Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ XÂY DỰNG NĂM 2022

Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả trên 06 lĩnh vực như sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, kiểm soát TTHC      

Sở Xây dựng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch CCHC năm 2022 là đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ CCHC theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC và tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ của công chức, viên chức; xây dựng các Kế hoạch trọng tâm, biện pháp cụ thể như ban hành đầy đủ các Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; Kế hoạch rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính; Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng năm 2022; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Xây dựng, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022; Xây dựng Chương trình hành động về nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Sở Xây dựng năm 2022 và các năm tiếp theo.         

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để nâng cao chỉ số CCHC của Sở Xây dựng năm 2022; Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; quán triệt nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp về kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các Sở Xây dựng; triển khai Kết quả khảo sát người dân và lãnh đạo quản lý xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2021; Triển khai Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 19/8/2022 của UBND tỉnh về cải thiện chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị công, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 của tỉnh Đồng Nai; Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC năm 2022;...Quán triệt trách nhiệm công vụ trong giải quyết TTHC, thực hiện nghiêm việc gửi thư xin lỗi đối với trường hợp hồ sơ quá hạn; lập sổ theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn hàng tuần, báo cáo trong các cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở hàng tuần, giao ban với cán bộ chủ chốt và các đơn vị hàng tháng; thường xuyên rà soát, cập nhật, chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính Ngành Xây dựng theo các quy định của Trung ương; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, đồng bộ kết quả giải quyết TTHC lên Cổng DVC Quốc gia; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC, thanh toán trực tuyến qua Cổng DVC của tỉnh, Cổng DVC Quốc gia phấn đấu đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra góp phần nâng cao chỉ số CCHC và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong năm 2022.

Về Thanh tra, kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC: Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại 05 phòng nghiệp vụ thuộc Sở (phòng Quản lý quy hoạch kiến trúc, phòng quản lý chất lượng xây dựng, phòng quản lý xây dựng, quản lý nhà và thị trường bất động sản, phòng quản lý hạ tầng đô thị). Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế và các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC, Kiểm soát TTHC. Đồng thời, tổ chức rà soát khắc phục kịp thời các tồn tại hạn chế về cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI năm 2022.  

Về công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính: Triển khai đầy đủ các Văn bản của UBND tỉnh, Sở Nội vụ về công tác tuyên truyền CCHC đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở nhất là trách nhiệm trong giải quyết TTHC, tỷ lệ TTHC trực tuyến, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, cải thiện mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong năm 2022. Triển khai tuyên tuyền các Văn bản của Trung ương, Bộ Xây dựng; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính như ban hành các văn bản triển khai, báo cáo và các kết quả thực hiện công tác CCHC trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử của Sở; đăng tin bài trên Trang Thông tin điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền DVC trực tuyến tại quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh, tại cơ quan nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến qua Cổng DVC trực tuyến của tỉnh và Cổng DVC Quốc gia.      

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới, cách làm hay trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC của Sở; công chức tiếp nhận hồ sơ đã nghiên cứu và đề ra biện pháp cải tiến rút ngắn thời gian trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công; Hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức nắm bắt, tiếp cận trong việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến; qua đó, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp cá nhân, tổ chức giảm thiểu thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao chất lượng trong quá trình giải quyết TTHC. Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã đăng ký sáng kiến và đã được công nhận sáng kiến “giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng”. Nội dung sáng kiến đã được áp dụng trong thực tế quản lý nhà nước ngành xây dựng đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, tăng năng suất, hiệu quả làm việc cho công chức, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.      

2. Cải cách thể chế       

Trong năm 2022, thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về tham mưu xây dựng, kiểm tra rà soát văn bản QPPL, Sở Xây dựng đã ban hành kịp thời Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022; Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng năm 2022.    

 Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 07 Văn bản QPPL: Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 về ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh về ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng xây dựng công trình tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 về danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước ngành Xây dựng. Nhìn chung, trong năm 2022, công tác tham mưu xây dựng văn bản QPPL của Sở Xây dựng đều được thực hiện kịp thời, phù hợp với văn bản QPPL của cấp trên.           

3. Cải cách thủ tục hành chính      

Trong năm 2022, cải cách TTHC tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp. Công tác công khai TTHC và đơn giản hóa TTHC được quan tâm chỉ đạo thường xuyên gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được kết quả: Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời 02 Quyết định công bố TTHC (Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử được thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng; Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng). Đồng thời, đã triển khai các Quyết định đến các công chức, phòng nghiệp vụ liên quan biết, thực hiện theo quy định. Thực hiện niêm yết công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở, tại Bảng niêm yết TTHC. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật đầy đủ, chính xác nội dung các TTHC lên Cổng DVC của tỉnh.      

Sở Xây dựng cũng đã cung cấp 25 bộ hồ sơ mẫu (bản giấy) công khai tại Trung tâm hành chính công tỉnh và file điện tử của bộ hồ sơ mẫu công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ http://sxd.dongnai.gov.vn để cho người dân, doanh nghiệp tham khảo.

Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng năm 2022 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa 06/52 TTHC lĩnh vực Xây dựng tại Quyết định số 2409/UBND-HCC ngày 13/9/2022, đạt tỷ lệ 11,54% (vượt mục tiêu Kế hoạch đề ra).

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Định kỳ hàng tháng, hàng quý trong các cuộc họp giao ban Ban Giám đốc Sở với  các phòng, đơn vị thuộc Sở đều có nội dung đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân doanh nghiệp, ban hành nhiều văn bản triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo đúng quy định, không để xảy ra việc giải quyết TTHC chậm muộn, có văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp và hẹn lại ngày trả kết quả lần tới; công chức làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh phải tuân thủ nội quy, quy chế làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh; đôn đốc các phòng chuyên môn về tiến độ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính hàng tuần; theo dõi, báo cáo hồ sơ TTHC trễ hạn hàng tuần và khó khăn, vướng mắc cho Ban Giám đốc Sở để chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Nhìn chung, hoạt động của Bộ phận một cửa được nâng lên, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC được cải thiện rõ rệt so với năm 2021. Tỷ lệ hài lòng của  người dân doanh nghiệp đạt tỷ lệ 98, 87%, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99% (vượt mục tiêu Kế hoạch đề ra).       

Công tác giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2022 tính từ (15/12/2021 đến 11/11/2022), Sở Xây dựng đã tiếp nhận 1392 hồ sơ TTHC, trong đó: Hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 66 hồ sơ; hồ sơ nhận trong kỳ: 1326 hồ sơ (trực tuyến: 570 hồ sơ; trực tiếp 756 hồ sơ); Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1283 hồ sơ (giải quyết trước hạn: 1170 hồ sơ; đúng hạn: 104 hồ sơ; quá hạn: 09 hồ sơ); Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 109 hồ sơ (trong hạn: 102 hồ sơ, quá hạn: 07 hồ sơ).         

Đánh giá việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, luân chuyển xử lý hồ sơ: Trong năm 2022, việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC của Sở Xây dựng trên phần mềm một cửa điện tử được thực hiện nghiêm và đúng quy định, qua đó chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn chiếm 99% (vượt mục tiêu kế hoạch đề ra), tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn được giảm thiểu đáng kể (1%), chủ yếu là các thủ tục lĩnh vực quy hoạch kiến trúc trễ hạn trên phần mềm eGov do trình UBND tỉnh phê duyệt. Qua thống kê đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên phần mềm Egov trong năm 2022 cho thấy 98,87% ý kiến người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Xây dựng;

 Trong năm 2022: Sở Xây dựng đã trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 193 hồ sơ; tiếp nhận 570 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ tăng thêm 30% so với năm 2021; chủ yếu là các hồ sơ thủ tục công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân và cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức (đối với các hồ sơ có tổng dung lượng file 70MB); trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến 42 hồ sơ; thanh toán trực tuyến 298 hồ sơ. 

4. Cải cách chế độ công vụ

Thực hiện đầy đủ các quy định quản lí cán bộ, công chức, viên chức: Trong năm 2022, Sở Xây dựng tuyển dụng mới 02 công chức (do Sở Nội vụ tổ chức thi tuyển). Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm 06 công chức, bổ nhiệm lại 07 công chức, quyết định thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 02 công chức.

Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Trong năm 2022, Sở Xây dựng được giao 67 biên chế (Quyết định số 5292/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh). Chất lượng đội ngũ nhân sự có mặt tính đến thời đim hiện tại của Sở Xây dựng là 63 người, (02 biên chế xin thôi việc trong tháng 02/2022 và 01 biên chế xin thôi việc trong tháng 5/2022), 02 Biên chế xin chuyển công tác đi; 01 biên chế chuyển công tác đến, 02 biên chế tuyển dụng mới). Trong đó, trình độ Thạc sĩ: 20 người (02 công chức được đào tạo tại nước ngoài); trình độ Đại học: 43 người; nhân viên phục vụ (lái xe, vệ sinh): 05 người).

Trong năm 2022, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Sở Xây dựng đã cử 03 công chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 16 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, 01 công chức tham gia bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính; 02 viên chức tham gia bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên và Sở Xây dựng đã phối hợp với học viên Quản lý cán bộ xây dựng Xin ý kiến UBND tỉnh chấp thuận chủ trương về việc tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng có liên quan đến công chức cấp huyện, cấp xã với tổng số ccán bộ tham gia hội nghị tập huấn 289 người tham gia.

5. Cải cách tài chính công   

Trong năm 2022, Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công tại Sở. Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 02/02/2022; Công khai minh bạch Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng theo Quyết định số 140/QĐ-SXD ngày 09/8/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2022 đợt 1 của Sở Xây dựng. Tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Xây dựng theo Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 14/04/2022.          

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan): Sở Xây dựng có 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (đến thời điểm báo cáo) là: Trung tâm Tư vấn, Quy hoạch và Kiểm định xây dựng đã được UBND tỉnh giao tự chủ tài chính theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 09/01/2020.   

- Trong năm 2022, Sở Xây dựng đã kịp thời khắc phục các tồn tại hạn chế theo kiến nghị của Sở Tài chính tại Thông báo số 6029/KL.STC-TTr ngày 06/10/2022 của Sở Tài chính về việc thông báo kết luận thanh tra chế độ tài chính kế toán tại Sở Xây dựng.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Về khai thác các ứng dụng nội bộ phục vụ công tác quản lý điều hành, xử lý công việc thủ tục hành chính: Về kết quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc: Trong năm 2022, 100% công chức Sở Xây dựng sử dụng phần mềm quản lý văn bản Ioffice để xử lý, điều hành công việc; 100% công chức sử dụng phần mềm một cửa điện tử Egov để xử lý hồ sơ TTHC; 100% Văn bản đến được nhận dưới dạng điện tử (trừ các văn bản đặc thù và văn bản mật); 100% tỷ lệ văn bản đi được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ các văn bản đặc thù và văn bản mật). Về kết quả ứng dụng chữ ký số, chứng thư số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc và phần mềm một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân, doanh nghiệp: 100% Ban Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở sử dụng chữ ký số để xác thực văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản – điều hành công việc.   

- Kết quả triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử: Sở Xây dựng xác định việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO, ISO điện tử dựa trên cơ sở ứng dụng CNTT sử dụng các phần mềm hiện có kết hợp với các ưu điểm của Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Sở Xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng tiếp tục vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO và phối hợp triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử trên cơ sở ứng dụng CNTT. Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch số 11/KH-SXD ngày 14/02/2022 về duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng năm 2022.

Về ng dụng CNTT phục vụ người dân: 100% hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được tiếp nhận và xử lý trên phần mềm một cửa điện tử Egov; tính đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng có 50 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã được cấu hình trên phần mềm Egov và được kiểm soát chặt chẽ về quy trình, số lượng đặc biệt là thời gian giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; hoàn thành việc tập huấn phần mềm một cửa điện tử nâng cấp để đảm bảo hồ sơ TTHC được giải quyết nhanh gọn, minh bạch.    

Sở Xây dựng đang tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc tuyên truyền, hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp cho người dân nộp hồ sơ (qua số điện thoại bàn của Trung tâm hành hành chính công và hỗ trợ tư vấn qua tổng đài 1022), hướng dẫn tổ chức và cá nhân vào cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng DVD của tỉnh tạo tài khoản công dân, điền thông tin và đính kèm file văn bản nộp trực tuyến trên trang (DVC) tỉnh, hướng dẫn thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ nộp trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, Sở Xây dựng đang phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông kiểm thử hồ sơ mẫu nộp trực tuyến để tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia. Thường xuyên sử dụng tin nhắn SMS trên phần mềm Egov thông báo tình trạng bổ sung hồ sơ và kết quả hồ sơ để người dân, tổ chức không mất thời gian đi lại nhiều lần, hay tra cứu trên mạng tiến độ xử lý hồ sơ hàng ngày nhằm nâng cao mức độ hài lòng cho người dân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính ngành xây dựng.       

Chất lượng trang thông tin điện tử của Sở: cung cấp, hỗ trợ những thông tin cần thiết cho người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến, TTHC và các quy định pháp luật Ngành Xây dựng; Bên cạnh đó, Sở còn cập nhật các chương trình, kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính, tình hình giải quyết hồ sơ TTHC, các tin bài liên quan đến CCHC của Sở lên trang cải cách hành chính của tỉnh để UBND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện; Hiện nay, Sở Xây dựng đang thực hiện nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở nhằm cải thiện chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp.       

 Hoàng Mai​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​