chỉ thị s21-CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc gia PCTP giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030, Chương trình hành động phòng, chng tội phạm mua bán người, Chương trình hành động phòng, chng tham nhũng lãng phí và Chiến lược Quốc gia phòng, chng tham nhũng đến năm 2020.

2. Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể CBCCVC tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Tập trung đấu tranh phòng, chng các vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phức tạp xảy ra ở các lĩnh vực: Đầu tư công, giao thông, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, thuế, tài chính, ngân hàng, thương mại, các loại tội phạm tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, giết người, cướp tài sản, trộm cp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm hại trẻ em, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mà người phạm tội là lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn và tội phạm do người chưa thành niên thực hiện.

3. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Phối hợp với Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án, với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, tài sản của các đối tượng phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng ngay từ giai đoạn điều tra nhằm chng tu tán tài sản, bảo đảm việc thu hi; nâng tỷ lệ thu hi tin, tài sản bị chiếm đoạt đạt tỷ lệ trên 60% (nếu có). Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng vn, tài sản nhà nước; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm kinh tế, tham nhũng, thu hồi tiền và tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm 100% các vụ việc ngay khi thanh tra có dấu hiệu tội phạm đu được chuyn đến cơ quan điều tra xem xét việc khởi t, điều tra theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Đi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng giáo dục đạo đức trong nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giáo dục đạo đức công vụ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm phát sinh từ các đối tượng người nghiện ma túy.

5. Nâng cao chất lượng công tác nắm, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích và đánh giá tình hình, chủ động, góp phần dự báo những vn đphức tạp liên quan đến hoạt động của tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung và tại Sở nói riêng. Hưởng ứng các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát hiện, triệt phá các tổ chức, băng nhóm tội phạm.

6. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các tố giác và tin báo về tội phạm của công dân, cơ quan, tổ chức được tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo tiến độ giải quyết đơn thư khiếu nại, tcáo theo quy định của pháp luật, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư của công dân, cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, không đviệc khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn, phin hà cho công dân, cơ quan, tổ chức.

7. Thực hiện tốt công tác Giám định tư pháp xây dựng, việc phối hợp với Cơ quan thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân trong các vụ việc thi hành án dân sự, vụ án có liên quan đến lĩnh vực Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở Xây dựng.

8. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án dân sự; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI).

9. Bố trí, dự toán ngân sách hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Thanh tra Sở, Chi cục Giám định Xây dựng khi có Quyết định thành lập của UBND tỉnh. Bố trí kinh phí, có lộ trình thực hiện bảo đảm các phương tiện m việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

10. Tuyển dụng đủ số lượng biên chế được giao, bảo đảm chất lượng cán bộ, phân bổ biên chế hợp lý cho các đơn vị; tăng cường kiểm tra, thanh tra nội bộ; kịp thời phát hiện và xử nghiêm minh những cán bộ tiêu cực, vi phạm pháp luật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mnh.

11. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, nhất là tham gia TPP, FTA, cộng đồng ASEAN.

III. GIẢI PHÁP

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể CBCCVC tham gia trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Sở Xây dựng với các Sở, ngành, địa phương, các phòng, trung tâm thuộc Sở; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đu các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Kế hoạch này đã đề ra.

2. Triển khai, thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành; tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật và chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc đxuất sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật theo thẩm quyền, khc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật.

3. Cải tiến, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa”; kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tăng cường vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy. Củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, là lực lượng tự vệ Sở, tổ bảo vệ - Công ty bảo vệ Hoàng Thiện; nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội với các Sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò nòng cốt, xung kích của các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức xã hội, nhà trường, vai trò nn tảng của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và mc các tệ nạn xã hội, nhất là đối với các trường hợp thanh, thiếu niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực liên quan đến quản lý, đầu tư, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ và ngân hàng. Hoạt động thanh tra, kiểm tra phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và các quy chế, quy trình; kịp thời phát hiện những sơ hở, bt cập của cơ chế, chính sách, pháp luật đ kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan thanh tra phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối tượng thanh tra, kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra; chịu trách nhiệm về các quyết định, yêu cầu, kiến nghị thực hiện kết luận thanh tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý hành chính, kỷ luật các trường hợp rõ ràng dấu hiệu tội phạm, mà sau đó Cơ quan điều tra phát hiện bỏ lọt tội phạm và khởi tố, xử lý hình sự.

5. Chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời xử lý nghiêm minh người mc sai phạm, tiêu cực; nâng cao chất lượng đội ngũ Thanh tra viên, Giám định viên tư pháp xây dựng. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang bị và kiện toàn Thanh tra Sở, Chi cục Giám định xây dựng (sau khi được UBND tỉnh thành lập).

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCCVC; hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở Xây dựng

- Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh và đặc điểm tình hình của Sở Xây dựng để tổ chức triển khai thực hiện thực hiện trình Giám đốc Sở phê duyệt. Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này.  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Đề án:Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản”(Đề án 9).

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, các đoàn thể triển khai thực các nhiệm vụ của Kế hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cả về mục tiêu, giải pháp và nguồn lực đầu tư.

2. Phòng Kinh tế - Kế hoạch

- Thực hiện phân bổ, quản lý và bố trí đủ kinh phí cho các hoạt động để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Đề ánPhòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bảntrên cơ sở khi được Bộ Xây dựng phê duyệt và nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của luật ngân sách nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Phòng Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở thực hiện công tác hoàn thiện về tổ chức, xây dựng lực lượng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn lực nhằm nâng cao khả năng phòng, chống tội phạm.   

- Thường xuyên cử công chức, viên chức, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tội phạm do cấp thẩm quyền tổ chức; áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm.

- Rà soát bộ máy của Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc kịp thời xây dựng bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4. Thanh tra Sở

Chủ trì kiểm tra, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành xây dựng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

5. Phòng Quản lý hoạt động xây dựng

Triển khai, hướng dẫn các quy định của pháp luật xây dựng như Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Công bố kịp thời các chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bản khi được Bộ Xây dựng phê duyệt; theo dõi, quản lý, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo các tiêu chuẩn, yêu cầu về công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

6. Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật

Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành kỹ thuật; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

7. Phòng Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản theo hướng tăng cường kiểm soát có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển nhà ở nhằm đảm bảo ổn định, cân đối cung cầu, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai.

8. Phòng Quản lý Kiến trúc và phát triển đô thị

Thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác cấp phép xây dựng công trình; phối hợp các địa phương tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị và lập hồ sơ đề xuất phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật xây dựng;

9. Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng

Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý điều chỉnh quy hoạch xây dựng các dự án chậm triển khai, không khả thi và không tuân thủ quy hoạch; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng; đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

10. Các phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở

Các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hp với Văn phòng Sở, phòng Pháp chế, Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Kế hoạch này và Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng cơ bảnđược cấp thẩm quyền phê duyệt.

11. Đề nghị tổ chức Công đoàn, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Sở Xây dựng tham gia triển khai để các đoàn viên, hội viên thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi hoạt động của mình; phối hợp với Văn phòng Sở giám sát thực hiện kế hoạch này.

Các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình; định kỳ báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này về Sở Xây dựng trước ngày 15/7 hàng năm (qua Văn phòng Sở, Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Công an tỉnh.

Giám đốc Sở giao cho Văn phòng Sở Xây dựng phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đốc đốc thực hiện Kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ của Sở Xây dựng để báo cáo về UBND tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.​
Tin: Đào Quốc Tuấn​
CÁC TIN KHÁC
» Cụm thi đua 6 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 (15/05/2018 09:02)
» Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (22/05/2018 07:36)
» Triển khai thực hiện Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng năm 2018 (21/05/2018 00:58)
» Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (22/05/2018 14:57)
» Triển khai Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018 (22/05/2018 11:09)
» Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (21/05/2018 20:00)
» Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (20/05/2018 00:51)
» Triển khai thực hiện Quyết định số 1199/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2018 (20/05/2018 12:17)
» Triển khai thực hiện Quyết định số 988/QĐ-BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng (15/05/2018 15:17)
» Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (16/05/2018 04:34)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai