Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Thanh tra
Sở Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC)
Cập nhật 13/12/2021 14:19 Xem với cỡ chữSở Xây dựng đã triển khai thực hiện quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN như Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đôí với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các PCTN, lãng phí”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ-TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của BCH Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quy định 205-QĐ-TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”.

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về phòng chống tham nhũng; Nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật như Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 như Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị...; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục triển khai thi hành Luật Kiến trúc, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Kế hoạch số 8721/KH-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo). Quyết định 1164/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vi trí công tác của người tố cáo là CBCCVC; Các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về PCTN, lãng phí giai đoạn từ năm 2010-2020. Hàng năm, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác PCTN.

Qua triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan Sở Xây dựng nhận thấy các đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị ngày càng nâng cao nhận thức hơn, quan tâm hơn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng; không để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực; ác đồng chí là Lãnh đạo Sở, Đảng ủy Sở, Lãnh đạo cấp phòng - đơn vị thuộc Sở, Bí thư chi đảng bộ luôn nêu gương về đạo đức, lối sống và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí thực hiện theo Quyết định số 1142-QĐ/TU ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 40-QĐi/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quyết định số 428-QĐ/TU ngày 30/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, CCVC cơ quan, tổ chức, đơn vị mình không để tiêu cực, lãng phí và tham nhũng xảy ra…

Sở Xây dựng đã có kiến nghị với các cấp, các ngành, UBND tỉnh một số nội dung như: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, triển khai thực hiện chiến lược PCTN giai đoạn  2020 – 2030 và việc thực hiện UNCAC;  Đề nghị UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn trong  việc tăng cường, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc thực hiện các quy định về PCTN, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, nâng cao vị trí, vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, thanh tra nhân dân trong công tác PCTN; Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai, hướng dẫn và thực hiện đầy đủ, đồng bộ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát thực hiện công tác PCTN; Rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp, nhằm làm cho chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hoàn thiện, hiệu lực, hiệu quả; Đề nghị Chính phủ, Bộ ngành trung ương, Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai hướng dẫn cụ thể thực hiện Luật PCTN năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, triển khai thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản và thu nhập năm 2020, năm 2021 và những năm tiếp theo; Kiến nghị Bộ Xây dựng, UBND tỉnh sớm ban hành quy định cụ thể danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực Xây dựng tại địa phương theo danh mục vị trí phải chuyển đổi được quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 để tạo điều kiện cho Cơ quan, đơn vị của Sở Xây dựng triển khai chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định nhằm góp phần công tác phòng chống tham nhũng.

Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

 ​

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022. (02/11/2022 10:22)
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. (02/11/2022 10:13)
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2022. (02/11/2022 10:04)
» Sở Xây dựng phối hợp với Phân viện cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị Miền Nam tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP tại Hội trường Trường Đại học Đồng Nai (05/10/2022 14:48)
» Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/10/2022 14:31)
» Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2021 (13/12/2021 14:17)
» Kế hoạch về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng (13/12/2021 11:03)
» Triển khai phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (13/12/2021 11:00)
» Sở Xây dựng triển khai quy định tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ liên quan đến giải quyết vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (15/03/2021 15:28)
» Sở Xây dựng triển khai quy định áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (15/03/2021 15:27)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai