Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025)

), theo đó, quy chế  đã nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT Đảng ủy và ủy viên UBKT Đảng ủy; nguyên tắc và chế độ làm việc của UBKT Đảng ủy và mối quan hệ công tác của UBKT Đảng ủy.

- Chức năng, tổ chức của UBKT Đảng ủy Sở Xây dựng: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Xây dựng là tổ chức Đảng do Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở bầu, có chức năng tham mưu cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của BCH Đảng bộ Sở, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do Điều lệ Đảng quy định và các quy định của Trung ương, các cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Đảng ủy Sở chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ về hoạt động, tổ chức bộ máy UBKT Đảng ủy Sở, và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

- Trách nhiệm, quyền hạn của UBKT Đảng ủy Sở: Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong suốt nhiệm kỳ, hàng năm, 6 tháng, quý, tháng; tham mưu Đảng ủy Sở triển khai, quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị ... của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra thuộc phạm vi quản lý; sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, báo cáo BCH Đảng bộ Sở về kết quả công tác kiểm tra, giám sát tại các kỳ họp Đảng ủy Sở theo quy chế làm việc. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đề nghị thi hành kỷ luật đảng theo quy định Điều lệ Đảng và các quy định có liên quan của Trung ương. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Đảng ủy, Ban Thường vụ  Đảng ủy Sở giao. Tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng CSVN quy định. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với tổ chức đảng cấp dưới (Chi ủy, Chi, Đảng bộ bộ phận) và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham mưu Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật và những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền xem xét của Ban Chấp hành Đảng ủy Sở và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ thuộc diện Đảng Ủy Sở quản lý; Thành viên UBKT Đảng ủy do UBKT Đảng ủy phân công được tham dự các kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy bàn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên theo theo quy định Điều 32 Điều lệ Đảng. Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Đề nghị Đảng ủy Sở xem xét thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật đối với đảng viên thuộc diện Đảng ủy Sở quản lý, quyết định.Tổ chức triển khai các quyết định, thông báo, kết luận của Đảng ủy Sở về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận thông báo đó. Sử dụng công khai các phương tiện như máy ghi âm, máy ảnh và các phương tiện kỹ thuật khác nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở Xây dựng. Ủy viên UBKT chịu trách nhiệm trước UBKT Đảng ủy Sở về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật thuộc phạm vi phụ trách theo quy định Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Sở; Chủ động nắm tình hình, phát hiện, báo cáo và đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh bảo đảm kịp thời và có hiệu quả. Ủy viên UBKT Đảng ủy Sở được cung cấp thông tin theo quy định của Đảng ủy và UBKT cấp trên; Thành viên UBKT Đảng ủy Sở được tham dự các kỳ họp Đảng ủy Sở, các chi ủy, Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng. Tham gia xây dựng và thực hiện phương hướng nhiệm vụ, chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở; thực hiện nhiệm vụ do UBKT phân công, tham gia đoàn kiểm tra, giám sát do Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc UBKT Đảng ủy Sở quyết định thành lập. Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, biện pháp về công tác kiểm tra, giám sát và xem xét đề nghị thi hành kỷ luật trong Đảng; giúp UBKT theo dõi tình hình chấp hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ của các Chi, Đảng bộ bộ phận và quy chế làm việc của UBKT. Tham dự đầy đủ các kỳ họp của UBKT Đảng ủy Sở; thảo luận, biểu quyết, cùng với UBKT Đảng ủy chịu trách nhiệm trước BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy về các quyết định đó. Giữ mối liên hệ với cấp ủy, UBKT và tổ chức đảng trong phạm vi phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác của UBKT trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

- Nguyên tắc làm việc của UBKT Đảng ủy Sở Xây dựng: UBKT Đảng ủy Sở làm việc dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. UBKT Đảng ủy Sở chấp hành các kết luận, quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; có quyền bảo lưu ý kiến của mình khác với kết luận, quyết định trên (nếu có) và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét. UBKT Đảng ủy Sở có trách nhiệm trả lời chất vấn về những nội dung có liên quan đến trách nhiệm và thẩm quyền được giao trong công tác kiểm tra, giám sát. UBKT Đảng ủy Sở hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Khi tiến hành công tác kiểm tra, nếu tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát thấy có những vấn đề cần tham gia góp ý thì phản ảnh với Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Khi báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phải báo cáo đầy đủ những ý kiến của cơ sở khác với ý kiến của UBKT Đảng ủy để Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định. Các quyết định, kết luận, thông báo của UBKT Đảng ủy Sở được thông báo công khai bằng hình thức thích hợp, tổ chức đảng và đảng viên có liên quan trong Đảng bộ phải nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp tổ chức đảng và đảng viên có ý kiến khác thì được quyền bảo lưu, báo cáo Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT cấp trên xem xét, quyết định.

- Chế độ làm việc và thông tin báo cáo của UBKT Đảng ủy Sở Xây dựng: UBKT Đảng ủy Sở định kỳ mỗi tháng họp 1 lần để nắm tình hình và trao đổi công việc của UBKT, khi cần thiết triệu tập họp bất thường. Hàng năm hoặc khi có yêu cầu, UBKT Đảng ủy Sở họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, chấp hành quy chế làm việc. UBKT Đảng ủy Sở thực hiện chế độ báo cáo với Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng, UBKT Đảng ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh: Báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; Báo cáo sơ kết, tổng kết giữa nhiệm kỳ, nhiệm kỳ; Báo cáo các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; Báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và các báo cáo khác khi có yêu cầu. Giữa và cuối nhiệm kỳ UBKT Đảng Ủy Sở tiến hành tổng kết, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ, tổng kết một số nhiệm vụ được giao theo quy định. Tổng kết việc thực hiện quy chế làm việc của UBKT Đảng Ủy Sở Xây dựng để báo cáo Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

- Quan hệ công tác với các Chi, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, Đảng bộ Sở Xây dựng: UBKT Đảng ủy Sở hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Chi, Đảng bộ bộ phận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Các nghị quyết, quyết định, báo cáo thường kỳ và đột xuất của các Chi, Đảng bộ bộ phận về công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác tài chính của Đảng và báo cáo khác có liên quan đến công tác xây dựng Đảng gửi Đảng ủy Sở, phải đồng thời gửi cho UBKT Đảng ủy Sở để phục vụ công tác giám sát.

Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến các Chi, Đảng bộ, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Huyền Trinh​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​