Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Ngày 12/04/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Theo đó, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai tới các phòng, trung tâm, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu: Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Quy định số 131-QĐ/TW nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong nhận thức và hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở liên quan về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán;  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nâng cao trách nhiệm và bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm soát của các cơ quan nhà nước trong hoạt động thanh tra; giám sát của các cơ quan dân cử, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong các hoạt động này.

Nhiệm vụ trọng tâm và phân công trách nhiệm thực hiện

Một là, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm các nội dung Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 5, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm liên quan đến kiểm soát quyền lực, tham nhũng, tiêu cực thuộc địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ba là, lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thanh tra Sở và cá nhân có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 6, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, sai phạm của đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật được phân công chỉ đạo.

Bốn là, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực để kịp thời báo cáo, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Năm là, kịp thời xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Đối với vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính hoặc nội bộ.

Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở Kế hoạch này, các phòng, trung tâm, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, để tổ chức thực hiện tại đơn vị mình; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo thực hiện theo quy định về Sở Xây dựng (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh; Ban Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu cho Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành; đề nghị xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân vi phạm; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh.

 (Đính kèm nội dung hành Kế hoạch số 80/KH-SXD ngày 12/4/2024 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 80_11042024khtrkthuchienqd131qdtwkh130ubt.pdf)


Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​