Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

​         Ngày 13/01/2022, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SXD về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về Phòng, chống tham nhũng năm 2022. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lộ trình đề ra tại Chương trình hành động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cu nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững n định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, ngành Xây dựng nói riêng ngày càng phát triển.

Yêu cầu

Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từng nhiệm vụ, giải pháp có phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, CBCCVC tham mưu, thời gian thực hiện nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTN của Sở. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác PCTN. Bám sát mục tiêu, giải pháp trong Kế hoạch, Chương trình của UBND tỉnh để xây dựng nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc triển khai hiệu quả.

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PCTN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VỀ PCTN:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN; Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng; Công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Tăng cường quản lý nhà nước, phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về công tác PCTN.

Trong đó nội dung quan trọng là thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

 Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Thực hiện quy tắc ứng xử; Về chuyển đổi vị trí công tác; Cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; Kiểm soát tài sản, thu nhập;

Các nội dung khác về phòng, ngừa tham nhũng: Về tình hình tham nhũng vặt: Các phòng, trung tâm, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở đơn vị; chọn một số vụ việc xảy ra trong các khâu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm đã xử lý và công khai rộng rãi nhằm tăng cường răn đe, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng “tham nhũng vặt”; Công tác giám định tư pháp, công tác kê biên, thu hồi tài sản tham nhũng: Các đơn vị, cá nhân làm công tác giám định tư pháp xây dựng, phối hợp định giá tài sản đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ yêu cầu điều tra các vụ việc, vụ án; nhất là vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo, các vụ tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

(Đính kèm nội dung hành Kế hoạch số 02/KH-SXD ngày 13/01/2022 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về Phòng, chống tham nhũng năm 2022). 02-KH-SXD.pdf02-KH-SXD.pdf

Tác giả: Đào Quốc Tuấn​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​