Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch "Hội nhập kinh tế quốc tế của Ngành Xây dựng"
Cập nhật 03/11/2016 16:00 Xem với cỡ chữ

​       I. Mục đích

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; khai thác tối đa lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng được đầy đủ lợi thế các FTAs mang lại và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, phấn đấu xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại vào năm 2020.

Tiếp tục tranh thủ các thời cơ do hội nhập quốc tế mang lại, xác định nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng để tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu đề ra; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức triển khai đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Ngành, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng văn minh hiện đại gắn với bảo vệ môi trường, quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm.

Hoàn thiện các yếu tố của thị trường xây dựng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng và sản phẩm xây dựng, đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế quốc dân và các yêu cầu của Ngành Xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TWcủa Bộ Chính trị vè hộ nhập quốc tế, Nghị quyết số 31-NQ/CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, Kế hoạch  số 143-KH/TU ngày 12/8/2013 của Tỉnh ủy Đồng Nai về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

2. Rà soát các quy định về thủ tục hành chính của ngành xây dựng, điều kiện năng lực, cấp giấy phép hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề, ưu đãi nhà thầu trong nước và nhà thầu quốc tế nhằm tuân thủ các cam kết trong hội nhập quốc tế.

Hướng dẫn công khai, minh bạch các thủ tục hành chính của Ngành Xây dựng, bảo đảm cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận; đồng thời xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, tiến đến rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính. Tổ chức triển khai và áp dụng đồng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO vào cơ quan hành chính nhà nước, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

3. Nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Ngành Xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu tư vấn, thiết kế, thi công xây lắp các công trình quy mô lớn, công trình trọng điểm quốc gia; từng bước tiến tới đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế, chiếm lĩnh thị trường trong nước, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 11101/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xây dựng, đưa một số sản phẩm chủ yếu có bước phát triển đột phá, cơ bản chiếm lĩnh được thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

5. Nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình, thỏa thuận hợp tác đã ký kết với một số địa phương nước ngoài, phát triển các quan hệ hợp tác mới; tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác với các địa phương trong nước theo hướng chủ động và phù hợp với yêu cầu, khả năng của các bên.

6. Tăng cường các hoạt động ngoại giao, tiếp tục triển khai xây dựng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư để xúc tiến, vận động thực hiện các chương trình hợp tác. Tranh thủ các đối tác hợp tác để vận động sự hỗ trợ nguồn viện trợ từ các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, các Chương trình hỗ trợ chính thức của các quốc gia phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

7. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạo đức công vụ để đáp ứng theo yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

8. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh và thực hiện các giải pháp công tác tác an ninh phục vụ đề án của tỉnh về thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lĩnh vực hoạt động xây dựng.

- Tăng cường năng lực và phối hợp thực hiện có hiệu quả giám sát quản lý đầu tư xây dựng công trình, bảo đảm dự án đầu tư được chấp thuận đáp ứng đầy đủ tiêu chí, thực hiện đúng tiến độ, có hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình. Thực hiện các cơ chế chính sách quản lý chất lượng công trình xây dựng phù hợp với cam kết quốc tế.

- Tiếp tục thực hiện cấp giấy phép thầu xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

- Thực hiện công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm cơ sở cho chủ đầu tư và nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực của các tổ chức để lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng cho phù hợp.

2. Phòng Quản lý kiến trúc và phát triển đô thị.

- Tập trung thực hiện chương trình phát triển và nâng cấp hệ thống các đô thị, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà và các thị trấn của các huyện. Từng bước hình thành hệ thống đô thị với kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo hài hòa với phát triển kinh tế, phù hợp bản sắc văn hóa dân tộc, gắn liền với ứng phó biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường.

- Tham mưu ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở các địa phương để làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng, phát triển đô thị.

- Triển khai thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam theo hướng hiện đại, có bản sắc, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản kiến trúc dân tộc; nghiên cứu các mô hình tiết kiệm xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, nhà ở ứng phó với biến đổi khí hậu; các mẫu kiến trúc nhà ở, công trình công cộng khu vực nông thôn phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đặc điểm của từng địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác cấp giấy phép xây dựng công trình theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3. Phòng Quản lý quy hoạch.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và tiếp tục rà soát, đề xuất lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ngành xây dựng theo định hướng huy động được các nguồn lực xã hội đầu tư thực hiện quy hoạch.

- Tham mưu đề xuất cơ chế huy động vốn, nguồn lực cho việc lập quy hoạch xây dựng đô thị, góp phần đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị, phấn đấu đạt 100% các đô thị có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt. Triển khai thực hiện và hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

- Chủ động phối hợp với các Sở ngành và địa phương giải quyết kịp thời các bất cập trong công tác quy hoạch để tập trung hoàn thành các hồ sơ quy hoạch trọng điểm theo đúng kế hoạch đã xác định và khắc phục tình trạng quy hoạch treo, dự án treo.

- Phối hợp thực hiện Đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa thành Khu đô thị thương mại, dịch vụ theo lộ trình.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác cấp giấy phép quy hoạch theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 trên địa bàn tỉnh.

4. Phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025, Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, tổ chức khai thác sử dụng Đề án quản lý dữ liệu địa hình, dữ liệu quy hoạch sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hướng dẫn thực hiện các định hướng, chương trình, quy hoạch về cấp nước, thoát nước, chiếu sáng đô thị, xử lý chất thải rắn; quy hoạch nghĩa trang; tham mưu cơ chế chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước và xử lý chất thải rắn. Phấn đấu đến năm 2020: các đô thị loại III trở lên có hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thoát nước và xử lý thoát nước thải tại các khu vực đô thị, đảm bảo tiêu thoát nước, không gây ngập lụt vào mùa mưa. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt việc ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực hệ thống thu gom, xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn, vệ sinh môi trường đô thị, hệ thống giao thông tại các đô thị theo hướng đồng bộ, bảo vệ tốt môi trường sống đô thị.

- Tham mưu thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và giữa các địa phương trong việc huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng.

5. Lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản.

- Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội từ năm 2014 đến năm 2020.

- Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại diện tích nhỏ, giá bán thấp; điều chỉnh hợp lý nguồn cung nhà ở thương mại cao cấp; đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê.

- Phát triển nhà ở đồng bộ với các công trình hạ tầng xã hội, bảo đảm an toàn, tiện nghi và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, môi trường; đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, sử dụng tiết kiệm năng lượng; có giá cả phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số đối tượng trong xã hội.

- Tạo điều kiện, có chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua, nhằm cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người có thu nhập thấp, thông qua các hình thức hỗ trợ về đất đai, tài chính, thuế, tín dụng ưu đãi.

- Tái cơ cấu hàng hóa bất động sản theo hướng phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản. Rà soát các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, thu hồi, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu, quy hoạch cho phù hợp với nhu cầu của thị trường, phù hợp với Quy hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

 

6. Lĩnh vực Vật liệu xây dựng.

Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm Ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế gồm:

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, Hội nghị liên kết phát triển VLXD tạo điều kiện cho việc xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm xây dựng.

- Tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với hệ thống quốc tế; hoàn thiện hệ thống đánh giá sự phù hợp về chất lượng của sản phẩm vật liệu xây dựng theo thông lệ quốc tế;

- Thay đổi dần công nghệ sản xuất nhằm tiết kiệm nguyên liệu và tránh ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các sản phẩm gạch nung, sản xuất đá xây dựng.

- Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, vật liệu công nghệ mới.

7. Phòng Pháp chế.

- Tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp; nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức thuộc Sở.

 - Rà soát bộ máy hoạt động của Sở và các Trung tâm trực thuộc để kịp thời khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ theo Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Đồng Nai sau khi UBND tỉnh ban hành, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp cao.

8. Thanh tra Sở

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành quy định trong lĩnh vực xây dựng, chất lượng công trình xây dựng để hỗ trợ, hướng dẫn, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2016-2017. Tăng cường thanh, kiểm tra các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Thực hiện thanh tra nội bộ về thực thi công vụ; phòng chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

9. Phòng Kinh tế - Kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tham mưu nguồn kinh phí để phục vụ cải cách hành chính của Sở.

- Thực hiện nghiêm quy định chế độ báo cáo. Định kỳ 6 tháng và báo cáo năm, tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh và Sở Công thương.

10. Văn phòng Sở.

- Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND tỉnh; thực hiện rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và đề xuất sửa đổi bổ sung phù hợp với quy định mới nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại; phối hợp thực hiện liên thông giữa các thủ tục xây dựng với thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư,... nhằm đơn giản hóa và giảm tối đa thủ tục đầu tư và tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp tới giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và hoạt động của bộ máy hành chính; thực hiện quản lý hành chính công theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008; Tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của Sở, cung cấp các thông tin cần thiết, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

11. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, và chỉ tiêu kế hoạch hàng năm  do UBND tỉnh giao để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao, đảm bảo đời sống cán bộ, viên chức. Nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn của các viên chức để đảm bảo chất lượng lập quy hoạch, thiết kế xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

                                                                       ​ Tin: Nguyễn Thị Huệ

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). (25/06/2018 10:08)
» Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan (23/06/2018 18:46)
» Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. (23/06/2018 19:01)
» Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Xây dựng Đồng Nai (25/06/2018 10:08)
» Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết (24/06/2018 07:39)
» Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác quý II/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (24/06/2018 07:50)
» Tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trong nước năm 2018. (24/06/2018 08:02)
» Một số kết quả hoạt động công đoàn tháng 5/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018 (25/06/2018 18:14)
» Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (25/06/2018 15:39)
» Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018 (25/06/2018 12:09)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai