Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Ke hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về Xây dựng năm 2023.

Ngày 08/02/2023, Sở Xây dựng dã ban hành Ke hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về Xây dựng năm 2023. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể nhu sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Tiêp tục triên khai thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/ND-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, đúng quy định pháp luật; Bảo đảm sự hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tô chức trong quá trình quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; Xác định rõ nhiệm vụ cần thực hiện và trách nhiệm của các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, ƯBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng.

NỌI DUNG KẾ HOẠCH

Một là, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành của Trung ương và địa phương đên các cơ quan, đơn vị, tô chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các văn bản do Trung ương và ƯBND tỉnh mới ban hành. Đánh giá kết quả việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiêt thi hành do Trung ương và địa phương ban hành, tông hợp những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện báo cáo ƯBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp). Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Rà soát, tham mưu ƯBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đên công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng trên địa bàn tỉnh Đông Nai và các văn bản pháp luật liên quan (nêu có). Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các Phòng, Trung tâm thuộc Sở. Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

Hai là, tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn (hoặc phôi hợp với Sở Tư pháp) các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Nghị định sô 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, các văn bản quy định chi tiết về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức phù họp với từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thế để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cử cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và người có thấm quyền xử lý vi phạm hành chính tham gia các lóp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về xử lý vi phạm hành chính để nâng cao kiến thức pháp luật, kĩ năng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ động hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng cho công chức, viên chức, lực lượng làm công tác quản lý trật tự xây dựng tại UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Ba là, kiếm tra, thanh tra và giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Thanh tra Sở Xây dựng trong phạm vi, lĩnh vực quản lý chú động tổ chức lông ghép kiếm tra các nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng khi thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Phối họp Sở Tư pháp tham gia các đoàn kiểm tra liên quan đên việc áp dụng quy định pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính về xây dựng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP (nếu có).

Bốn là, thống kê, báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính:

Thông kê vê xử lý vi phạm hành chính là cơ sở đê đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ công tác báo cáo thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện thống kê về tình hình xử lý vi phạm hành chính và báo cáo UBND tỉnh công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (thông qua sở tư pháp) theo định kỳ được quy định tại kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh (giao Thanh tra sở chủ trì tham mưu báo cáo).

TỎ CHỨC THỰC HIÊN

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với văn phòng sở theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về xây dựng của các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, các Phòng nghiệp vụ và Trung tâm thuộc Sở tố chức triển khai kế hoạch này đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình biết để thực hiện.​

07-KH-SXD.pdf


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​