Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 tại Sở Xây dựng Đồng Nai
Cập nhật 14/06/2017 15:05 Xem với cỡ chữ

​     Theo đó, Kế hoạch đã để yêu cầu đó là: Tổ chức quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách của đảng; quy định của pháp luật về công tá​c phổ biến giáo dục pháp luật, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch công tác, chỉ đạo điều hành của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực của Ngành Xây dựng. Bám sát và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao của Sở Xây dựng; phát huy trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, các Trung tâm thuộc Sở Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Một số nội dung trọng tâm trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện trong năm 2017:

- Phối hợp, tham gia xây dựng trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ giai đoạn 2017-2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 và Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng.

- Tổ chức phổ biến các Luật, Pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong năm 2016-2017, trọng tâm là các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực ngành xây dựng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật.

- Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Xây dựng; thường xuyên cử tham gia các lớp bồi dưỡng, tập tuấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL.

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh, văn bản mới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là nội dung chính sách, quy định mới trong văn bản; tư vấn hỗ trợ cho về mặt pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Phối hợp tổ chức tuyên truyền các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các Đề án, Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Trung ương và địa phương có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; Các văn bản có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”. Triền khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Công ước quốc tế về chống tra tấn và các hình thức đối xử tài bạo, vô nhân đạo đối với con người và pháp luật Việt Nam về lĩnh vực có liên quan” sau khi được ban hành.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nhiệp, chú trọng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh khu kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, vận động công chức viên chức tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hỏi đáp, đối thoại chính sách pháp luật; bình luận, đánh giá về các sự kiện mà dư luận xã hội quan tâm; duy trì hoạt động có hiệu quả trang WED của Sở Xây dựng.

- Triển khai nhân rộng mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác PBGDPL được tổng kết từ việc thực hiện các Chương trình, Đề án, kế hoạch về PBGDPL giai đoạn 2008-2016. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác PBGDPL, phát hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn triển khai thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực của ngành xây dựng.

Theo Kế hoạch đề ra, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức như:  Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật; Triển khai bằng văn bản đến các phòng, Trung tâm thuộc Sở; Triển khai thông qua các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Đoàn Thanh niên, Công đoàn và các cuộc họp khác của Sở; Đăng tải trên mạng nội bộ (M-OFFICE) và Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Huyền Trinh

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (18/07/2018 08:37)
» Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 07:14)
» Quy định mới về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 09:41)
» Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quán lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/07/2018 19:17)
» Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (17/07/2018 05:02)
» Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh (15/07/2018 07:01)
» Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (18/07/2018 07:18)
» Một số nội dung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (18/07/2018 08:16)
» Một số nội dung Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (18/07/2018 00:32)
» Một số nội dung Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hợp đồng tư vấn xây dựng (17/07/2018 18:26)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai