Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Quản lý Hạ tầng Đô thị


Chức năng: 

Phòng quản lý Hạ tầng - Đô thị là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị).


​Nhiệm vụ:

1. Về phát triển đô thị

1.1. Tham mưu, giúp Giám đốc sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập các loại chương trình phát triển đô thị hoặc thẩm định các chương trình phát triển đô thị theo thẩm quyền; xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

1.2. Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình phát triển đô thị, các mô hình quản lý đô thị, khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;

1.3. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: Chương trình nâng cấp đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, xây dựng phát triển đô thị thông minh, dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị, dự án đầu tư phát triển đô thị và các chương trình, dự án khác có liên quan đến phát triển đô thị;

1.4. Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm, đề xuất việc tổ chức hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị; hướng dẫn, kiểm tra các đề án công nhận loại đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị; tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V;

1.5. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt đối với các công trình do phòng quản lý; tổ chức thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.6. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.7. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn.

2. Về hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bao gồm: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị, quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Tổ chức lập, thẩm định theo phân cấp và quy định pháp luật đối với các đồ án quy hoạch thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các đồ án quy hoạch thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.3. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn;

2.4. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật;

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn.

3. Công tác khác

3.1. Tổ chức lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, góp ý kiến về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư xây dựng các công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3.2. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định đối với các công trình thuộc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng (bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, khu chức năng, khu đô thị, khu nhà ở). Đối với dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp có công trình trên đất, phòng Quản lý Hạ tầng đô thị chủ trì thẩm định với phần hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và phòng Quản lý Xây dựng là đơn vị đầu mối tổng hợp thông báo kết quả thẩm định.

3.3. Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện việc cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh đối với các công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc chức năng phòng quản lý, công trình trạm kinh doanh xăng dầu- năng lượng;

3.4. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh ban hành đối với các lĩnh vực của phòng quản lý.

3.5.  Xử lý các hồ sơ là thủ tục hành chính đối với các dự án, công trình thuộc lĩnh vực của phòng quản lý; Chủ trì công tác xây dựng, kiện toàn và thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;

3.6.  Tham mưu nội dung chuyển đổi số đối với các lĩnh vực của phòng quản lý.

3.7.  Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định; Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị.

3.8. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định;

3.9. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin về lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật và kết quả công tác của đơn vị;

3.10 Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm;

  3.11. Tham mưu, giúp Giám đốc sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng theo quy định của pháp luật;

 3.12. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

 3.13. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

3.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.​​​Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Nguyễn Thị Vĩnh An

- Số điện thoại: 02513 943 948

- Hộp thư điện tử: anntv@dongnai.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Mỵ Duy Quang

- Số điện thoại: 02513 943 948

- Hộp thư điện tử: quangmd@dongnai.gov.vn


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​