Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Triển khai thực hiện Quyết định số 988/QĐ-BXD về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng
Cập nhật 02/02/2018 14:50 Xem với cỡ chữ

​     Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng cụ thể như sau:

Chức năng:

Thanh tra Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, giúp Bộ trưởng thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ và thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Thanh tra Bộ chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ:

Chủ trì hoặc tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có thẩm quyền ban hành; kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật của tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Sở Xây dựng và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Báo cáo định kỳ, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Tổng thanh tra Chính phủ.

Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra Bộ theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng:

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt và tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra sau khi được phê duyệt.

Quyết định thanh tra hoặc trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập các đoàn thanh tra, cử Thanh tra viên, trưng tập cộng tác viên thanh tra thực hiện thanh tra theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng tạm đình chỉ việc thi hành quyết định của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Bộ Xây dựng khi có căn cứ cho rằng các quyết định đó trái pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động thanh tra.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trong việc xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý cửa cơ quan, tổ chức đó.

Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra; trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Tổng thanh tra Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

Thanh tra Bộ có 09 đơn vị trực thuộc:1. Phòng Tổng hợp. 2. Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo. 3. Phòng Thanh tra xây dựng 1. 4. Phòng Thanh tra xây dựng 2. 5. Phòng Thanh tra xây dựng 3. 6. Phòng Thanh tra xây dựng 4. 7. Phòng Phòng, chống tham nhũng. 8. Phòng Tiếp công dân. 9. Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra.

Các phòng có cấp trưởng, một số cấp phó và các công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu nhiệm vụ công tác của Thanh tra Bộ theo từng thời kỳ.

Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo Thanh tra Bộ:

- Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra và các Phó chánh Thanh tra.

- Chánh Thanh tra và Phó chánh Thanh tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Thanh tra Bộ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Thanh tra Bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong Thanh tra Bộ và tuân thủ các quy định của Luật Thanh tra, Thanh tra Chính phủ và báo cáo Bộ trưởng.

- Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Bộ; Phó chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công

      Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 985/QĐ-BXD ​ngày 09/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng.
Tin: Đào Quốc Tuấn
CÁC TIN KHÁC
» Triển khai hường dẫn thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ (17/11/2018 23:12)
» Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng (17/11/2018 21:36)
» Tăng cường tiếp công dân, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Sở Xây dựng (17/11/2018 21:36)
» Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/11/2018 21:36)
» Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/ 2017 của Chính phủ (18/11/2018 08:20)
» Cụm thi đua 6 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 (17/11/2018 21:47)
» Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (17/11/2018 21:47)
» Triển khai thực hiện Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng năm 2018 (17/11/2018 23:03)
» Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (17/11/2018 23:17)
» Triển khai Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/11/2018 21:47)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai