Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tình hình thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1. Tình hình chung triển khai Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng:

- Ngày 17/8/2018, UBND tnh ban hành Thông báo kết lun s 8748/TB-UBND giao nhim v cho các S ngành và các đơn v có liên quan trong vic tiếp tc theo dõi và xây dng kế hoch trin khai Khung kiến trúc và gii pháp xây dng tnh Đồng Nai thành đô th thông minh.

- Ngày 26/09/2018, UBND tnh ban hành văn bn s 10201/UBND-CNN ngày 26/09/2018 v vic trin khai Quyết đnh s 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 ca Th tướng Chính ph v vic phê duyt Đề án phát trin đô th thông minh bn vng Vit Nam giai đon 2018-2025 và đnh hướng đến năm 2030 đến các s, ban, ngành và các đơn v có liên quan theo dõi phi hp thc hin các nhim được giao ti Đề án.

- Ngày 12/02/2020, UBND tnh có văn bn s 1157/UBND-KGVX v vic trin khai thí đim Trung tâm điu hành đô th thông minh.

- Ngày 25/02/2020, UBND tnh có văn bn s 1794/UBND-KGVX v vic kết ni d liu phc v vn hành thí đim Trung tâm điu hành đô th thông minh.

- Trên cơ s ni dung đăng ký trin khai thí đim dch v Đô th thông minh vi B Thông tin và Truyn thông theo văn bn s 14977/UBND-KGVX ngày 25/12/2019, UBND tnh đã ban hành Kế hoch s 1804/KH-UBND ngày 26/02/2020 v vic trin khai và vn hành thí đim Trung tâm điu hành đô th thông minh tnh Đồng Nai.

2. Tình hình phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 10/05/2022, UBND tnh Đồng Nai ban hành Quyết đnh s 1179/QĐ-UBND v phê duyt Đề án phát trin Đô th thông minh tnh Đồng Nai giai đon 2022 - 2025, đnh hướng đến năm 2030.

- Trên cơ s Đề án phát trin Đô th thông minh tnh Đồng Nai giai đon 2022 - 2025, đnh hướng đến năm 2030 đã được UBND tnh phê duyt ti Quyết đnh s 1179/QĐ-UBND ngày 10/05/2022, tnh Đồng Nai s tp trung ưu tiên phát trin các lĩnh vc như: Xây dng h tng CNTT cho phát trin đô th thông minh; Phát trin Chính quyn đin t, chính quyn s tnh Đồng Nai; Xây dng h thng qun lý và điu hành thông minh phc v phát trin kinh tế - xã hi tnh Đồng Nai trong các lĩnh vc ưu tiên như: Giáo dc, Y tế, Giao thông, Bo đm an sinh xã hi, Đảm bo an ninh trt t, Qun lý Tài nguyên và môi trường, Nông nghip, Xây dng, Năng lượng thông minh vi các d án c th như sau:

+ Xây dng Trung tâm giám sát Điu hành thông minh tnh Đồng Nai;

+ Xây dng Trung tâm điều hành đô th thông minh ti các đa phương như thành ph Biên Hòa và thành ph Long Khánh và các đa phương khác trên đa bàn tnh Đồng Nai;

+ Xây dng Trung tâm, h thng điu hành thông minh đi vi các lĩnh vc như: TN&MT, Y tế, Giao thông, Nông nghip, Xây dng, Giáo dc, an ninh trt t, an sinh xã hi.

+ Thc hin đ án v nâng cao ý thc người dân, doanh nghip v s dng năng lượng tiết kim, trong đó trng tâm là s dng tiết kim đin. S dng các thiết b tiết kim đin, có hiu sut cao.

+ Thc hin Đề án Xây dng cơ s h tng, phn mm nn tng Đô th thông minh tnh Đồng Nai (SCP) đt tiêu chun theo Công văn s 4176/BTTT-THH ca B Thông tin và Truyn thông; Hoàn thin nn tng tích hp, chia s d liu phát trin chính quyn s.

- V s dng năng lượng: ngày 07/01/2021 UBND tnh Đồng nai đã ban hành Quyết đnh s 59/QĐ-UBND v vic phê duyt Kế hoch s dng năng lượng tiết kim và hiu qu trên đa bàn tnh Đồng Nai giai đon 2021-2025. Ngoài ra tnh Đồng Nai cũng đã thc hin phi hp B Công Thương xây dng H thng cơ s d liu năng lượng trng đim (dataenergy.vn).

- V trin khai các H thng thông tin phc v phát trin Đô th thông minh trên đa bàn tnh: đã thc hin đu tư nâng cp phát trin h tng Công ngh thông tin - Truyn thông ca các đô th, nâng cao mc đ ph cp s dng, kết ni các thiết b đu cui thông minh như máy ch, thiết b tường la, b chuyn mch, b đnh tuyến, cơ bn đáp ng nhu cu ng dng CNTT ca các cơ quan nhà nước trên đa bàn tnh Đồng Nai đến năm 2025. Đồng thi UBND tnh Đồng Nai cũng đã thc hin ký kết Chương trình hp tác vi các doanh nghip vin thông trong nước (Tp đoàn VNPT, Tp đoàn Vin thông Quân đi, Tng công ty vin thông Mobifone, Tp đoàn FPT,) nhm góp phn h tr tnh hoàn thin h tng công ngh thông tin, vin thông phc v cho vic phát trin Đô th thông minh trên đa bàn tnh.

- Nghiên cu xây dng Đề án xây dng thành ph Biên Hòa phát trin thành đô th thông minh, đã thành lp Ban ch đo, Trung tâm Giám sát, điu hành thông minh (IOC) thành ph Biên Hòa đã được trin khai thc hin.

- Nghiên cu xây dng Đề án qun lý môi trường thông minh trên đa bàn tnh Đồng Nai.

- H thng mng vin thông trên đa bàn tnh được đu tư phát trin nhanh, góp phn phát trin kinh tế xã hi ca tnh, nâng cao cht lượng cuc sng người dân. Mng truyn s liu chuyên dùng đã được kết ni đến 100% các cơ quan Đảng và nhà nước cp tnh và cp huyn, 100% đng y cp xã; 100% các cơ quan kết ni mng ni b gia các đơn v trc thuc, hình thành h thng mng riêng, đm bo an toàn thông tin, to cơ h tng CNTT kết ni liên thông gia các ngành, các cp;

- Trên đa bàn tnh hin nay đang s dng mt s phn mm và các chương trình ng dng vào công tác qun lý và hot đng chuyên môn hàng ngày ca các cơ quan, đơn v. Các ng dng này mt phn khá ln do cơ quan trung ương trin khai theo ngành dc, mt phn khác do các đơn v t xây dng theo nhu cu ca các đơn v. C th như: H thng phn mm theo dõi nhim v ca UBND tnh; H thng thông tin d liu v công tác dân tc tnh Đồng Nai; Phn mm qun lý ngành văn hóa, th thao và du lch; H thng thông tin, qun lý và điu hành vn ti hành khách công cng bng xe buýt; Phn mm qun lý, kim tra và giám sát h thng giao thông trên đa bàn tnh Đồng Nai; H thng tiếp nhn và x lý h sơ, tài liu đin t np v h thng h sơ lưu tr cơ quan và lưu tr ca tnh; H thng kho sát cơ s tôn giáo trên đa bàn tnh Đồng Nai; H thng qun lý hi quan t đng ti cng, kho, bãi (VASSCM); H thng thông tin giám đnh bo him y tế; Cơ s d liu quc gia v an sinh xã hi trên đa bàn tnh; Cơ s d liu s hóa gii quyết th tc hành chính ca người dân và doanh nghip; Cơ s d liu khuyến mi tnh

- Ngoài ra, tnh Đồng Nai tham d các din đàn, hi ngh cho B Xây dng t chc v Đô th thông minh do các din gi các nước đã xây dng thành công v đô th thông minh chia s nhưng kinh nghim và đưa ra các gii pháp c th cho mô hình xây dng đô th thông minh ti Vit Nam; Hi tho Xây dng đô th thông minh bn vng trong bi cnh cuc cách mng Công nghip 4.0 theo đ ngh ca Th tướng Chính ph và Trưởng ban Kinh tế Trung ương ch trì t chc ti Hà Ni; Phi hp các s ngành, đa phương và doanh nghip trên đa bàn tnh t chc các bui làm vic trc tuyến thông qua ng dng Zoom Meeting vi Tng Lãnh s quán n Độ ti TP. H Chí Minh, Chương trình trc tuyến "Chuyn đi s - Cu ni thành công" vào ngày 07/10/2021 được t chc nhm thúc đy hp tác công ngh thông tin gia n Độ và Vit Nam, mt tr ct quan trng trong quan h Đối tác Chiến lược Toàn din ca hai nước, đng thi h tr doanh nghip hai bên kết ni, tìm kiếm các cơ hi hp tác kinh doanh v chuyn đi s.

- S Xây dng đã t chc bui trao đi vi chuyên gia B Xây dng - Hc vin cán b qun lý xây dng và đô th - BXD vào ngày 20/5/2022 đ làm rõ, đnh hướng cho S Xây dng tnh Đồng Nai trong mi liên h gia phát trin đô th thông minh và chuyn đi s, c th hướng dn v thiết lp H thng cơ s d liu liên thông trên nn GIS.

- S Xây dng đang d tho Kế hoch phát trin đô thông minh, đô th xanh trên đa bàn tnh Đồng Nai đến năm 2030 d kiến trình UBND tnh trong năm 2022.

* Các dự án đầu tư xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh:

- Ngày 29/9/2020, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 3529/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0.

- Hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đang triển khai vận hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) theo kế hoạch số 1804/KH-UBND ngày 26/02/2020 qua đó việc xây dựng và đưa vào vận hành thí điểm đã được thực hiện từ năm 2020. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị hành chính đang triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) là thành phố Biên Hòa và thành Long Khánh.

- Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh có các khu đô thị dự kiến phát triển theo mô hình đô thị thông minh cụ thể như sau:

+ Khu phức hợp công nghiệp - dịch vụ Long Thành (quy mô khoảng 2.559ha) tại xã Tam An, An Phước, thị trấn Long Thành - huyện Long Thành và xã Phước Thiền – huyện Nhơn Trạch của Công ty Cổ phần Amata Việt Nam.

+ Khu đô thị KN Biên Hòa (quy mô khoảng 843ha) tại phường Phước Tân, Tam Phước - Thành phố Biên Hòa và xã Tam An, huyện Long Thành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành.

+ Đề án Xây dựng thành phố Biên Hòa trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tác giả: Trần Trung Luân​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​