Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 tại Sở Xây dựng

Triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024, với nội dung trọng tâm, như sau:   

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về CCHC; cải cách TTHC; kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các nhiệm vụ liên quan đến Cổng DVC Quốc gia; Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế- xã hội; Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, các đơn vị trực thuộc Sở đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; kiểm soát TTHC;

- Tuyên truyền về các mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể

CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chương trình CCHC của tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 3183/QĐ- UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng về ban hành Chương trình CCHC của Sở Xây dựng giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 300/KH- UBND ngày 28/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC của Sở năm 2024;      

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 17- NQ/TW của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện Nghị Quyết Trung ương Đảng (Khóa X); Nghị quyết đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ- TW ngày 01/8/2007 tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước;                                                                                                                          

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các nội dung về cải cách thể chế; cải cách TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy của Sở; tình hình kết quả triển khai cải cách công vụ; các nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào CCHC, kiểm soát TTHC;  Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ Nhân dân; Các nội dung thực hiện trách nhiệm công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; quy chế làm việc, các nội dung phát động thi đua trong thực hiện CCHC, kiểm soát TTHC; Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng đã công bố theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC, cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu…), các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC; 

- Tuyên truyền các hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tình hình triển khai, các giải pháp nâng cao và kết quả thực hiện các chỉ số: Chỉ số CCHC (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số khác; Thông tin, tuyên truyền về các cuộc điều tra, khảo sát người dân và doanh nghiệp theo các Chương trình của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh; 

- Tập trung giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Xây dựng mỗi cán bộ, công chức, người lao động là một tuyên truyền viên về lợi ích khi thực hiện dịch vụ công  trên Cổng dịch vụ công Quốc gia;  Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số;

- Công khai các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý, các góp ý, phản ánh kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng; Công khai các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, khung giá đất, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, dự án đầu tư; các quy định, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất. kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; 

- Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân, doanh nghiệp về kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trọng tâm là tập trung tuyên truyền về các quy định, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng;

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cá nhân, tập thể tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; Kiểm soát TTHC; Phê phán những hiện tượng tiêu cực, thái độ cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính;  Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC của Sở Xây dựng.

Để hoàn thành nội dung nhiệm vụ đề ra, theo Kế hoạch đã phân công cho Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị biết, nghiên cứu thực hiện các nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC, kiểm soát TTHC theo kế hoạch này; chủ động triển khai hoặc phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện tốt các hoạt động, nhiệm vụ tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  Giao Văn phòng Sở chủ trì triển khai, theo dõi, kiểm tra thực hiện các nội dung tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của Sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực; công khai kịp thời, đầy đủ các thông tin về CCHC, kiểm soát TTHC (các thủ tục hành chính được công bố, các văn bản, chủ trương, quy định mới về CCHC, kiểm soát TTHC của Trung ương, của tỉnh và các văn bản pháp luật liên quan, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, các dịch vụ công…) tại Trụ Sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC của các đơn vị thuộc Sở đạt hiệu quả, chất lượng.


Tên tác giả: Huyền Trinh

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​