Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thanh tra Sở Xây dựng phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023.

​Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 19/01/2023 của Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Kế hoạch sô 02/KH-SXD ngày 17/01/2023 của Sở Xây dựng về việc công tác thi đua, khen thưởng của Sở Xây dựng năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-TTra ngàỵ 30/01/2023 của Cụm thi đua sô 5 - ngành Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023, nhằm tổ chức phong trào thi đua thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Ngày 14/02/2023, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch về phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng của Thanh tra Sở năm 2023. Theo đó, nội dung triển khai tới các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả " cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng như: Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện tháng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh về việc “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng". Phổ biến, quán triệt và tổ chức thi hành Luật Thi đua Khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (có hiệu lực ngày 01/01/2024) và các văn bản hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị: đối mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, chống hình thức. Thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bôi dưỡng, tông kêt và nhân rộng điên hình tiên tiên. Quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan và ngành Thanh tra.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu, trong đó yêu cầu lãnh đạo và CBCC Thanh tra: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gãn với việc thực hiện nghiêm Nghị quỵết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định sô 37- QD/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm... đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hô Chí Minh thành công việc tự giác thường xuyên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cấp ủy, lãnh đạo và trong toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Thanh tra tỉnh góp phân xây dựng ngành, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; kiên quyêt ngăn chặn, đây lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái vê tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyên hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của ƯBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số* 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Quyết định số 1821-QĐ/BCS ngày 30/12/2011 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về 05 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Ngành Thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải gương mẫu chấp hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kêt, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi; định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và làm căn cứ để phân loại, bình xét thi đua - khen thưởng; chịu trách nhiệm về việc để nội bộ mất đoàn kêt, công chức, người lao động vi phạm. Công chức, người lao động phải châp hành nghiêm túc quy định vê thời gian, giờ giấc làm việc; tuyệt đối không uông rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc, đặc biệt là tại các nơi đang làm nhiệm vụ tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chông tham nhũng. Ngoài ra, đôi với công chức phải thực hiện quy định vê mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tâm gương điển hình tiên tiến, đề xuất với cấp thẩm quyền có hình thức khen thưởng nhăm động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, của ngành nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, của Ngành.

Bốn là, thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuât săc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên các lĩnh vực hoạt động:

Công tác thanh tra, kiểm tra: Bám sát kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, ƯBND tỉnh và tình hình thực tê để triên khai thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, đảm bảo tiên độ, chât lượng thanh tra; việc chuyên vụ việc sang cơ quan điêu tra khi phát hiện có dâu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo đúng quy định. Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đâu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, đột xuất được giao. Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là việc xử lý cán bộ vi phạm và việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2014 của Thu tướng Chính phủ; Quy định số 11-QD/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 90%. Tiếp tục tham mưu rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Ke hoạch số 363/KH- TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Triên khai có hiệu quả Nghị định số 55/2022/ND-CP ngày 23/8/2022 của Thanh tra Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chông tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng, tiếu cực; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng, tiêu cực cao.

Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế và xây dựng Ngành: Tập trung vào triển khai Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đối mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Tiêp tục củng cô, kiện toàn tô chức, bộ máy; nâng cao chât lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trong đó chú trọng xây dựng tố chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Năm là, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động: Phong trào thi đua“Cd nước đoàn kêt, chung sức, đông lòng thỉ đua phòng, chống và chiến thang đại dịch Covid-19"; “Toàn tỉnh chung sức xây dưng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau "; “Doanh nghiệp Đông Nai hội nhập và phát triển; “Cản bộ, công chức thỉ đua thực hiện văn hóa công sơ'". Triến khai phong trào thi đua “đấy mạnh kết cấu hạ tầng đông bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​