Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017
Cập nhật 20/09/2017 15:42 Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 06/KH-SXD ngày 17/02/2017 về việc cải cách hành chính năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

Về Định hướng chung

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng hiện đại, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 29/6/2016.

- Cụ thể hóa mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; nội dung Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Đồng Nai để triển khai thực hiện tại Sở theo yêu cầu cụ thể trong năm 2017.

- Triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch cải cách hành chính của Sở, bám sát với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2017.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng đơn vị.

Về định hướng cụ thể

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc xây dựng Đề án triển khai thí điểm thành lập Trung tâm hành chính công (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của tỉnh) để tham gia tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Tham gia rà soát, bổ sung các dịch vụ công cần thiết cho người dân, doanh nghiệp hiện nay nhưng chưa có quy định dưới hình thức văn bản, trực tuyến, tích hợp giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc thẩm quyền của Sở.

- Đẩy mạnh hệ thống dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đảm bảo tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố; các thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến đối với tổ chức, doanh nghiệp phải được giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng .    

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý văn bản, điều hành công việc của Sở và các đơn vị trực thuộc sử dụng phần mềm, gửi, nhận văn bản điện tử liên thông hoặc hộp thư điện tử.

- Tiếp tục ứng dụng chữ ký số, triển khai tiếp nhận chứng thư số để xác thực văn bản điện tử đối với lãnh đạo Sở để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Thông báo, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đảm bảo giải quyết hồ sơ trực tuyến – trả kết quả trực tuyến thông qua hình thức mã số hồ sơ theo chỉ đạo của UBND tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể tự tra cứu, nhận kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống trực tuyến.

- Tiếp tục thực hiện hệ thống giám sát (camera) để quản lý, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và thực hiện nhiệm vụ chuyên mơn của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở.

- Cập nhật, công bố công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lên Trang thông tin điện tử của Sở để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm.

Về nội dung thực hiện

- Công tác cải cách thể chế hành chính

+ Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Sở theo Chương trình công tác của UBND tỉnh đảm bảo thể chế hóa kịp thời các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn của Ngành Xây dựng. Công tác xây dựng, ban hành và thực thi văn văn bản pháp luật về thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính khả thi của văn bản.

+ Thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản của Ngành Xây dựng có sự chồng chéo, không phù hợp.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính

+ Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ kịp thời Bộ thủ tục hành chính theo quy định do các cơ quan Trung ương ban hành và phù hợp với thực tiễn của Ngành Xây dựng.

Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở việc tiếp nhận, xử lý, trả lời các phản ảnh, kiến nghị các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

+ Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại đúng quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng về các lĩnh vực được giao, như: Xây dựng, nhà ở và các thủ tục khác do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Rà soát, điều chỉnh các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông phù hợp với Bộ thủ tục hành chính hiện hành.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn ở tất cả các thủ tục hành chính tại Sở đạt từ 90% trở lên.

+ Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện thủ tục hành chính của Sở về cung cấp dịch vụ công đạt từ 75% trở lên.

+ Hoàn chỉnh việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại.

Tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền công bố được tiếp nhận, giải quyết trên phần mềm một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.

Cập nhật, điều chỉnh phần mềm một cửa phù hợp với Bộ thủ tục hành chính hiện hành và quy trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Hoàn thiện các phần mềm chuyên ngành theo yêu cầu; tham gia thực hiện kết nối hoàn chỉnh giữa các phần mềm một cửa: Xây dựng, nhà ở để bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện công khai đầy đủ thông tin về quy định thủ tục hành chính, quá trình tiếp nhận và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên phần mềm một cửa, trên Trang thông tin điện tử của Sở.

+ Tham gia thực hiện Đề án triển khai thí điểm thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của tỉnh để tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tập trung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

+ Tổ chức thực hiện đảm bảo giải quyết hồ sơ trực tuyến, trả kết quả trực tuyến thông qua hình thức mã số hồ sơ để người dân, doanh nghiệp có thể tự tra cứu, nhận kết quả thủ tục hành chính trên hệ thống trực tuyến.

+ Đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính.

Tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đến hết Quý II/2017, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ít nhất 50% số lượng thủ tục hành chính của Sở theo chỉ đạo.

Hoàn thiện hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố; các thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến đối với tổ chức, doanh nghiệp phải được giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng.  

Thực hiện rà soát, đánh giá việc vận hành dịch vụ công trực tuyến của Sở theo chỉ đạo, đề xuất xử lý những tồn tại, vướng mắc để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tham gia, thực hiện.

Triển khai thực hiện các quy trình quản lý vận hành các dịch vụ công trực tuyến của Sở, xác định rõ trách nhiệm của từng công chức.

Tổ chức triển khai thông tin rộng rãi, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng bằng nhiều hình thức. Nghiên cứu, đề xuất triển khai các giải pháp, chính sách ưu tiên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

+ Tổ chức rà soát, đánh giá, hoàn chỉnh các nội dung đã thực hiện:

Nhận, trả hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính; tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính, gửi thông báo, thư xin lỗi qua tin nhắn SMS; triển khai thực hiện lấy ý kiến người dân trên phần mềm một cửa theo chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính của Sở.

- Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

+ Tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Sở; kiện toàn các phòng, trung tâm thuộc Sở, bảo đảm vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

+ Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 giai đoạn 2015-2021 theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền và theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức

+ Tăng cường nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trách nhiệm của đội ngũ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở.

+ Triển khai thực hiện theo yêu cầu về cơ cấu ngạch công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.   

+ Triển khai, cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ kỹ năng giao tiếp gắn với việc nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm công vụ, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

100% công chức phụ trách cải cách hành chính và 100%  công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến cải cách hành chính, tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại theo Chương trình, Kế hoạch của tỉnh.

+ Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính ít nhất 50% các đơn vị trực thuộc Sở.

- Công tác cải cách tài chính công

Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí của Sở và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công tác hiện đại hoá nền hành chính nhà nuớc

+ Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở, trong xử lý công việc của công chức, viên chức, nhất là về thực hiện thủ tục hành chính.

Sử dụng phần mềm, gửi - nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông hoặc hộp thư điện tử công vụ (mail công vụ).

100% văn bản được gửi – nhận dưới dạng điện tử (trừ các văn bản quy định mật, tài liệu đặc thù).

100% công chức, viên chức (bao gồm lãnh đạo đơn vị, quản lý cấp phòng) sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết.

+ Ứng dụng chữ ký số; chứng thư số theo yêu cầu để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

+ Triển khai áp dụng thực hiện hạ tầng công nghệ thông tin và các nội dung cần thiết phục vụ triển khai mô hình Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về cải cách hành chính:

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, các kế hoạch thực hiện chuyên đề và tổ chức triển khai thực hiện.

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch thực hiện hành năm và chuyên đề. Triển khai nhân rộng điển hình các gương điển hình, các mô hình thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo định kỳ, theo chuyên đề hoặc đột xuất về thực hiện cải cách hành chính. Tập trung thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính.

- Tăng cường năng lực công chức tham mưu công tác cải cách hành chính. Triển khai thực hiện theo chỉ đạo về chế độ, chính sách hỗ trợ hợp lý đối với đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

- Tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017 của Sở, theo Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Bên cạnh đó, kế hoạch đã nêu lên các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng trong năm 2017, cụ thể như:

- Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở và cấp ủy, Chi bộ đối với việc thực hiện cải cách hành chính của Sở và các đơn vị; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng nông thôn mới với cải cách hành chính. Lấy kết quả thực hiện cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên trong năm, nhất là Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở.

- Thủ trưởng cơ quan, Trưởng các phòng, Giám đốc các trung tâm thuộc Sở thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn, đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra cải cách hành chính trong nội bộ và trong phạm vi quản lý của Sở. Phối hợp chặt chẽ việc kiểm tra của chính quyền với việc kiểm tra của cấp ủy Đảng, giám sát của các đoàn thể để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Khuyến khích áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Bố trí kinh phí cần thiết và các nguồn lực khác đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.

Ngoài ra, Kế hoạch còn nêu lên các nội dung về kinh phí thực hiện, các nhiệm vụ cụ thể (Theo phụ lục chi tiết đính kèm) và tổ chức thực hiện Kế hoạch nhằm đảm bảo thời gian, chất lượng theo yêu cầu.

Tin: Đình Giáp​

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). (18/07/2018 08:28)
» Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan (18/07/2018 03:45)
» Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. (18/07/2018 03:45)
» Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Xây dựng Đồng Nai (18/07/2018 03:46)
» Cải cách hành chính: Đặt sự hài lòng của người dân lên trên hết (18/07/2018 03:45)
» Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác quý II/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (18/07/2018 03:44)
» Tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp trong nước năm 2018. (18/07/2018 03:47)
» Một số kết quả hoạt động công đoàn tháng 5/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018 (17/07/2018 01:28)
» Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (17/07/2018 21:30)
» Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018 (17/07/2018 09:38)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai