Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Một số kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.
Cập nhật 11/12/2017 15:07 Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động số 680/CTr-SXD ngày 14/3/2017 về việc thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ​-CP ngày 06/02/2017  của Chính Phủ theo đó đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện nghiêm túc các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong nhận thức và hành động về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Một số kết quả đạt được trong năm 2017 như sau:

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp:

- Thực hiện các quy định về đơn giản hoá thủ tục hành chính: Năm 2017, số thủ tục hành chính được rà soát, cập nhật và sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bộ thủ tục được chuẩn hóa của Bộ Xây dựng, tổng số thủ tục hành chính hiện tại là 37 thủ tục hành chính. Trong đó, có 30 thủ tục hành chính cấp sở và 7 thủ tục hành chính cấp huyện.

- Số thủ tục hành chính được cắt giảm, sửa đổi, bổ sung và thay thế là 15 thủ tục hành chính. Trong đó, cấp sở có 02 thủ tục hành chính, cấp huyện có 13 thủ tục hành chính so với năm 2016, Ngành Xây dựng có tổng số 54 thủ tục hành chính được ban hành. Trong đó, có 32 thủ tục hành chính cấp Sở; 22  thủ tục hành chính cấp huyện (theo Quyết định số 1917/QĐ-UBND ngày 20/6/2016).

- Tiếp tục rà soát nhằm bổ sung một số dịch vụ công đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực như: Hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, nhà ở, nghiệm thu chất lượng công trình...

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC

- Ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

-  Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến để giải quyết TTHC theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh; Sở Xây dựng đã công khai 14/30 TTHC mức độ 3, 4 trên trang thông tin điện tử của Sở đạt tỷ lệ 47%. Hiện nay, Sở Xây dựng đang khẩn trương quán triệt trong việc cung cấp TTHC hoàn toàn trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ giấy). Ngoài ra, Sở đã đăng ký trả kết quả qua mã số biên nhận: 02 thủ tục, gồm: Thủ tục cấp lại, điều chỉnh bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực HĐXD hạng II, III cho tổ chức và Thủ tục Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ phận TN&TKQ thường xuyên hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng tối thiểu 30% tổng số thủ tục hành chính trực tuyến được công bố; các thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến đối với tổ chức, doanh nghiệp phải được giải quyết hoàn toàn trên môi trường mạng; việc tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn (giảm thời gian, đi lại) trong giải quyết TTHC.

-  Kiện toàn Trang thông tin điện tử của Sở: Sở đã cơ bản hoàn thiện hoạt động trang thông tin điện tử của Sở để cung cấp, hỗ trợ những thông tin cần thiết cho người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, TTHC, các quy định; Bên cạnh đó, Sở còn cập nhật các chương trình, kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính của Sở lên trang cải cách hành chính của tỉnh để UBND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện; Sở đã và đang tiếp tục công khai, cập nhật kết quả giải quyết TTHC hàng tháng trên trang thông tin điện tử của Sở. 

3. Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.

Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị,...; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.

4. Công tác hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngành xây dựng

a) Hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng: Nhằm góp phần xây dựng uy tín thương hiệu cho các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, kịp thời phản ánh sự đánh gia, ghi nhận của cộng đồng, của người tiêu dùng đối với những thương hiệu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng thỏa mãn, đáp ứng được yêu cầu đỏi hỏi của thị trường trong nước cũng như hướng tới thị trường xuất khẩu; xây dựng uy tín thương hiệu vật liệu xây dựng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngày 11/01/2017 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 102/SXD-VLXD triển khai tới các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình “Thương hiệu xây dựng quốc gia năm 2016” với việc bình chọn “Thương hiệu Vật liệu xây dựng Quốc gia”.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội: Để tiếp tục thực hiện Nghiên cứu, hoàn thiện và đề xuất bổ sung các cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn và khả năng chỉ trả của từng đối tượng, ngày 29/5/2017 Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1604/SXD-QL&TTBĐS đề nghị các ngành, địa phương có ý kiến đề xuất các chính sách, giải pháp mới nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngày 04/7/2017, Sở Xây dựng có Văn bản số 2111/SXD-QLN&TTBĐS đề nghị Sở Xây dựng Đà Nẵng bố trí buổi làm việc để có cơ hội tìm hiểu, trao đổi, học tập kinh nghiệm về các cơ chế, giải pháp cụ thể để hỗ trợ, khuyễn khích thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng doanh nghiệp; duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình của các doanh nghiệp; kiểm tra công tác môi trường, phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp.

d) Rà soát các vướng mắc của doanh nghiệp để tập trung giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động: Thông qua hình thức tiếp nhận bằng văn bản, từ  đầu năm đến nay, đã tiếp nhận và xử lý các ý kiến của các doanh nghiệp, với nội dung đề nghị hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành xây dựng.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Chỉ đạo Thanh tra Sở thực hiện nghiêm, đúng tiến độ; thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp không quá 01 lần/ năm; kịp thời xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là đối với đối tượng là các doanh nghiệp. Các sai phạm chủ yếu là các công trình thi công không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng được cấp và vi phạm về an toàn trong thi công xây dựng công trường. Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh các đơn vị khắc phục các tồn tại trong công tác điều hành, đồng thời đã gắn với tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, giải quyết kiếu nại tố cáo. Tích cực xem xét giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp của công dân theo quy định, góp phần ổn định tình hình chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

                                                                              Tin: Nguyễn Thị Huệ


CÁC TIN KHÁC
» Thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính Phủ (18/11/2018 14:46)
» khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức năm 2018 (17/11/2018 21:36)
» Kế hoạch triển khai chỉ số cải cách hành chính, công vụ các sở ban ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018. (18/11/2018 14:05)
» Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (17/11/2018 21:36)
» Triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018 và những năm tiếp theo. (18/11/2018 14:46)
» Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp Nhật Bản và hội nghị giao thương doanh nghiệp Nhật Bản – doanh nghiệp Đồng Nai (17/11/2018 21:47)
» Sở Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). (17/11/2018 21:47)
» Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và thủ tục liên quan (18/11/2018 06:04)
» Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. (17/11/2018 21:47)
» Cục Công tác phía Nam làm việc với Sở Xây dựng Đồng Nai (17/11/2018 21:35)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai