Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

​Ngày 27/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024. Theo đó, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai tới các phòng, trung tâm, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Luật PCTN; các Nghị định của Chính phủ: số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN, và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú;

Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng cần kết hợp với tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Luật Thực hiện dân chủ cơ sở năm 2022; dân vận chính quyền trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lồng ghép việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật về PCTN trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học tập đối với CBCCVC, các mô hình sinh hoạt ở cơ sở (chú trọng tuyên truyền, phổ biến về các hành vi tham nhũng phổ biến, tham nhũng “vặt"; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN, thực trạng và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng; kết quả giải quyết các vụ án về phòng, chống tham nhũng); tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác PCTN của nước ta hiện nay. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở.

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế lựa chọn hình thức phù hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh một cách thường xuyên và hiệu quả. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thời gian thực hiện: năm 2024.

Hai là, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và sinh hoạt “Ngày Pháp luật" hàng tháng tại cơ quan, đơn vị.

Cơ quan, đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo đưa nội dung tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: năm 2024, cao điểm là tháng 10, tháng 11 năm 2024.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, phổ biến thông qua các trang mạng xã hội như facebook (Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai, và của Sở Xây dựng), zalo (Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Đồng Nai, và của Sở Xây dựng), chia sẻ video tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên trang Youtube “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đồng Nai" theo đường link http://youtu.be/HaR7n_njUzM.

Cơ quan chủ trì: Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở. Cơ quan phối hợp: Các phòng, trung tâm thuộc Sở. Thời gian thực hiện: Cả năm.

 Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền các Quy định của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng: Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cơ quan thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở và các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thời gian thực hiện: năm 2024.

Năm là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cơ quan thực hiện: Văn phòng Sở phối hợp Thanh tra Sở, các phòng, trung tâm thuộc Sở. Cơ quan phối hợp: các tổ chức, đơn vị có liên quan. Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

Tổ chức thực hiện: trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, trung tâm thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng Kế hoạch cho năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tiễn để tổ chức thực hiện tại đơn vị mình, thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho 100% CBCCVC, người lao động của đơn vị. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở (đồng gửi Thanh tra Sở) trước ngày 05/11 để tổng hợp, trình Ban Giám đốc Sở báo cáo Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh theo quy định.

 (Đính kèm nội dung hành Kế hoạch số 15/KH-SXD ngày 27/02/2024 của Sở Xây dựng về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2024.) 15-kh-sxd-ttpbgdpl2024.pdf


Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​