Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016- 2021
Cập nhật 03/11/2016 15:26 Xem với cỡ chữ

Nhằm trang bị cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC&NLĐ) thuộc Sở Xây dựng nhận thức rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức của CBCCVC&NLĐ trực thuộc về vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trang bị cho CBCCVC&NLĐ (cử tri) nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biệu Hội đồng nhân dân các cấp, nhất là nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tham gia đấu tranh phòng, chống những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. Phê phán, uốn nắn những biểu hiện mất dân chủ, chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của cử tri; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến cuộc bầu cử, đảm bảo để góp phần thực hiên cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công.

Ngày 22/3/2016, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-SXD về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Với yêu cầu:

-  Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải được thực hiện phù hợp với lộ trình các bước của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử); đồng thời phải bám sát Kết hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Việc tuyên truyền phải được thực hiện thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tổ chức, triển khai và đăng ký tham gia các phong trào thi đua yêu nước chào mừng cuộc bầu cử gắn với việc tích cực triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động chào mừng và kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh trong năm 2016. Động viên, cổ vũ toàn thể CBCCVC&NLĐ trực thuộc Sở phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Sở.

Các nội dung tuyên truyền chủ yếu:

Đợt 1: Từ tháng 02 đến giữa tháng 4/2016

-  Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh Đồng Nai thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

-  Tập trung tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội như: Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH13 về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và bổ sung số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH13 về quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 11/2016/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và các văn bản pháp luật khác về cuộc bầu cử.

-  Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; góp phần nâng cao tinh thần tự giác của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở và cử tri trong thực hiện công tác bầu cử.

-  Triển khai tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về cuộc bầu cử; tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các văn bản, kế hoạch của Sở và các văn bản của các tổ chức đoàn thể trực thuộc Sở.

-  Tuyên truyền về kết quả các bước hiệp thương của Mặt trân Tổ quốc tỉnh Đồng Nai; về việc lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016- 2021.

-  Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng.

-  Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử...

-  Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các Hội nghị hiệp thương; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh Đồng Nai do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.

-  Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trực thuộc Sở nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, nhận diện đúng, nhận diện rõ và có trách nhiệm tham gia góp phần đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam; nắm vững tình hình, tư tưởng, giải quyết dứt điểm "các vấn đề nổi cộm" hoặc các khiếu kiện của quần chúng ngay tại cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", nhất là ở những địa bàn phức tạp; góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Đợt 2: Từ giữa tháng 4/2016 đến ngày tiến hành bầu cử 22/5/2016

-  Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên CBCCVC&NLĐ thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016- 2021.

-  Tham gia tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử trên địa bàn tỉnh.

-  Phản ánh, thông tin, tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử trong toàn tỉnh và trên phạm vi cả nước.

-  Phản anh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và CCVC&NLĐ thuộc Sở đối với cuộc bầu cử.

-  Tuyên truyền kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016- 2021.

-  Phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh cho cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đợt 3: Từ ngày 23/5 đến giữa tháng 6/2016

-  Tuyên truyền về sự tham gia tích cực của CBCCVC&NLĐ thuộc Sở đối với cuộc bầu cử; tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử, danh sách những người được trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức.

-  Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

-  Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luạt, các hoạt động tự giác của CBCCVC&NLĐ trực thuộc tham gia bầu cử.

Tuyên truyền, phản ánh, tham gia các hoạt động chào mừng thành công của cuộc bầu cử; tổng kết, báo cáo đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Bên cạnh các nội dung tuyên truyền, Kế hoạch còn nêu các nhiệm vụ cụ thể và phân công cá nhân, đơn vị và các tổ chức đoàn thể cùng phối hợp thực hiện nhằm đạt kết quả tốt.

Với khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2016”, Sở Xây dựng đã triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt nhằm góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Nội dung 2: Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016

Ngày 30/3/2016, tại Hội trường- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2016 của các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ; Ban Giám đốc các Trung tâm thuộc Sở; Ban Chấp hành Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Ông Tạ Huy Hoàng - Giám đốc Sở chủ trì, Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Sở điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Sở; Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2016, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp, Chủ trì Hội nghị kết luận và chỉ đạo Trưởng các phòng, Giám đốc các Trung tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1.  Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai, tuyên truyền và quán triệt việc thực hiện cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016- 2021.

2.  Quán triệt thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian Bầu cử và đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn lao động trong thời gian thi công Công trình nhà để xe kết hợp bố trí làm việc Sở Xây dựng theo phát động năm chiến dịch An toàn lao động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, xin ý kiến chỉ đạo của Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm trong quá trình thực hiện.

3.  Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở thực hiện góp ý Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở, gửi Trưởng phòng Pháp chế nhằm tổng hợp tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt.

4.  Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở nghiên cứu xây dựng quy chế làm việc của từng đơn vị, quy định thời gian và chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm soát công việc, để chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác của Thủ trưởng đơn vị và từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện phân công nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ lịch công tác hàng ngày và bảng chấm công đối với từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị.

5.  Tiếp tục chấp hành quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, nội quy làm việc của cơ quan, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; việc phát ngôn, đăng tải thông tin về các vấn đề nhạy cảm, không đúng thẩm quyền nhất là trong thời gian diễn ra cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016- 2021; chấp hành các quy định việc đi nước ngoài.

6.  Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy định mới nhằm thực hiện các nội dung sau:

-  Thường xuyên theo dõi, cập nhật các quy định mới có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao của đơn vị để triển khai, phổ biến và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật.

-  Thực hiện tham mưu rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các văn bản, quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc trái pháp luật, báo cáo cho Ban Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở), trước ngày 20/4/2016.

-  Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách hành chính, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở và công tác báo cáo trên các mặt hoạt động.

-  Việc thực hiện các hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo quy định và quy trình ISO-HCC của Sở, phải thực hiện kiểm soát chất lượng hồ sơ, lưu ý tăng cường đôn đốc, nhắc nhở việc trình hồ sơ và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức phải đảm bảo đúng thời gian, phải đạt Mục tiêu chất lượng năm 2016 của Phòng và của Sở đã ban hành; lưu trữ tại kho các hồ sơ đã xử lý, hồ sơ lưu phải đảm bảo thành phần quy định; khi có nhu cầu, liên hệ Văn phòng Sở để khai thác, không lưu hồ sơ đã xử lý xong tại phòng làm việc.

7.  Việc tiếp nhận, xử lý văn bản đến và hồ sơ phải được lãnh đạo các đơn vị đọc, nghiên cứu kỹ trước khi trình lên Ban Giám đốc Sở; các phòng nghiệp vụ thuộc Sở chủ động liên hệ Văn phòng Sở để nhận và xử lý đối với văn bản đến; việc xử lý văn bản phải đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định.

8.  Ban Giám đốc Sở chấp hành nghiêm túc việc dự họp, việc ủy quyền người dự họp thay chỉ được thực hiện không quá một lần; đối với các cuộc họp quan trọng, phải tham dự cuộc họp đúng thành phần theo thư mời.

9.  Các phòng nghiệp vụ phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng; đặc biệt, trong công tác cấp phép xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng.

10.  Tiếp tục đôn đốc thực hiện và báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an ninh, trật tự, an toàn lao động; phòng cháy, chữa cháy theo yêu cầu; đặc biệt đối với Công trình nhà để xe kết hợp bố trí làm việc Sở Xây dựng phải thực hiện các biển báo về công khai về thời gian thi công, chủ đầu tư, tư vấn, thiết kế, giám sát…

11.  Giám đốc các trung tâm thuộc Sở, nghiên cứu cách thức phối hợp làm việc, chủ động liện hệ với các Phòng nghiệp vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ đầu tư hoặc tổ chức cuộc họp nhằm phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc không giải quyết được thì báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở.

12.  Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh những nội trung trọng tâm chung, Chủ trì Hội nghị còn yêu cầu Trưởng các phòng, trung tâm thuộc Sở khẩn trương, nổ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể được giao của từng đơn vị.

Tin: Nguyễn Đình Giáp

CÁC TIN KHÁC
» Kế hoạch triển khai thực hiện học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 của Đảng ủy Sở Xây dựng (22/05/2018 15:03)
» Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Xây dựng năm 2018 (15/05/2018 03:54)
» Những nội dung cần lưu ý trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (22/05/2018 10:27)
» Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Thành. (17/05/2018 08:32)
» Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây dựng năm 2018 (17/05/2018 02:26)
» Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng năm 2018 (17/05/2018 07:22)
» Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Xây dựng năm 2018 (18/05/2018 10:10)
» Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Xây dựng năm 2018 (21/05/2018 14:01)
» Những nội dung cần lưu ý trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (17/05/2018 03:04)
» Để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không còn là “nỗi ám ảnh” của người dân và doanh nghiệp (16/05/2018 05:54)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai