Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2024

Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả về phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024

Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, tập trung phổ biến các quy định của luật, nghị quyết, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; các chế độ, chính sách, quy định mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế; quyền, nghĩa vụ của công dân; các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của các ngành, đoàn thể, địa phương; các quan điểm, chính sách mới trong dự thảo văn bản luật, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, cải cách hành chính nhất là giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, xác thực điện tử và định danh cá nhân,...; thực hiện tốt công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp theo quy định của Đảng và Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn nội bộ, hòa giải ở cơ sở; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của tổ chức, cá nhân... Từ đó, góp phần làm chuyển biến căn bản ý thức chấp hành pháp luật và thói quen tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống (các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh...; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...) cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Đất đai năm 2024 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai; Tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam; tuyên truyền ký niện các ngày lễ lớn trong năm 2024; tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian; Góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024; góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai".

- Tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, HĐND và UBND tỉnh Đồng Nai có liên quan đến lĩnh vực quản lý ngành Xây dựng.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 27/02/2024 về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2024; Kế hoạch số 01/KH-SXD ngày 11/01/2024 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; Kế hoạch số 57/KH-SXD ngày 21/11/2023 của Sở Xây dựng về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

3.Triển khai thi hành các Luật mới được Quốc hội ban hành:

- Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024( Luật số  31/2024/QH15) trong 06 tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 về việc Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng.

- Để triển khai thi hành Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27/11/2023 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), Sở Xây dựng đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh soạn thảo các văn bản Quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật nhà ở, dự kiến trong năm 2024 Sở Xây dựng sẽ tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện.  Đồng thời Sở Xây dựng đã chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; góp ý các dự thảo Tờ trình và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

- Sở Xây dựng đã thực hiện góp ý dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Góp ý Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); góp ý dự thảo Luật Phòng không nhân dân; góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Viễn thông; góp ý dự thảo Luật chuyển đổi giới tính; Triển khai thi hành Luật Kiến trúc theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019; Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

  4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực ngành xây dựng

Sở Xây dựng đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về đất đai, xây dựng; trong đó đặc biệt là quy định về các loại đất được phép xây dựng công trình, quy định về cấp giấy phép xây dựng; các hành vi vi phạm bị xử lý và biện pháp khắc hậu quả tới người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công bố công khai rộng rãi các đồ án quy hoạch được duyệt và cắm mốc giới ngoài thực địa và thực hiện nghiêm việc quản lý theo quy hoạch được duyệt. Thông tin về quy hoạch từng bước được công khai, các quy hoạch được phê duyệt đều được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Sở Xây dựng đã tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật kinh doanh bất động sản năm 2023.

-  Công tác đối thoại của người đứng đầu với nhân dân: Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định ban hành nội quy tiếp công dân tại Sở Xây dựng; Thực hiện tiếp dân tại trụ Sở; Mở hộp thư tiếp công dân; Công khai lịch tiếp công dân, địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức; Bố trí Phòng tiếp công dân và các điều kiện vật chất cần thiết để phục vụ công tác tiếp dân. Trong 05 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã tổ chức tiếp dân hàng ngày, tổng số là 26 lượt trong đó Ban Giám đốc tiếp 20 ngày, 2 lượt. Nội dung tiếp công dân là giải quyết kiến nghị về hoạt động xây dựng; Hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp về lập hồ sơ cấp giấy phép, thẩm định thiết kế; nghiệm thu các công trình xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề; các thủ tục về quy hoạch xây dựng; các vấn đề về nhà ở và thị trường bất động sản; Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

- Thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công: Sở Xây dựng đã sắp xếp, bố trí Sở Xây dựng đã bố trí 01 nhân sự chính và 03 nhân sự dự phòng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý trong các cuộc họp giao ban Sở Xây dựng đều có nội dung đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC theo đúng quy định, không để xảy ra việc giải quyết TTHC chậm muộn, có văn bản xin lỗi người dân, doanh nghiệp và hẹn lại ngày trả kết quả lần tới. Tăng cường trách nhiệm công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh và trên Trang Thông tin điện tử của Sở; Thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-Code tại Sở Xây dựng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng đồng thời liên kết đến Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

5. Việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Xây dựng đã phối hợp Sở Tư pháp rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh, theo đó đã đề nghị công nhận mới 01 báo cáo viên pháp luật; miễn nhiệm 01 báo cáo viên pháp luật.

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời UBND tỉnh, sự phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại Sở Xây dựng đã đạt được kết quả nhất định. Các văn bản quy phạm pháp luật của Ngành Xây dựng mới ban hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan được triển khai đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả; nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Sở.

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​