Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Một số kết quả hoạt động tại Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng trong Quý I/2023

Trong Quý I/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tồ chức triển khai kịp thời các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Xây dựng;  ban hành Kế hoạch số 13/KH-CĐCS 20/02/2023 phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2023; Kế hoạch số 17/KH-CĐCS ngày 23/2/2022về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2022. Kế hoạch số 14/KH-CĐCS ngày 20/2/2023 về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2022.

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ: Tập trung tuyên truyền về Đại hội Công đoàn cơ sở, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của đảng, các văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình, Kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực của Ngành Xây dựng; triển khai Hướng dẫn của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023; thực hiện treo cờ, băng rôn chào mừng 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Triển khai cho 100% đoàn viên công đoàn thực hiện “Bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023"; Thực hiện “bản đăng ký làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

- Công tác năm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của đoàn viên, công chức, viên chức lao động: Công tác nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng cán bộ công chức, viên chức, trong đó có nội dung về thu nhập, việc làm, kinh tế - xã hội luôn được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã chú trọng thực hện. Phối hợp với Ban Giám đốc Sở, Trưởng các đơn vị thuộc Sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, họp giao ban... nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, công chức, viên chức

- Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CCVC-LĐ: Phối hợp với chính quyền, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức lao động năm 2022 nhằm phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, công chức, viên chức lao động đảm bảo theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng năm 2023. Giải quyết đầy đủ tiền lương, tiền thưởng vào các ngày lễ lớn, đảm bảo tiền cơm trưa, tổ chức Bếp ăn trưa,  tổ chức tặng hoa sinh nhật cho đoàn viên; tổ chức tặng quà cho toàn thể đoàn viên nhân dịp Tết nguyên đán Qúy Mão 2023; Kịp thời tổ chức thăm hỏi các trường hợp ốm đau, hiếu hỉ

hoi nghi cbcc_600_12042023091406.jpg 

Hội nghị cán bộ công chức viên chức lao động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

 

sinh nhat_600_12042023091422.jpg 

Tổ chức sinh nhật cho đoàn viên quý 1/2023

 

 

- Công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ: Ban hành Kế hoạch số 13/KH-CĐCS 20/02/2023 phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2023; Phát động đăng ký thi đua 2023 giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2023, tổng số Số nữ CCVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua là 39/39 người, chiếm tỷ lệ 100 Cử đoàn viên tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân do Công đoàn viên chức phát động.

 

 

olumpic_600_12042023091414.jpg 

Đoàn viên tham gia chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vào ngày 18/3/2023

 

- Công tác nâng cao chất lượng và hoạt động hiệu quả đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp : Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các công đoàn bộ phận trực thuộc; tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 16/KH-CĐCS ngày 01/3/2021 về việc tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, giai đoạn 2021-2023, có ý kiến chuyển đảng chính thức cho 03 đoàn viên là đảng viên dự bị.

to chuc dai hoi_600_12042023091433.jpg 

Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

- Hoạt động nữ công: Phát động “Tuần lễ Áo dài" năm 2023, Phối hợp với chính quyền tổ chức tặng bộ áo dài cho nữ đoàn viên nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3.  Xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022 cho: 39 chị em; Khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2020 cho: 39 cá nhân. Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2022: Tổng số chị em đăng ký phong trào: 39/39 (đạt 100%).

tuan le ao dai_600_12042023092016.jpg 

Nữ đoàn viên hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài việt nam" năm 2023

- Công tác xã hội từ thiện: Triển khai, vận động đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện vào ngày 24/2/2022 với 09 đoàn viên đăng ký tham gia; Tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ do công đoàn, cơ quan cấp trên phát động.

- Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT: ban hành Kế hoạch số 14/KH-CĐCS ngày 20/2/2023 về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Sở Xây dựng; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Kịp thời  kiến nghị với lãnh đạo cơ quan khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát.

- Công tác tài chính: Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng thực hiện tốt việc thu, chi, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản của Công đoàn của Công đoàn Cơ sở và các công đoàn Bộ phận. Việc quản lý, sử dụng kinh phí Công đoàn đúng theo quy định, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở, có sổ theo dõi tài chính công đoàn; lập chứng từ thu, chi đầy đủ, đúng quy định. Đã hoàn thành công tác quyết toán tài chính Công đoàn năm 2022, dự toán kinh phí năm 2023 gửi Liên đoàn lao động tỉnh phê duyệt.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2023

- Xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với Ban Giám đốc Sở trong công tác chăm lo đời sống, đảm bảo điều kiện làm việc, định kỳ tổ chức khám sức khỏe, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; tham gia các hội đồng tại cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công chức, viên chức lao động.

- Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, các chế độ chính sách, nghị quyết hội nghị để kịp thời phản ánh, tham gia ý kiến với BCH CĐCS, lãnh đạo cơ quan, nhằm đảm bảo các quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công chức, viên chức lao động.

- Tập trung công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; vận động đoàn viên công chức, viên chức lao động thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. Tổ chức cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc về nguồn nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương ( Mùng 10/3 Âm lịch); kỷ niệm 48 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 65 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2023), dự kiến tổ chức trong tháng 4/2023.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS, xây dựng Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh; Xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Ban Chấp hành công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2023 -2028; ban hành chương trình công tác, chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Cử cán bộ công đoàn tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, CĐBP, Tổ công đoàn với các chuyên đề: Công tác tổ chức, tuyên giáo nữ công, kiểm tra giám sát; kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS. Duy trì chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế làm việc của Ban Chấp hành; phân công nhiệm vụ cụ thể Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách theo dõi tình hình hoạt động CĐCS, tổ công đoàn, công đoàn bộ phận.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà", tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng nữ cán bộ, CCVCLĐ. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con cán bộ, CCVCLĐ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết trung thu, tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt" năm 2023.

- Vận động đoàn cán bộ công chức, viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội. Tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị để huy động nguồn lực cho các hoạt động Công đoàn, chú trọng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chăm lo đời sống tinh thần của đoàn viên, công chức, viên chức lao động.

- Triển khai chương trình công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2023 – 2028; tập trung công tác kiểm tra, giám sát công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; cán bộ, đoàn viên theo quy định; phát huy vai trì Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ được giao./.       

 

Huyển Trinh

 


Nguyễn Thị Huyền Trinh

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​