Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Tuyên truyền
Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Cập nhật 18/05/2022 15:13 Xem với cỡ chữ

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, ngày 14/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 28/KH-SXD triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Kế hoạch đã đề ra một số nội dung trọng tâm trong việc thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính, trong đó tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực xây dựng, tiếp tục kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan; đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của tổ chứcc, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền với với các tổ chức đoàn thể, giữa các phòng, Trung tâm thuộc Sở trong việc triển khai, như hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 980-QĐ/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định trách nhiệm của cấp ủy cơ sở đảng cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện QCDC ở cơ sở. Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ dân chủ trong hoạt động gắn với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan và của các tổ chức đoàn thể. Phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức lao động, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức lao động và nhân dân: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tạo điều kiện để công chức viên chức được tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng quy chế, các chương trình, kế hoạch thực hiện nghiệm vụ cơ quan, nhất là các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức.  Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai những nội dung để công chức, viên chức lao động và nhân dân biết theo đúng quy định; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của công chức, viên chức lao động và nhân dân; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng và ban hành các chính sách mới góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ công chức thực hiện dịch vụ công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách công vụ, rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các hoạt động của ngành xây dựng và những vấn đề dư luận quan tâm.Tiếp tục  rà soát, thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy, biên chế theo Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 02/04/2018 và Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức lao động, góp phần hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cưòng và đi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó chú trọng rà soát, cụ thể hoá và thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan theo quy định. Phối hợp giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao trách nhiệm, phẩm chất năng lực của công chức, viên chức, lao động thuộc Sở: Phát huy dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; thực thi công vụ đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng, thời gian. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, có biện pháp xử lý kịp thời các vụ việc đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định thực hiện dân chủ về công tác quy hoạch, xây dựng thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính gắn với kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện công tác kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức lao động thuộc Sở.

- Tiếp tục phát huy vai trò của tô chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của công chức viên, chức lao động; thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc.

Huyền Trinh
CÁC TIN KHÁC
» Tăng cường nộp hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC trực tuyến của tỉnh (07/11/2022 14:04)
» Hội nghị trao đổi với VNPT Đồng Nai về Chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng (27/10/2022 07:47)
» V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (26/10/2022 10:11)
» Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 (18/05/2022 15:11)
» Quyết định ban hành chương trình cải cách hành chính Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030 (07/12/2021 15:28)
» Quyết định công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉ (07/12/2021 15:25)
» Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (07/12/2021 15:24)
» Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (07/12/2021 15:22)
» Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (07/12/2021 15:20)
» ỨNG DỤNG “VSSID -BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ” TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (07/12/2021 15:14)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai