Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thanh tra Sở Xây dựng phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024.

Ngày 31/01/2024, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch về phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng của Thanh tra Sở năm 2024. Theo đó, nội dung triển khai tới các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác của ngành Thanh tra" cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục phổ biến, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; quán triệt tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tri số 28-TT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình, Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021-2025).

Hai là, đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ công chức, người lao động; nêu cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm gắn với đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đề cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của công chức, người lao động góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh hình thức; việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua, thực hiện đồng bộ ở 04 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình, quan tâm tạo điều kiện để cá nhân là điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong ngành Thanh tra; bên cạnh đó, công tác khen thưởng cần đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu, trong đó yêu cầu lãnh đạo và cán bộ, công chức Thanh tra: Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ ngày 06/6/2023 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra và phát hiện, xử lý vi phạm qua thanh tra; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Bốn là, thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan trên các lĩnh vực hoạt động:

Công tác thanh tra, kiểm tra: Bám sát kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và tình hình thực tế để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, đảm bảo tiến độ, chất lượng thanh tra; việc chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự theo đúng quy định. Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận có nhiều ý kiến. Phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra diện rộng, đột xuất được giao. Tăng cường công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra, nhất là việc xử lý cán bộ vi phạm và việc thu hồi tiền, tài sản, đất đai; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tham mưu rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH- TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên 90%.

Công tác phòng, chống tham nhũng: Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030; triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh; rà soát khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế và xây dựng Ngành: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tham gia góp ý xây dựng và hoàn thiện thế chế về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Triển khai thực hiện các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ các cơ quan thanh tra; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

Năm là, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025"; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển; “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", “đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030". Tích cực tham gia các hoạt động thi đua do Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, cụm, khối phát động; tham gia đóng góp ủng hộ người nghèo, đồng báo vùng sâu, vùng xa; ủng hộ đồng bào nơi gặp thiên tai, các gia đình chính sách,...do các tổ chức, đoàn thể phát động.27khttr-phatdong-tcphongtraothiduakhenthuong2024-31012024.pdf


Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​