Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Chỉ đạo điều hành
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính Phủ trong quý III/2016.
Cập nhật 03/11/2016 16:01 Xem với cỡ chữ

​       I. Kết quả thực hiện

1. Rà soát, hệ thống hóa các quy định pháp luật liên  quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng.

- Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng, Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị,...; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các đề án và hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Trình UBND tỉnh dự thảo: Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Đồng Nai.

- Hiện đang hoàn chỉnh dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định:  Quyết định ban hành quy định về công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định về thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định về điều chỉnh Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 08/5/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định ban hành khung giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; Quyết định ban hành quy chế quản lý chung cư trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

- Sở Xây dựng đã thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản quy định nhằm cập nhật, bổ sung căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính và rà soát, soạn thảo bộ thủ tục hành chính. Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 1917/QĐ-UBND  ngày 16/6/2016 về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.

Hiện nay, việc công khai TTHC được thực hiện theo Thông báo số 86/TB-SXD ngày 22/6/2016 về việc niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, bao gồm 32 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và 22 thủ tục hành chính cấp huyện.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Sở Xây dựng đã đề xuất cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm được 03 thủ tục hành chính không cần thiết và hết hiệu lực theo quy định, bao gồm:

+ Kiến nghị hủy bỏ Thủ tục chấp thuận kiến trúc quy hoạch

+ Kiến nghị hủy bỏ Thủ tục điều chỉnh thiết kế xây dựng;

+ Kiến nghị không đưa vào bộ thủ tục hành chính 01 thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên phần mềm điện tử Egov trong quý III năm 2016:

+ Hồ sơ tồn: 36 hồ sơ.

+ Tổng số hồ sơ nhận: 397 hồ sơ.

+ Hồ sơ đã giải quyết: 393 hồ sơ; trong đó: 303 hồ sơ giải quyết trước hạn; 28 giải quyết đúng hạn; 61 hồ sơ trả chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ và 01 hồ sơ đã giải quyết quá thời gian quy định.

+ Hồ sơ đang giải quyết: 40 hồ sơ.

- Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào việc giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý công việc trong cơ quan nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và kịp thời.  

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với các công chức ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công chức xử lý hồ sơ thủ tục hành chính của Sở. Nhắc nhở, thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế ứng xử văn hóa, đạo đức công vụ trong toàn Sở Xây dựng.

3. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

- Thực hiện tốt việc lấy ý kiến người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, Quý III năm 2016 Sở Xây dựng đã thực hiện tiếp nhận các phiếu góp ý, với các nội dung:

+ Niêm yết công khai thủ tục hành chính dễ tra cứu: 91 phiếu góp ý dễ tra cứu;

+ Trách nhiệm của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ: 91 phiếu góp ý có trách nhiệm;

+ Tiếp nhận hồ sơ của công chức, viên chức: 86 phiếu góp ý nhanh và 05 phiếu góp ý bình thường;

+ Về thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính: 32 phiếu góp ý trước hạn và 59 phiếu đúng hạn.

- Công khai các thủ tục hành chính, niêm yết tại bộ phận một cửa của Sở và trên hệ thống website của tỉnh nhằm để cho người dân, doanh nghiệp biết khi đăng ký các giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng đã từng bước đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ doanh nghiệp. Trong đó, các thủ tục hành chính được đăng tải và cập nhật thường xuyên, ngoài ra còn đăng tải các văn bản, tin bài liên quan đến các lĩnh vực xây dựng… từ đó làm tăng tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các thông tin có liên quan đến  hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh. Trang thông tin còn đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai làm cơ sở cho chủ đầu tư và nhà đầu tư tham khảo thông tin về năng lực của các tổ chức để lựa chọn nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng cho phù hợp.

4. Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin

- Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong xử lý công việc, thực hiện trao đổi các văn bản, tài liệu quan mạng, áp dụng hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản (I- OFFICE) trong hoạt động của cơ quan.

- Sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng: tạo dựng được cơ sở dữ liệu, thông số kỹ thuật của Sở Xây dựng được đưa vào sử dụng từ năm 2012 đến nay, phần mềm giúp ích cho việc truy xuất dữ liệu chuyên ngành từ năm 2010.

- Sử dụng phần mềm một cửa liên thông Egov trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ - thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và hiện nay nhằm thực hiện đồng bộ phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 toàn tỉnh Sở Xây dựng đã hoàn thành việc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cập nhật 16 thủ tục hành chính và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt đưa vào sử dụng.

5. Thực hiện tái cơ cấu ngành xây dựng

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 11101/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó Sở Xây dựng đã:

- Tham mưu UBND tỉnh đã ban hành quyết định các bộ đơn giá xây dựng công trình và dịch vụ đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và cấp bán các bộ đơn giá, thu hồi vốn hoàn trả ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Triển khai thực hiện việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh; Trong quý III/2016 Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 24 hồ sơ trong đó: quy hoạch xây dựng 7 hồ sơ; điều chỉnh cục bộ QHXD 11 hồ sơ; nhiệm vụ quy hoạch 6  hồ sơ. Thẩm định và trình UBND tỉnh cấp giấy phép quy hoạch: 12 dự án.

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung: đề xuất sử dụng đất khu vực bệnh viện Đồng Nai cũ; Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch phân khu thành phố Biên Hòa; Rà soát điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu xã Hiệp Hòa, Quy hoạch khu chợ nổi Phước An - huyện Nhơn Trạch. Triển khai lập các hồ sơ quy hoạch phân khu theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Biên Hòa; Tham mưu UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ngành và địa phương trong việc lập quản lý và triển khai thực hiện các chiến lược quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh, khắc phục tình trạng quy hoạch treo và dự án treo; Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác rà soát quy hoạch không còn phù hợp với thực tiễn hoặc không có khả năng triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện cho người dân an tâm phát triển sản xuất, các khu vực xảy ra điểm nóng về xây dựng không phép, khiếu kiện về quy hoạch xây dựng.

- Triển khai xây dựng hoàn thiện chỉ tiêu còn lại (hiện nay chưa đạt) theo tiêu chuẩn của đô thị loại I đối với thành phố Biên Hòa; Đề nghị UBND các huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành tổ chức lập kế hoạch triển khai tổ chúc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 29/02/2016 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị Long Khánh đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025.

- Thực hiện triển khai cho thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư B1 và B2 theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách đối tượng được thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư B1, B2 đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Quang Vinh, tp. Biên Hòa, Đồng Nai.

- Thực hiện kiểm tra toàn bộ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại các đô thị trên địa bàn, nhất là khu vực thành phố Biên Hòa, để có kế hoạch xử lý, tu sửa sớm, nhằm khắc phục tình trạng ngập nước trong mùa mưa; tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc đầu tư xây dựng tuyến thoát nước ngoài hàng rào các khu công nghiệp: Tam Phước, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Nhơn Trạch II- Lộc Khang, Nhơn Trạch 5, Dệt may Nhơn Trạch, Thạch Phú và Tân Phú.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hướng dẫn tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung trong các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; tham mưu, hướng dẫn địa phương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng.

II. Những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ công chức, viên chức về Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính Phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017.

2. Tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng, đặc biệt là quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, Quản lý nhà ở và kinh doanh bất động sản, quản lý kiến trúc và phát triển đô thị, cấp giấy phép xây dựng và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng để có cơ sở triển khai hướng dẫn các quy định mới, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những nội dung, quy định không còn phù hợp.

3. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện công khai, minh bạch trong xử lý hồ sơ và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa hiện đại tại Sở. Tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ tại cơ quan.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định số 953/QĐ-BXD ngày 14/8/2015 của Bộ Xây dựng.

6. Thường xuyên tham dự các cuộc gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.

                                                                           ​ Tin: Nguyễn Thị Huệ

CÁC TIN KHÁC
» Một số kết quả hoạt động công đoàn tháng 5/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018 (22/05/2018 13:57)
» Một số kết quả đạt được sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (22/05/2018 08:55)
» Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2018 (22/05/2018 08:47)
» Tiếp tục đăng tải công khai bản Word Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 30/5/2017, Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh và địa điểm tiếp nhận hồ sơ- Thủ tục hành chính. (22/05/2018 08:58)
» triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị năm 2018 (21/05/2018 13:54)
» tổ chức triển khai lớp Bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị năm 2018 (22/05/2018 14:17)
» Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Xây dựng (22/05/2018 05:23)
» Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Xây dựng năm 2018 (17/05/2018 15:58)
» Kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Xây dựng (19/05/2018 16:09)
» Thực hiện rà soát, kiến nghị đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2018 của Sở Xây dựng (17/05/2018 14:20)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai