Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Sở Xây dựng
Cập nhật 20/09/2017 15:41 Xem với cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 12677/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, cụ thể như sau:

Mục đích

- Đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và các trung tâm thuộc Sở, kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) tại các phòng nghiệp vụ thuộc Sở.

- Rà soát những thuận lợi, khó khăn, kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC, KSTTHC.

- Làm cơ sở để góp phần đánh giá công vụ, tự đánh giá chỉ số CCHC, bình xét thi đua, khen thưởng, xếp loại đơn vị, cán bộ, công chức năm 2017.

Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả; tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai CCHC theo chỉ đạo của tỉnh, chú trọng kiểm tra lĩnh vực cấp phép xây dựng theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Quá trình kiểm tra đảm bảo không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị.

- Nội dung kiểm tra

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

a) Công tác chỉ đạo thực hiện các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về CCHC và KSTTHC

- Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước”;

- Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016- 2020 (Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016) và kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh năm 2017;

- Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh giai đoạn 2016- 2020 (số 6493/KH-UBND ngày 27/7/2016) và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh năm 2017.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017, kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra CCHC, KSTTHC của Sở, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và các văn bản chỉ đạo thực hiện trong năm của Sở.

c) Trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và công tác rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng (theo chức năng, nhiệm vụ được giao của các phòng nghiệp vụ có thủ tục hành chính).

2. Kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính

- Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa hiện đại theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Công tác rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung, ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Xây dựng; kết quả thực chế độ thông tin, báo cáo; tham gia tập huấn nghiệp vụ CCHC, KSTTHC cho công chức thuộc Sở.

- Tổ chức niêm yết thủ tục hành chính, công khai số điện thoại đường dây nóng (theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 và các văn bản số: 92/UBND-KSTT ngày 04/01/2012; 11127/UBND-HC ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh).

- Công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND tỉnh và các quy định hiện hành.

3. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ hoạt động của cơ quan, đơn vị: Hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền số liệu chuyên dùng, trao đổi văn bản điện tử.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính:

- Kết quả sử dụng phần mềm để tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả  hồ sơ của các đơn vị;

- Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở; ứng dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông vào giải quyết TTHC.

4. Kết quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các phòng nghiệp vụ thuộc Sở (đặc biệt tại các phòng có thủ tục hành chính).

5. Tình hình thực hiện công vụ của công chức, viên chức trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra CCHC, KSTTHC của các cơ quan thẩm quyền đã ban hành (đối với các đơn vị đã được kiểm tra từ năm 2016 về trước).

7. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo các Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở.

- Đơn vị, thời gian và hình thức kiểm tra

1. Đối tượng

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở (có thông báo cụ thể trước thời gian kiểm tra).

- Trong năm 2017, Sở sẽ tiến hành kiểm tra ít nhất 50% các phòng, trung tâm thuộc Sở theo quy định.

2. Thời gian kiểm tra: Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến tháng 11/2017.

3. Hình thức kiểm tra:

- Kiểm tra theo Kế hoạch (có thông báo lịch kiểm tra): Đoàn kiểm tra của Sở trực tiếp kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thông qua báo cáo, ý kiến góp ý, kiểm tra thực tế tại đơn vị.

- Kiểm tra đột xuất: Thực hiện thường xuyên trong năm, không báo trước thời gian, địa điểm, đơn vị kiểm tra theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Nội dung kiểm tra gồm toàn phần hoặc một phần nêu trong Kế hoạch này.​

Tin: ĐÌnh Giáp

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). (18/07/2018 08:28)
» Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan (18/07/2018 03:45)
» Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. (18/07/2018 03:45)
» Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Xây dựng Đồng Nai (18/07/2018 03:46)
» Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết (18/07/2018 03:45)
» Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác quý II/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (18/07/2018 03:44)
» Tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trong nước năm 2018. (18/07/2018 03:47)
» Một số kết quả hoạt động công đoàn tháng 5/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018 (17/07/2018 01:28)
» Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (17/07/2018 21:30)
» Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018 (17/07/2018 09:38)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai