Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Quản lý Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Định Quán đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (Quyết định số 2533/QĐ – UBND ngày 09/8/2016).
Cập nhật 11/12/2018 10:28 Xem với cỡ chữ

dinh quan.jpg

1. Phạm vi, ranh giới, thời hạn và quan điểm lập quy hoạch:

a) Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch: Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Định Quán, có diện tích tự nhiện là 971,09 km2 (97. 109,05ha), với 14 đơn vị hành chính trực thuộc. Có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc : Giáp huyện Tân Phú;

- Phía Nam : Giáp huyện Định Quán, thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc;

- Phía Đông : Giáp huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận;

- Phia Tây : Giáp với huyện Vĩnh Cửu.

b) Giai đoạn lập quy hoạch:

- Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2020.

- Giai đoạn dài hạn : Đến năm 2030.

- Tầm nhìn: Đến năm 2050.

c) Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế- xã hội huyện Định Quán đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Tạo liên kết vùng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo mô hình tăng cường xanh.

2. Tính chất, chức năng vùng huyện Định Quán.

- Là hạt nhân hành lang đô thị vùng phía Bắc của tỉnh Đồng Nai; Trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của vùng phía Bắc; Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, thương mại- dịch vụ, công nghiệp chế biến nông , lâm sản vùng kinh tế sinh thái của tỉnh.

3. Dự báo phát triển dân số:

-  Dân số hiện trạng năm 2015 khoảng 210.252 người, dự báo:

- Đến năm 2020: Dân số toàn khu vực khoảng 212.000 – 214.000 người.

- Đến năm 2025: Dân số toàn khu vực khoảng 215.000 – 217.000 người

- Đến năm 2030: Dân số toàn khu vực khoảng 218.000 – 220.000 người.

- Đến năm 2030 huyện Định Quán có 3 đô thị, trong đó: đô thị Định Quán là đô thị loại IV xác định quy mô dân số đô thị bao gồm:

- Đô thị Định Quán (thị trấn Định Quán) – Đô thị loại IV: 50.000 người

- Đô thị La Ngà                                        - Đô thi loại V: 20.000 người

- Đô thị Phú Túc                                      - Đô thị loại V: 10.000 người

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Xác định một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của đồ án phù hợp với các Quy chuẫn, tiêu chuẩn hiện hành, có cân đối cho phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của khu vực. Cụ thể

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

1

Dân số toàn huyện

Ngàn người

210,252

212 - 214

218 - 220

2

Đất xây dựng đô thị

ha

 

500 -550

1.400 – 1.500

3

Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị

m2/người

 

150 - 160

175 - 180

5. Nội dung nghiên cứu Quy hoạch vùng huyện:

a) Vị thế và mối quan hệ vùng:

- Phân tích vai trò, vị thế, mối quan hệ về kinh tế - xã hội của huyện Định Quán trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng thành phố Hồ Chí Minh và Vùng tỉnh Đồng Nai. Phân tích vai trò, vị thế của huyện Định Quán trong bối cảnh phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Đồng Nai.

b) Đánh giá các điều kiện tự nhiên:

- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên của huyện Định Quán, đặc điểm cảnh quan sinh thái của huyện Định Quán và khu vực phụ cận.

- Xác định các khu vực có tiềm năng về tự nhiên, có thể khai thác tạo động lực phát triển kinh tế, đô thị, các khu vực tạo lập hình ảnh kiến trúc không gian đô thị.v.v...

c) Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và tình hình phát triển đô thị:

- Đánh giá các yếu tố và đặc điểm nổi bật của khu dân cư đô thị - nông thôn nhằm tạo nên các đặc trưng về kinh tế xã hội của huyện.

- Đánh giá các hoạt động sản xuất và lao động trong các ngành nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại – Dịch vụ; Du lịch.

d) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng xây dựng:

-Thống kê sử dụng đất khu vực lập quy hoạch, phân tích đánh giá tỷ lệ các loại đất đai trong đô thị, phân bổ các loại đất nhất là quỹ đất xây dựng đô thị, đất sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và khả năng chuyển đổi khi phát triển đô thị.

e) Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

- Đánh giá mạng lưới giao thông huyện Định Quán và khu vực lân cận gồm: giao thông đối ngoại, giao thông đô thị và hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã.

6. Xác định tiền đề dự báo phát triển:

a) Định hướng phát triển không gian vùng:

- Tổ chức mạng lưới trung tâm vùng, đô thị, nông thôn; Đề xuất khu vực phát triển kinh tế xã hội; Phân vùng quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch vùng lãnh thổ, hoặc phân khu theo các chức năng đặc thù.

b) Định hướng quy hoạch hệ thống trung tâm chuyên ngành:

- Định hướng phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch các khu tiểu thủ công nghiệp, xây dựng khu dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất.

- Xác định các vùng bảo tồn thiên nhiên thuận lợi cho việc phân vùng tổ chức xây dựng khai thác cũng như quản lý bảo tồn.

c) Định hướng quy hoạch sử dụng đất:

- Đề xuất quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn đợt đầu và dài hạn để tổ chức phân kỳ đầu tư cho khu vực đô thị - nông thôn và các vùng đặc thù.

- Xác định các chỉ tiêu, quy mô phát triển cơ bản về đất đai, dân số cac 1khu vực phát triển đô thị, nông thôn và hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật.

d) Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Trên cơ sở nghiên cứu hiện trạng mạng lưới giao thông, ngiên cứu các dự án giao thông, khả năng kết nối giao thông giữa các tuyến đường quốc gia, đường tỉnh với huyện Định Quán, từ đó đưa ra mô hình phát triển mạng lưới giao thông cho toàn huyện.

- Xác định cao độ xây dựng khống chế cho từng khu vực và cao độ các tuyến giao thông đối ngoại và các trục đường chính đô thị theo các tiêu chí đảm bảo an toàn về lũ quét và sạt lở.

e) Định hướng phát triển và bảo vệ môi trường, cảnh quan vùng:

- Định hướng bảo tồn, bảo vệ di tích, di sản bao gồm các khu di tích có ý nghĩa nổi trội, các di tích cấp quốc gia;

f) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Dự báo, đánh giá diễn biến môi trường, các tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường của phương án quy hoạch đối với khu vực phát và vùng phụ lân cận.

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch vùng:

- Quy định về quy mô phát triển các trung tâm chuyên ngành, khu vực cần bảo tồn, khu vực phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; Các quy định kiểm soát phát triển và bảo vệ môi trường đô thị. Xác định phạm vị bảo vệ, hành lang toàn công trình hạ tầng kỹ thuật chính và công trình ngầm.

Tin: Nguyễn Thanh Tùng

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A8 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4564/QĐ-UBND Ngày 03/11/2021) (20/01/2022 14:54)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A9 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4215/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 08:30)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A5 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4212/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 22:36)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4213/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 22:36)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4211/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (16/01/2022 18:19)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A6 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4210/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (16/01/2022 18:20)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị B2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 2664/QĐ-UBND Ngày 05/8/2021) (17/01/2022 21:42)
» Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/202020) (20/01/2022 14:55)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các phân khu B6, C3, D1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. (Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 11/4/2019). (20/01/2022 11:18)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 một phần phân khu C2 theo quy hoạch chung, thành phố Biên Hòa (Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 11/4/2019) (20/01/2022 03:29)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai