Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn phòng Sở

Chức năng: Văn phòng Sở Xây dựng ​ (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở và các báo cáo liên quan khác; tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành hình thuộc thẩm quyền giải quyết, công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện công tác quản trị mạng, công tác văn thư lưu trữ, công tác pháp chế, bảo vệ, công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, văn minh công sở nơi làm việc theo nội quy, quy chế của cơ quan.

 Nhiệm vụ:

1. Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch:

        1.1 Chủ trì tham mưu xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển ngành, kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành Xây dựng;

        1.2. Thực hiện xây dựng chương trình hành động của Sở và triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

        1.3. Triển khai kế hoạch công tác tháng, quý và năm của Sở và của Giám đốc Sở;

1.4. Tổng hợp, báo cáo kịp thời cho Ban Giám đốc về tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch công tác của Sở thuộc trách nhiệm của từng đơn vị trực thuộc; tổng hợp hàng tháng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị;

        1.5. Tham mưu thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến các nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở gửi các cơ quan nhà nước theo quy định;

1.6. Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Sở và các cuộc họp đột xuất khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Thông báo nội dung kết luận các cuộc họp do lãnh đạo Sở chủ trì;

1.7. Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành Xây dựng.

2. Công tác tổ chức cán bộ:

2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ, gồm: Quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức theo quy định; Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, tiếp nhận, điều động, kỷ luật; Công tác đánh giá, nhận xét và phân xếp loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, chức danh và cơ cấu công chức, viên chức thuộc Sở. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức theo quy định;

2.2. Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn và hàng năm theo thẩm quyền của Sở; Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.3. Tham mưu xây dựng nội quy cơ quan, các quy chế thực hiện tại Sở (Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, ..v.v..); hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan;

2.4. Tổng hợp, thống kê, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ;

2.5. Chủ trì trong việc hoạt động đoàn thể, công tác thông tin tuyên truyền và cung cấp thông tin theo quy định.

           2.6. Tham mưu xác định, lập trình phê duyệt danh sách, tiếp nhận bản kê khai và bàn giao về các cơ quan kiểm soát tài sản (Ủy ban kiểm tra các cấp và Thanh tra tỉnh) theo quy định.

3. Công tác thi đua khen thưởng:

3.1. Tham mưu xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thi đua theo từng giai đoạn và hàng năm của Sở;

3.2. Hướng dẫn, kiểm tra các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện công tác thi đua khen thưởng;

3.3. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở. 

4. Công tác quản lý tài chính, tài sản:

         4.1. Chủ trì xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

         4.2. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản và dự toán của cơ quan được giao theo quy định của pháp luật;

         4.3. Quản lý thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đối với công chức, và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở;

         4.4. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm thuộc Sở theo quy định pháp luật;

          4.5. Thực hiện mua sắm trang thiết bị tài sản theo hướng dẫn của Sở Tài chính mua sắm tập trung, mua sắm tài sản chuyên dùng và được lãnh đạo Sở duyệt; Thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra việc sử dụng tài sản công;

          4.6. Thực hiện công khai minh bạch trong lĩnh vực kế toán tài chính, công khai việc sử dụng các nguồn kinh phí trên trang Web của Sở.

5. Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin:

5.1. Công tác cải cách hành chính: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính theo từng giai đoạn và hàng năm; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở; Thực hiện các kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát thủ tục hành chính của Sở. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở theo giai đoạn và hàng năm;

5.2. Công tác quản trị mạng: Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở; Thực hiện công tác Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong cơ quan; Quản lý và duy trì hoạt động, cập nhật kịp thời thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Sở. Quản lý thiết bị, sắp xếp phương tiện nơi làm việc; Quản lý, điều hành các phương tiện phục vụ nhu cầu công tác của Sở; Cập nhật chương trình, lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần của lãnh đạo Sở. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

6. Công tác Văn thư - lưu trữ:

6.1. Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn đến và chuyển văn bản đã được xử lý cho Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn; phát hành văn bản đi theo quy định;

6.2. Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, kiểm soát văn bản do Sở phát hành theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ và các quy định hiện hành;

6.3. Thực hiện việc thu thập, bảo vệ, bảo mật, bảo quản và tổ chức phục vụ khai thác tài liệu và lưu trữ theo chế độ quy định của nhà nước;

6.4. Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư - lưu trữ.

7. Công tác pháp chế:

Thực hiện các nhiệm vụ về công tác pháp chế theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

8. Công tác khác:

8.1. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định;

8.2. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định;

8.3. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của Văn phòng;

8.4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị;

8.5. Thực hiện công tác lễ tân, phục vụ các đoàn khách trong nước, khách nước ngoài đến làm việc với cơ quan theo quy định;

8.6. Thực hiện công tác bảo vệ, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, văn minh công sở nơi làm việc theo nội quy, quy chế của cơ quan;

8.7. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm;

8.8. Quản lý công tác Hội thuộc lĩnh vực Sở phụ trách;

8.9. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thu​ộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực xây dựng;

8.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.​


Lãnh đạo phòng:

1. Chánh Văn phòng Sở

- Họ tên: Nguyễn Quốc Tần

- Số điện thoại: 02513. 846 283

- Hộp thư điện tử: tannq@dongnai.gov.vn

2. Phó Chánh Văn phòng Sở

- Họ tên: Nguyễn Thị Huyền Trinh

- Số điện thoại: 02513. 846 283

- Hộp thư điện tử: trinhnth.sxd@dongnai.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng Sở

- Họ tên: Lê Văn Tuân

- Số điện thoại: 02513. 846 283

- Hộp thư điện tử: tuanlv.sxd@dongnai.gov.vn​​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​