Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 11/12/2017 14:57 Xem với cỡ chữ

Theo đó, đã quy định về hình thức, quy trình, thanh quyết toán phí, lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ công của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban,​ ngành và được áp dụng đối với Bưu điện, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm.

Về hình thức thu: Thu bằng tiền mặt tại Trung tâm, thu bằng tiền mặt tại nhà người dân, trụ sở tổ chức, thu chuyển khoản thông qua tài khoản cố định chuyên thu hoặc các hình thức khác.

Về phương pháp thu: Toàn bộ hoạt động thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm được Bưu điện tỉnh thực hiện thông qua hình thức thu hộ và được cấu hình trên phần mềm thu phí, lệ phí liên thông với phần mềm quản lý giải quyết thủ tục hành chính công (Egov).

 Thời điểm thu phí, lệ phí: Được thực hiện ngay khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính, trong quá trình xử lý thủ tục hành chính và sau khi hoàn thành thủ tục hành chính tùy thuộc vào quy định về thu phí, lệ phí và thực tiễn triển khai đảm bảo việc thu thuận lợi, đơn giản, hiệu quả. Thời điểm thu phí, lệ phí và hoàn trả phí, lệ phí đối với từng thủ tục hành chính, dịch vụ công cụ thể do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh thống nhất, công bố công khai để thực hiện.

- Quy trình thu phí, lệ phí đối với trường hợp thu ngay khi nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức liên hệ Bưu điện để nộp phí, lệ phí (trên biên nhận ghi rõ hồ sơ chỉ được giải quyết sau khi cá nhân, tổ chức hoàn thành việc nộp phí, lệ phí).  Nhân viên Bưu điện tiếp nhận biên nhận, kiểm tra hệ thống, thực hiện thu phí, lệ phí; xác nhận trên hệ thống phần mềm và đóng dấu “ĐÃ THU PHÍ, LỆ PHÍ” trên biên nhận và in biên lai, bấm liên 2 kèm biên nhận đã xác nhận thu phí, lệ phí để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức. Cuối ngày giao dịch, nhân viên Bưu điện tổng hợp, giao liên 1 các hồ sơ đã thu phí, lệ phí cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đối chiếu, lưu hồ sơ.    

- Quy trình thu phí, lệ phí trong quá trình giải quyết hồ sơ: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức biết việc thu phí, lệ phí sẽ được thực hiện trong quá trình giải quyết hồ sơ; thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lựa chọn việc nộp phí, lệ phí thông qua Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc chuyển khoản đến tài khoản chuyên thu (trên biên nhận ghi rõ hồ sơ chỉ được giải quyết sau khi cá nhân, tổ chức hoàn thành việc nộp phí, lệ phí và phí, lệ phí được thu trong quá trình giải quyết hồ sơ; trường hợp chuyển khoản phí, lệ phí đề nghị cá nhân, tổ chức sau khi thực hiện có thông báo lại cho Trung tâm Hành chính công tỉnh biết, theo dõi).  Khi giải quyết hồ sơ, đến thời điểm yêu cầu nộp phí, lệ phí, đơn vị giải quyết sẽ thao tác phần mềm, thông báo mức phí, sử dụng chức năng “Tạm ngừng” trên hệ thống phần mềm quản lý giải quyết thủ tục hành chính để thông báo cho cá nhân, tổ chức biết mức phí, lệ phí phải nộp (thông qua hệ thống tin nhắn SMS, gửi văn bản thông báo mức thu cụ thể). Khi nhận được tin nhắn SMS, văn bản thông báo mức thu phí, lệ phí cụ thể, cá nhân tổ chức lựa chọn hình thức nộp tiền mặt cho Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc chuyển khoản qua tài khoản chuyên thu. Trường hợp nộp tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Nhân viên Bưu điện tiếp nhận biên nhận, văn bản thông báo mức thu, kiểm tra hệ thống, thực hiện thu phí, lệ phí; xác nhận trên hệ thống phần mềm và đóng dấu “ĐÃ THU PHÍ, LỆ PHÍ” trên biên nhận và in biên lai, bấm liên 2 kèm biên nhận đã xác nhận thu phí, lệ phí để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp nộp chuyển khoản, nhân viên Bưu điện kiểm tra tài khoản, kiểm tra hệ thống thu, đối chiếu mức thu, số tiền đã nộp; xác nhận trên hệ thống phần mềm và in biên lai.  Cuối ngày giao dịch, nhân viên Bưu điện tổng hợp, giao liên 1 hoặc liên 1 và liên 2 (đối với trường hợp chuyển khoản) các hồ sơ đã thu phí, lệ phí cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đối chiếu, lưu hồ sơ.    

- Quy trình thu phí, lệ phí sau khi hoàn thành, nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ in biên nhận và hướng dẫn cá nhân, tổ chức biết việc thu phí, lệ phí sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành hồ sơ; thông báo khi đến nhận hồ sơ đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ Bưu điện để nộp phí, lệ phí trước khi lấy số thứ tự để nhận kết quả (trên biên nhận ghi rõ khi đi nhận kết quả, liên hệ Bưu điện tại Trung tâm để nộp phí, lệ phí trước).  Khi nhận được tin nhắn SMS hồ sơ hoàn thành, cá nhân, tổ chức liên hệ Bưu điện tại Trung tâm để nộp phí, lệ phí; nhân viên Bưu điện tiếp nhận biên nhận, kiểm tra hệ thống, thực hiện thu phí, lệ phí; xác nhận trên hệ thống phần mềm và đóng dấu “ĐÃ THU PHÍ, LỆ PHÍ” trên biên nhận và in biên lai, bấm liên 1 kèm biên nhận đã xác nhận thu phí, lệ phí để hoàn trả cho cá nhân, tổ chức và chuyển kèm liên 2 cho cá nhân, tổ chức. Cá nhân, tổ chức lấy số thứ tự, chờ đến lượt nộp biên nhận đính kèm liên 1, công chức trả kết quả tiếp nhận, kiểm tra biên nhận, liên 1 biên lai, trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

- Quy trình thu phí, lệ phí đối với trường hợp thu sau khi hoàn thành, nhận kết quả tại nhà cá nhân, trụ sở tổ chức: Các hồ sơ trả tại nhà cá nhân, trụ sở tổ chức: Công chức trả hồ sơ của sở, ngành (thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tại Trung tâm gọi tắt là một cửa trung) thực hiện phân loại, hoàn thành việc xác định mức thu phí, lệ phí trên phần mềm trước khi bàn giao hồ sơ cho nhân viên Bưu điện. Nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả tại sở, ngành; in biên lai, vận chuyển kết quả giải quyết kèm biên lai liên 2 đến nhà cá nhân, trụ sở tổ chức; trả hồ sơ và thực hiện thu phí, lệ phí. Trường hợp này, khi in biên lai, hệ thống phần mềm cập nhật, thống kê số phí, lệ phí vào trạng thái chờ thu. Sau khi hoàn thành việc phát kết quả, thu phí, lệ phí; nhân viên Bưu điện đóng dấu “ĐÃ THU PHÍ, LỆ PHÍ” trên biên nhận, đính kèm biên lai số 1, hoàn trả cho công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Quy trình thu phí, lệ phí đối với trường hợp thực hiện hồ sơ trực tuyến:  Hệ thống phần mềm tự động thông báo mức phí, lệ phí và phương thức nộp qua Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc tài khoản chuyên thu trên phần mềm để cá nhân, tổ chức biết, thực hiện. Cá nhân, tổ chức thu lựa chọn hình thức nộp qua Bưu điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc chuyển khoản qua tài khoản chuyên thu. Trường hợp nộp tiền mặt tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Nhân viên Bưu điện tiếp nhận thông tin mức thu, kiểm tra hệ thống, thực hiện thu phí, lệ phí; xác nhận trên hệ thống phần mềm và đóng dấu “ĐÃ THU PHÍ, LỆ PHÍ” trên phần mềm và in biên lai, hoàn trả trả liên 2 biên lai cho cá nhân, tổ chức. Trường hợp nộp chuyển khoản, nhân viên Bưu điện kiểm tra tài khoản, kiểm tra hệ thống thu, đối chiếu mức thu, số tiền đã nộp; xác nhận trên hệ thống phần mềm và in biên lai. Cuối ngày giao dịch, nhân viên Bưu điện tổng hợp, giao liên 1 biên lai hoặc liên 1 biên lai và liên 2 biên lai (đối với trường hợp chuyển khoản) các hồ sơ đã thu phí, lệ phí cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đối chiếu, lưu hồ sơ và hoàn trả liên 2 biên lai cho cá nhân, tổ chức.     

- Quy trình thu phí, lệ phí trong trường hợp thu ngay khi nộp hồ sơ: Nhân viên Bưu điện tiếp nhận thông tin, liên hệ công chức tiếp nhận hồ sơ hoặc kiểm tra trên phần mềm mức thu phí, lệ phí đối với trường hợp thu ngay khi nộp hồ sơ. Nhân viên Bưu điện tiếp nhận hồ sơ, tạm thu tiền phí, lệ phí và cung cấp phiếu thu tạm của Bưu điện cho cá nhân, tổ chức; sau đó, thực hiện nộp hồ sơ phí, lệ phí để nhận liên 2 biên lai hoàn trả cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện tiếp nhận, Bưu điện thực hiện hoàn trả tiền phí, lệ phí tạm thu cho cá nhân, tổ chức. Cuối ngày giao dịch, nhân viên Bưu điện tổng hợp, giao liên 1 biên lai các hồ sơ đã thu phí, lệ phí cho các cơ quan, đơn vị kiểm tra, đối chiếu, lưu hồ sơ theo quy định.     

- Quy trình hủy biên lai thu phí, lệ phí: Trường hợp trong quá trình thu phí, lệ phí có sai sót, cần điều chỉnh, hủy biên lai thu phí, lệ phí đã in trên hệ thống: Bưu điện thực hiện ghi nhận trên hệ thống phần mềm, lập biên bản số 01 (theo mẫu đính kèm), đính kèm 3 liên biên lai đã in. Trường hợp biên lai đã in, hệ thống cập nhật trạng thái chờ thu, nhưng Bưu điện không thể chuyển phát kết quả đến cá nhân, tổ chức: Bưu điện thực hiện ghi nhận trên hệ thống phần mềm, lập biên bản số 02 (theo mẫu đính kèm), đính kèm 3 liên biên lai đã in và hoàn trả lại kết quả hồ sơ cho cơ quan, đơn vị.

Quy định có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 15/9/2017./.

Huyền Trinh

CÁC TIN KHÁC
» Triển khai việc thực hiện Thông tư số 06, 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (17/11/2018 21:36)
» Dự thảo hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (17/11/2018 21:36)
» Triển khai Thông tư số 05/2018-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (17/11/2018 21:36)
» Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (18/11/2018 10:36)
» Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (18/11/2018 15:30)
» Quy định mới về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/11/2018 15:18)
» Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quán lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (18/11/2018 15:08)
» Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (17/11/2018 21:47)
» Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh (17/11/2018 21:47)
» Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (18/11/2018 00:39)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai