Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng năm 2017
Cập nhật 14/06/2017 15:06 Xem với cỡ chữ

Ngày 13/2/2017, Sở Xây dựng  ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng năm 2017. Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm như sau:

- Về việc triển khai công các theo dõi thi hành pháp luật: Tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác theo dõi thi hành pháp luật; Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác pháp chế nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật nói riêng; Hướng dẫn, đôn đốc các Phòng nghiệp vụ, Trung tâm thuộc Sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật; Tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng; Tập hợp, rà soát các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng; Tham gia điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật có liên quan đến lĩnh vực xây dựng; Cử công chức tham gia các lơp tập huấn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền khác.

- Lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng: Theo dõi thi hành pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Theo dõi thi hành pháp luật về quản lý trật tự đô thị (xây dựng không phép, trái phép,.vv.)

- Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật: xem xét, đánh giá tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng (Tính kịp thời, đầy đủ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đối với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Tính khả thi của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành); Xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho việc thi hành pháp luật (Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; Mức độ đáp ứng về về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật); Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng (Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, cá nhân).

- Các hoạt động để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Số lượng, hình thức và tên văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Số lượng, hình thức về tên văn bản ban hành chậm tiến độ, số lượng văn bản không thống nhất, không đồng bộ, tính khả thi không cao; Đánh giá nội dung, hình thức tập huấn, phổ biến pháp luật đã được thực hiện. đánh giá về thực trạng, tổ chức bộ máy, các điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật; Tình hình hướng dẫn thi hành pháp luật, tình hình áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; Tình hình xử lý vi phạm pháp luật.

+ Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp; các thông tin này phải được kiểm tra, đối chiếu trước khi sử dụng để đánh giá tình hình thu hành pháp luật.

+ Kiểm tra hình hình thi hành pháp luật: Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh thành lập khi có yêu cầu; Theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

+ Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: Tham gia điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng thông qua các hình thức như: Thông qua phiếu khảo sát, tham gia tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm theo quy định pháp luật.

+ Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, sẽ tiến thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; Kịp thời tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực; Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, Kế hoạch đã đề yêu cẩu đó là: Việc theo dõi thi hành pháp luật phải đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nội dung Kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác kiểm tra, rà soát văn bản và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc theo dõi thi hành pháp luật được tiến hành thường xuyên, kịp thời; gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, các Trung tâm thuộc Sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ, các Trung tâm thuộc Sở Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật./.

 

                                                                                                           Huyền Trinh​

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (18/07/2018 08:37)
» Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 07:14)
» Quy định mới về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 09:41)
» Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quán lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/07/2018 19:17)
» Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (17/07/2018 05:02)
» Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh (15/07/2018 07:01)
» Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (18/07/2018 07:18)
» Một số nội dung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (18/07/2018 08:16)
» Một số nội dung Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (18/07/2018 00:32)
» Một số nội dung Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hợp đồng tư vấn xây dựng (17/07/2018 18:26)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai