Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chỉ thị của Bộ Xây dựng phát động đọt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành

Ngày 06/3/2023, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 01/CT-BXD về việc phát động đơt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành xây dựng năm 2023 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống ngành xây dựng (29/4/1958 -29/4/2023), theo đỏ Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động đọl thi đua đặc biệt trong toàn Ngành với chủ dề “Đoàn kết, sảng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu qua" gôm những nội dung cụ thể như sau:
- Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng cho toàn thổ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đê cao vai trò, trách nhiệm của người dửng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và hội đông thi đua, khen thưởng các câp trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ, Quyết định số 42/QĐ-BXD và Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tinh thân chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyên biên rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và các cơ quan, đơn vị; tạo động lực khuyên khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây viêt tắt là CBCCVCLĐ) hăng hái thi đua lao động, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triên kinh tê - xã hội năm 2023 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.
- Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chong lãng phí”l; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.
5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đông lòng thi đua phòng, chông và chiên thăng đại dịch Covid-19”, “Tổ chức tốt hơn điêu kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng các công trình xây dựng”.v.v... và các phong trào thi đua chuyên đề trong toàn Ngành trên các lĩnh vực. Hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề cấp bách nhằm nâng cao nãng suất, chât lượng, hiệu quả công tác; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngành Xây dựng. Đó là:
, +Tập trung mạnh mẽ hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về xâỵ dựng. Hoàn t anh đung tiên độ, đảm bảo chât lượng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp uạt va cac đe an của Bộ Xây dựng năm 20232. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa

phương, đồng thời đẩy mạnh giám sát, kiềm tra, kiểm soát quyền lực nhàm nâng cuo ||jộ(1 lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi sổ và xây dựng Chính phủ diện tử; củi thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Xây dựng. Cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỳ luật, kỳ cương hành chính. Củng cố. hoàn thiện hệ thông tô chức bộ mảy quàn lý nhà nước ngành Xây dựng; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ vè danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sau khi được phê duyệt.
+. Tô chức triên khai hiệu quả, đảm bâo tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết sô Ị48/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết sổ 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây đựng, quản 15 và phát triển b^n vững đô thi Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 \ à Kê hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết.
.+ Th^5 hiện c^c siải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nha ơ xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ; trọng tâm là triển khai thực hiện Đê án phát triên nhà ở xã hội cho đối tưọng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp sau kill đưọc Thù tưóng Chính phủ phê duyệt; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định.
+ Nâng cao hiệu quả quản lý đâu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Tạp trung hoan thiện hệ thông tiêu chuân, quy chuân, định mức và giá xây dựng.
+ Chú trọng phát triên vật liệu xây dựng găn với bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chông thiên tai, thích ứng với biên đôi khí hậu. Triên khai thực hiện các chương ưình. chiến lược, đề án, kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về úng phó với biến đổi khỉ hậu. sử dụng năng lưọng tiêt kiệm, hiệu quả và phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030.
+ Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bút phá nâng cao năng suât, chât lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Xây dựng. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiên lược phát triên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030. Đổi mới cơ chê hoạt động khoa học công nghệ; tập trung nghiên cứu klioa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nahiên cứu trong thực tiễn sản xuất.
+. Triển khai Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 20304. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng và bôi dưỡng nhân tài, xây dựng đôi ngũ tri thức ngành Xây dựng. Tăng cường chât lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiêp, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn kêt công tác đào tạo với thị trường lao động, dap ưng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Ngành.
+ Siết chăt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Thực hiên quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng von đau tư cong. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.
+ Triển khai thực hiện Ke hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển giao quyên đại diện chủ sở hữu các dọanh nghiẹp nha nược, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chu sơ hưu giai đoạn 2022 - 20255. Mơ rộng hợp tác, liên kết; ứng dụng công nghệ mới, đâu J^et bị hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phan cai thiẹn đieu lụn sông và làm việc cho người lao động.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Phát triển 
Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, liên kết chặt chẽ với hệ thống hạ tâng kỹ thuật vùng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Tăng cương công tác xây dựng Đảng; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiêt kiệm, chông lãng phỉ; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Xây dựng với các bộ, ngành, địa phương và cảc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ được giao.
- Đây mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Ngành. Chủ động xây dựng kê hoạch bôi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, đảm bảo thực hiện đông bộ tôt cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người dửng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuât sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thê nhỏ, công nhân, người trực tiêp sản xuât, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đôi với các tập thê, cá nhân có thành tích xuât săc đột xuât, đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng.
- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các câp có phâm chât đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thân trách nhiệm cao nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo quy định của pháp luật; quán triệt tố chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống ngành Xây dựng đảm bảo quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.
- Các đơn vị thông tin, báo chí, xuất bản tổ chức tuyên truyền, xuất bản các ấn phẩm vê những thành tựu, phát triên của ngành Xây dựng. Thông tin đây đủ, kịp thời hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc Ngành trên các phương tiện truyền thông đúng tôn chỉ, mục đích. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền về gương người tôt, việc tôt, mô hình mới, nhân tô mới trong các phong trào thi đua yêu nước.
- Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điêu kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng.
Tác giả: Lý Thanh Phong

Lý Thanh Phong

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​