Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị năm 2023.

Ngày 16/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản triển khai thực hiện việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị năm 2023. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị:

Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh, Sở Xây dựng gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 22- CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quyết định số 1849/QĐ- TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ Công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài;

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1602/UBND-TCD ngày 28/02/2023 về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2294/UBND-TCD ngày 07/3/2022 về việc tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Kết luận số 1739/KL-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại; Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh…Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 21/9/2022 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng" khiếu kiện (nếu có).

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan có trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Tổ phó Thường trực Tổ công tác theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh (Chánh thanh tra tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ các cơ quan Trung ương và Tổ Công tác theo Quyết định số 1849/QĐ- TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ rà soát, tổ chức họp trao đổi để tìm phương án khả thi nhằm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểrn các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Thường xuyên, kịp thời liên hệ với trụ sở tiếp công dân tỉnh về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để có phương án tiếp công dân.

Tập trung kiểm tra, xem xét đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp do các cơ quan chuyển về để trả lời công dân; trong quá trình kiểm tra, xem xét cần chú trọng đến việc đối thoại, vận động, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành. Chủ động và có giải pháp giải quyết hiệu quả, kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách ngay từ khi mới phát sinh để có phương án giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để công dân khiếu kiện vượt cấp.

Các đơn vị, phòng, trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý có trách nhiệm phối hợp thực hiện, và báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi về Thanh tra Sở, có thể lồng ghép vào báo cáo định kỳ thời gian vào ngày 10 của tháng, quý, năm của đơn vị, hoặc khi có vụ việc liên quan trả lời đơn của người dân, doanh nghiệp. *Lưu ý: các đơn vị gửi kèm đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả xử lý, để làm tài liệu kiểm chứng.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở lên lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở, mở sổ tiếp công dân của cơ quan, sổ tiếp công dân của Lãnh đạo Sở, sổ theo dõi xử lý đơn thư, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Hai là, Ban Giám đốc giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Trung tâm tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra theo quy định.

Ba là, Ban Giám đốc giao giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Trung tâm tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đánh giá nhiệm vụ, công vụ theo quy định.

(Đính kèm nội dung hành Văn bản số 829/SXD-TTr ngày 16/3/2023 của Sở Xây dựng về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị năm 2023.​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​