Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023.

​Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Ngày 20/02/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lộ trình đề ra tại Chương trình hành động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN. Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, ngành Xây dựng Đồng Nai nói riêng.

Yêu cầu

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN đặc biệt là Luật PCTN. Việc tuyên truyền, phổ biến phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép tuyên truyền pháp luật về PCTN với các Chương trình, Đề án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh và Sở Xây dựng, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc triển khai hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền trong đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các tổ chức, doanh nghiệp nhằm ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tệ nạn tham nhũng.

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN, và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tuyên truyền văn bản về phòng, chống tham nhũng cần kết hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCTN trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học tập đối với CBCCVC, các mô hình sinh hoạt ở cơ sở (chú trọng tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN, thực trạng và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng; kết quả giải quyết các vụ án về phòng, chống tham nhũng).

Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế lựa chọn hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh một cách thường xuyên và hiệu quả. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Thời gian thực hiện: năm 2023.

Hai là, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam và sinh hoạt “Ngày Pháp luật" hàng tháng tại cơ quan, đơn vị.

Cơ quan, đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam;  Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở và các tổ chức, đơn vị có liên quan; Thời gian thực hiện: năm 2023, cao điểm tháng 10, tháng 11 năm 2023.

Ba là, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023" có nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cơ quan, đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng, trung tâm thuộc Sở; Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở và các tổ chức, đơn vị có liên quan; Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2023".

Bốn là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở; Cơ quan phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Thời gian thực hiện: Cả năm.

Năm là, ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở; Cơ quan phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Thời gian thực hiện: Cả năm.

Sáu là, tăng cường tuyên truyền Luật PCTN năm 2018 đối với các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh:

Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở, các phòng, trung tâm thuộc Sở; Cơ quan phối hợp: các tổ chức, đơn vị có liên quan; Thời gian thực hiện: Cả năm.

(Đính kèm nội dung hành Kế hoạch số 08/KH-SXD ngày 20/02/2023 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​