Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.
Cập nhật 17/03/2021 16:08 Xem với cỡ chữ

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng nhằm tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác đầu tư xây dựng; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được bố cục gồm 03 Điều như sau:

-     Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

(Sửa đổi, bổ sung 66 điều và thay thế thuật ngữ tại 13 điều/ tổng số 168 điều của Luật Xây dựng)

-   Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14.

-    Điều 3. Điều khoản thi hành.

Các nội dung chủ yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng như sau:

(1)   Sửa đổi, bổ sung quy định về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo hướng: (i) quy định đối tượng phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng phù hợp với pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; (ii) phân tách trách nhiệm, nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để phê duyệt dự án của cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư và trách nhiệm kiểm soát các nội dung thuộc quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng; (iii) bổ sung nội dung thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; (iv) làm rõ việc thực hiện song song, đồng thời, liên thông các thủ tục liên quan trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cúu tiền khả thi để rút ngắn thời gian thẩm định; (v) quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án phù họp với tng loại nguồn vốn.

(2)   Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng quy định các hình thức quản lý dự án do người quyết định đầu tư xem xét quyết định theo quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời, quy định rõ hình thức Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư được giao quản lý nhiều dự án đồng thời hoặc nối tiếp, liên tục nhằm khắc phục tình trạng các Bộ, ngành có ít dự án đầu tư xây dựng được triển khai vẫn phải thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực sẽ không hiệu quả và tăng biên chế.

(3)   Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo hướng: (i) làm rõ các bước thiết kế cần thẩm định, phê duyệt; (ii) giảm đối tượng phải thẩm định thiết kế xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; (iii) đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng vào bước cấp phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn khác.

(4)   Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cấp giấy phép xây dựng theo hướng: (i) rà soát đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng cho phù họp với yêu cầu quản lý; (ii) đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cp giy phép xây dựng; (iii) tăng cường phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt của Bộ Xây dựng cho y ban nhân dân cấp tỉnh; (iv) rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng.

(5)   Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Xây dụng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, y ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành là cơ sở để chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đối với dự án sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước, dự án thực hiện theo hình thức hp đồng đối tác công tư, chủ đầu tư căn cứ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hệ thống định mức được ban hành để sử dụng, tham khảo trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

(6)   Sửa đổi, bổ quy định về chứng chỉ hành nghề theo hướng: (i) lược bỏ một số đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề; (ii) bổ sung quy định t chức xã hội nghề nghiệp được cấp chứng chỉ của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng; (iii) quy định trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng là của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực, chúng chỉ hành nghề;

(7)  Sửa đổi, bổ sung các quy định về nguyên tắc đầu tư xây dựng; phân loại, phân cấp công trình xây dựng, phân loại dự án đầu tư xây dựng; sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; công trình khẩn cấp, công trình tạm; quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng; phá dỡ công trình; an toàn trong thi công xây dựng công trình; bàn giao quản lý hành chính đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

(8)    Sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền, trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng.

Trên đây là các nội dung chủ yếu của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Tin: Lê Văn Tuân​

CÁC TIN KHÁC
» báo cáo thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021 (03/12/2021 16:34)
» Triển khai, phổ biến Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (03/12/2021 18:02)
» báo cáo thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2021 (03/12/2021 16:53)
» triển khai Văn bản số 66/BXD-KHCN ngày 08/01/2021 của Bộ Xây dựng Tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng (03/12/2021 16:43)
» triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ Xây dựng (02/12/2021 17:44)
» Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về chi phí quản lý đầu tư xây dựng (02/12/2021 12:40)
» Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (02/12/2021 12:40)
» Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (02/12/2021 13:40)
» Triển khai thực hiện kế hoạch số 9019/KH-UBNd ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh (02/12/2021 12:40)
» triển khai, phổ biến Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2019/BXD (02/12/2021 21:45)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai