Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết nêu trên, Sở Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng gồm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu trình UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 04 các đồ án quy hoạch chung các đô thị: thành phố Biên Hòa, thành phố mới Nhơn Trạch, đô thị Trảng Bom và Long Thành; Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu tại các đô thị Biên Hòa, Nhơn Trạch và Long Khánh để định hướng phát triển, dẫn dắt làm cơ sở kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện công khai quy hoạch xây dựng; nâng cao hiệu quả lấy xin ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân, tổ chức trong khu vực quy hoạch và xung quanh có ảnh hưởng, tranh thủ các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ chức hội nghề nghiệp về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng.

2. Đẩy mạnh công tác phát triển đô thị, nâng loại đô thị, thoát nước đô thị

- Thực hiện rà soát và tham mưu trong công tác phát triển đô thị, nâng loại đô thị, phân loại đô thị và đề xuất UBND tỉnh các công tác tiếp theo nhằm chuẩn bị cho xây dựng các đô thị trên toàn tỉnh tương xứng với tốc độ phát triển đô thị. Rà soát và đề xuất các nội dung liên quan đến việc xây dựng chương trình Phát triển đô thị, hồ sơ đề xuất khu vực Phát triển đô thị; Hướng dẫn các địa phương rà soát đánh giá cụ thể từng nhóm tiêu chí và các tiêu chí thành phần, có kiến nghị, đề xuất cho mốc đến năm 2025 và mốc đến năm 2030 việc lập Đề án đề nghị phân loại, công nhận đô thị.

- Lập Chương trình phát triển đô thị để làm cơ sở thực hiện đảm bảo kịp lộ trình trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và công nhận: Trình UBND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc giai đoạn đến 2025 và giai đoạn 2025-2030; Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất giai đoạn đến 2025 và giai đoạn 2025-2030.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ nạo vét hệ thống thoát nước tại các đô thị; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn chỉnh các dự án chống ngập tại các đô thị, nhất là các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố Biên Hòa; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện khắc phục tình trạng ngập nước khi mưa lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2026.

3. Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh công tác quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo chặt chẽ hơn, khả thi hơn và quản lý tốt hơn đối với hoạt động đầu tư xây dựng để hạn chế, giảm dần vi phạm trật tự xây dựng.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh về việc áp dụng hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng thi công xây dựng các dự án vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, kế hoạch triển khai của từng dự án/công trình, cũng như các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo tính khả thi của các thỏa thuận hợp đồng, tránh những tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, giám định tư pháp xây dựng, an toàn, vệ sinh lao động, giảm thiểu sự cố trong công trình.

4. Đẩy mạnh chương trình phát triển Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hướng tới thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành ban hành Quyết định Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh; Quyết định điều chỉnh Quyết định 320/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định điều chỉnh Quyết định 1258/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và tạo bước đệm để đẩy mạnh, đột phá trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ công tác đôn đốc triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt việc thi tuyển thiết kế mẫu công trình nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Rà soát quy hoạch, bảo đảm dành đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội; Thường xuyên trao đổi, làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ xử lý khó khăn, vướng mắc.

5. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, các vi phạm gây thất thoát, lãng phí, các vi phạm về chất lượng và trật tự xây dựng tại khu vực đô thị.

6. Thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành Xây dựng

- Tham mưu trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ thời gian và đảm bảo nội dung.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa tối thiểu 10% số thủ tục hành chính; Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh được số hóa.

- Nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong lĩnh vực xây dựng đạt tối thiểu 96% phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được xử lý dứt điểm trong thời gian quy định; tỷ lệ người dân hài lòng về việc xử lý phản ánh kiến nghị đạt tối thiểu 92%.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện 02 dự án về chuyển đổi số ngành xây dựng gồm dự án xây dựng hệ thống công bố quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Đồng Nai trên nền GIS và Dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra để các các phòng nghiệp vụ thuộc Sở chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, tích cực trong công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc sở, tham mưu tốt công tác phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

​Tác giả: Nguyễn Thị Huệ


Nguyễn Thị Huệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​