Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Hồ sơ mẫu

S​T​T​​​ Tên thủ tục Hồ sơ mẫu
A QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
I​ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
1
Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng   5. CONG BO HOP QUY_01 TTHC.rar
2Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III     1. GIA HAN CHUNG CHI HANH NGHE.rar
3Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III   ​1. CAP GIA HAN CHUNG CHI NANG LUC.rar
4Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III      2. HO SO DE NGHI CAP CHUNG CHI HANH NGHE_CAP LAN DAU.rar
ho so de nghi cap chung chi hanh nghe _ cap lan dau 3.rar
HO SO DE NGHI CAP CHUNG CHI HANH NGHE_ CAP LAN DAU 2.rar
ho so de nghi cap chung chi hanh nghe _ cap lan dau 4.rar
5Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  hạng II, hạng II.  HO SO DE NGHI CAP CHUNG CHI HANH NGHE_DIEU CHINH HANG CHUNG CHI.rar

cap chung chi hanh nghe _ dieu chinh.rar
cap chung chi hanh nghe_ dieu chỉnh 2.rar
6Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)     5. CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE DO MAT HU HONG VA DIEU CHINH BS.rar
7Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)       7. CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE DO LOI CO QUAN CAP.rar
8Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III        5. CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE DO MAT HU HONG VA DIEU CHINH BS....rar
9Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III của cá nhân người  nước ngoài      3. HO SO DE NGHI CAP CHUNG CHI HANH NGHE_BS LV CHUA CO TRONG CC.rar
cap chung chi hanh nghe _BS.rar
cap chung chi hanh nghe_BS 2.rar
cap chung chi hanh nghe_BS 3.rar
cap chung chi hanh nghe_BS 4.rar
10Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III     2. CAP LAN DAU CHUNG CHI NANG LUC.rar
TAI LIEU KEM THEO.rar
11Cấp cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)    3. CAP LAI CHUNG CHI DO MAT HU HONG.rar
12Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)   4. CAP LAI CHUNG CHI DO LOI CO QUAN CAP.rar
13Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III    HOP DONG KN.rar
TAI LIEU KEM THEO 1.rar
14Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C   4. NHA THAU NUOC NGOAI_01 TTHC phan 1.rar
4. NHA THAU NUOC NGOAI_01 TTHC phan 2.rar
15Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C   4. NHA THAU NUOC NGOAI_01 TTHC..rar
4. NHA THAU NUOC NGOAI_01 TTHC ...rar
16Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng  Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.rar
17Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở      Thẩm định TK triển khai sau thiết kế cơ sở.rar
18Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).  Hồ sơ mẫu cấp GPXD.rar
19Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).   Hồ sơ mẫu cấp GPXD sữa chữa, cải tạo.rar
20Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).   Hồ sơ mẫu cấp GPXD..rar
21Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).   Hồ sơ điều chỉnh GPXD.rar
22Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).     Hồ sơ mẫu gia hạn, cấp lại GPXD.rar
23Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).    Hồ sơ mẫu gia hạn, cấp lại GPXD..rar
II Quản lý chất lượng công trình xây dựng 
24Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh.    
25Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ)    
26Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương      6. KIEM TRA CONG TAC NGHIEM THU_01 TTHC.rar
III Giám định tư pháp 
27Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương      
28Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương     
IV Nhà ở 
29Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước  29 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước.docx
30Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư    30 Mẫu đề nghị công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư.doc
31Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh     31 Mẫu đơn Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.docx
32 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước     32 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.docx
33Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư     33 Mẫu đề nghị ( công nhận lại hạng, công nhận điều chỉnh hạng) nhà chung cư.doc
34Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước        34 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.doc
35Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước    35 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.docx
36Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua    36 HS mẫu điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai.rar
37Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).    
38Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.    
39Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.      
40Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.     
V Kinh doanh bất động sản 
41Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)  
42Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản  
43Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư   49 Mẫu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần DA BĐS do Thủ tướng Chính phủ quyết định.rar
44Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư 50 Mẫu chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần DA BĐS đối với dự án do UB nhân dân cấp tỉnh quyết định về đầu tư.rar
VI Quy hoạch kiến trúc 
45Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh  THAM DINH NHIEM VU.rar
46Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh THAM DINH DO AN.rar
VII Quy hoạch xây dựng 
47Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng   CUNG CAP THONG TIN QHXD.rar
VIII Kiến trúc 
48Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc   1. CAP CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC_CAP MOI.rar
49Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề   3. CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC DO LOI CO QUAN CAP.rar
50Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc). 2. CAP LAI CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC DO BI MAT.rar
51Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc 4. CAP GIA HAN CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC.rar
52Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam 5. CAP CONG NHAN CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC CHO NGUOI NUOC NGOAI.rar 
53Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam   6. CAP CHUYEN DOI CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC CHO NGUOI NUOC NGOAI.rar
IX Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 
54Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp: Cấp lần đầu hoặc Giấy chứng nhận hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động)  
55Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin hoặc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xin dừng thực hiện một số chỉ tiêu trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng) 
56Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên của tổ chức  trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được cấp) 
57Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm, tiêu chuẩn thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)    

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​