Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngày 03/4/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị ở Sở Xây dựng. Trên cơ sở rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Sở và trên địa bàn toàn tỉnh cho đồng bộ, phù hợp, đúng quy định của pháp luật (nếu có). Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm CBCC và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân đảm bảo đầy đủ, đúng quy định pháp luật; phát huy tối đa hiệu quả công tác tiếp công dân gắn với tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo. phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính của Sở tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023. Lập danh sách và có kế hoạch rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, thường xuyên tụ tập khiếu kiện tại Trụ sở các cơ quan Trung ương, các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan cấp huyện và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các vụ khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh – trật tự. Khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý các vụ việc theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021; số 1016/KH-TTCP ngày 04/7/2022 của Thanh tra Chính phủ (nếu có). Định kỳ sơ  kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện rà soát các kế hoạch nêu trên; phân loại, nhập liệu kết quả rà soát vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (Cơ sở dữ liệu quốc gia) theo Văn bản số 1546/UBND-TCD ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 4011/VPCP-V.1 ngày 09/11/2022 về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về quy chế phối hợp giữa các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tổ chức và các đơn vị trong việc tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; Tăng cường phối hợp giữa Ban Tiếp công dân các cấp với Công an tỉnh và công an các địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo gây mất trật tự công cộng, an ninh, an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo và xử lý nghiêm minh đối với CBCC có vi phạm được phát hiện qua công tác giải quyết tố cáo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính trong thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường; về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, quản lý vận hành chung cư, các vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo. Khẩn trương triển khai việc thực hiện việc cập nhật, sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 11447/UBND-TCD ngày 26/10/2022, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối dữ liệu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên phạm vi toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề, nội dung bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo công tác tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân; nâng cấp địa điểm tiếp công dân khang trang, hiện đại, có phòng tiếp công dân riêng và các điều kiện làm việc cần thiết khác phục vụ công tác tiếp công dân của người đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân. Tích cựa góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai; trong đó, cần tập trung quan tâm sửa đổi các nội dung phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo như: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cơ chế định giá đất…, đánh giá tác động và nghiên cứu thực tiễn để đề xuất quy định các điều khoản chuyển tiếp. Trước mắt, tháo gỡ những vướng mắc cho đến khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực.

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

Trưởng các đơn vị, phòng, trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Kế hoạch.

Ban Giám đốc giao Thanh tra Sở:  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng, trung tâm tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Sở Xây dựng để tham mưu Sở Xây dựng, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Sở và trên địa bàn tỉnh cho thống nhất, đồng bộ trên toàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng, trung tâm, cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương (nơi phát sinh vụ việc) kiểm tra, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài theo các Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ (nếu có). Đồng thời, lồng ghép, bám sát các nội dung, nhiệm vụ Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với chương trình thanh tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt để xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả. Cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu được cập nhật, kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng quy định. Phối hợp cử cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do tỉnh tổ chức. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng, trung tâm, Ban Tiếp công dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan, địa phương để kịp thời xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, phức tạp tại Trụ sở các cơ quan Trung ương, các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan cấp huyện và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các vụ khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh – trật tự; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

Trưởng các phòng, trung tâm, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương rà soát các quy định của Pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, quản lý nhà và thị trường Bất động sản, quản lý trật tự xây dựng … và có đề xuất giải pháp tháo gỡ, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực này.

(Đính kèm nội dung hành Kế hoạch số 24/KH-SXD ngày 03/4/2023 của Sở Xây dựng về việc thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh.)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​