Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Quản lý Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Phú đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 2534/QĐ – UBND ngày 09/8/2016).
Cập nhật 11/12/2018 10:26 Xem với cỡ chữ

1tan phu.jpg

. Phạm vi, ranh giới, thời hạn và quan điểm lập quy hoạch:

a) Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

Toàn bộ ranh giới hành chính huyện Tân Phú có diện tích tự nhiên 776,92km2 (77.692,85 ha) với 18 đơn vị hành chính trực thuộc. Ranh giới tứ cận như sau:

- Phía Bắc: Giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Phước;

- Phía Nam: Giáp tỉnh Bình Thuận;

- Phía Đông: Giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận;

- Phia Tây: Giáp huyện Vĩnh Cửu và Định Quán.

b) Giai đoạn lập quy hoạch:

- Giai đoạn ngắn hạn: Đến năm 2020.

- Giai đoạn dài hạn : Đến năm 2030.

- Tầm nhìn: Đến năm 2050.

c) Quan điểm, mục tiêu lập quy hoạch:

- Cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế- xã hội huyện Tân Phú đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Tạo liên kết vùng thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo mô hình tăng cường xanh.

 

 

2. Tính chất, chức năng vùng huyện Tân Phú.

Là cửa ngõ phia Bắc của tỉnh Đồng Nai giao thương với tỉnh Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên; Phát triển các Đô thị Tân Phú, Phú Lâm; Là trung tâm thương mại – dịch vụ của vùng kinh tế sinh thái phía Bắc tỉnh Đồng Nai với: Du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuyên canh cậy công nghiệp, vùng chăn nuôi gia súc tập trung.

3. Dự báo phát triển dân số:

- Đến năm 2020: Dân số toàn khu vực khoảng 170.000 – 180.000 người.

- Đến năm 2025: Dân số toàn khu vực khoảng 175.000 – 185.000 người

- Đến năm 2030: Dân số toàn khu vực khoảng 185.000 – 195.000 người.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Xác định một số chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cơ bản của đồ án phù hợp với các Quy chuẫn, tiêu chuẩn hiện hành, có cân đối cho phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển của khu vực. Cụ thể

STT

Hạng mục

Đơn vị tính

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

1

Dân số toàn huyện

Ngàn người

210,252

170-180

185-195

2

Đất xây dựng đô thị

ha

 

800 -1.000

1.000 – 1.200

3

Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị

m2/người

 

150 - 250

150 - 250

5. Nội dung nghiên cứu Quy hoạch vùng huyện:

a) Vị thế và mối quan hệ vùng:

- Phân tích vai trò, vị thế, mối qun hệ về kinh tế - xã hội của huyện Tân Phú trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Vùng thanh phố Hồ Chí Minh và Vùng tỉnh Đồng Nai.

b) Đánh giá các điều kiện tự nhiện:

- Tổng quan các đặc điểm tự nhiên của huyện Tân Phú, đặc điểm cảnh quan sinh thái của huyện Tân Phú và các khu vực phụ cận.

- Xác định các khu vực có tiền năng về tự nhiên, có thể khai thác tạo động lực phát triển kinh tế, đô thị, các khu vực tạo lập hình ảnh kiến trúc không gian đô thị.v.v..

c) Đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội và tình hình phát triển đô thị:

- Đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế- xã hội huyện Tân Phú, thống kê tỉ lệ dân số, lao động. Mức độ phát triển kinh tế, khả năng tăng trưởng, thu hút nguồn nhân lực, nguồng vốn đầu tư và mối liên hệ kinh tế, văn hóa, xã hội so với các khu vực khác trong tỉnh.

d) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng xây dựng:

- Thống kê sử dụng đất khu vực lập quy hoạch, phân tích đánh giá tỷ lệ các loại đất đai trong đô thị, phân bổ các loại đất nhất là quỹ đất xây dựng đôt hị, đất sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và khả năng chuyển đổi khi phát triển đô thị.

e) Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

- Cao độ nền và thoát nước mặt: Nêu rõ hiện trạng cao độ nền xây dựng các khu vực, tình hình thoát nước mặt của khu vực nghiên cứu thiết kế; Đánh giá về khả năng thoát nước và tỷ lệ mương, cống hiện có.

- Giao thông: Đánh gía mạng lưới giao thông huyện Tân Phú và khu vực lân cận gồm: giao thông đối ngoại, giao thông đô thị và hệ thống đường giao thông liên huyện, liên xã.

- Cấp nước: Nêu rõ hiện trạng cấp nước đô thị, nông thôn huyện Tân Phú về nguồng cấp, công trình đầu mối, mạng lưới đường ống. Đánh giá hiện trạng cấp nước về: nguồn nước, chất lượng nước, tỷ lệ cấp nước sạch, tỷ lệ thất thoát của mạng lưới, khả năng cung cấp nước sạch của nhà máy nước hiện có.

- Cấp điện: Xác định nguồn điện, các công trình đấu mối, công trình cấp điện trên địa bàn huyện.

- Thoát nước thải, thu gom chất thải rắn và ngĩa trang: Nêu rõ tình hình thu gom nước thải, chất thải rắn: hình thức, khối lượng thu gom.

- Môi trường: Nêu thực trạng và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và xã hội huyện Tân Phú và khu vực lân cận.

6. Xác định tiền đề dự báo phát triển:

a) Định hướng phát triển không gian vùng:

- Đề xuất vùng cảnh quan tự nhiên kết hợp với hệ thống không gian mở lớn cần khoanh vùng kiểm soát; Đề xuất các ranh giới kiểm soát phát triển các đô thị và khu dân cư nông thôn, ranh giới các vùng, khu vực khuyến khích phát triển, hạn chế phát triển và cấm phát triển...

b) Định hướng quy hoạch hệ thống trung tâm chuyên ngành:

- Định hướng phát triển mạng lưới y tế, giáo dục, văn hóa – TDTT trên địa bàn huyện theo tầng bậc. Tổ chức không gian hê thống hạ tầng xã hội gồm mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa cấp vùng, huyện và các xã.

- Đinh hướng phát triển mạng lưới Thương mại dịch vụ. Xác định vị trí và quy mô các trung tâm thương mại, các chợ đầu mối, trung tâm bán buôn và bán lẻ các sản phẩm tại Trung tâm huyện, các khu đô thị và các xã.

c) Định hướng quy hoạch sử dụng đất:

- Đề xuất quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn đợt đầu và dài hạn để tổ chức phân kỳ đầu tư cho khu vực đô thị - nông thôn và các vùng đặc thù.

- Xác định các chỉ tiêu, quy mô phát triển cơ bản về đất đai, dân số cac 1khu vực phát triển đô thị, nông thôn và hệ thống hạ tầng xã hội, kỹ thuật.

d) Đánh giá môi trường chiến lược:

- Lập đánh giá môi trường chiến lược nhằm đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược về bố trí các khu vực chức năng phát huy các mặt tích cực và hạnh chế các tác động tiêu cực đến môi trường và bảo vệ được các vùng cảnh quan hiện có. Đề xuất biện pháp quản lý, giám sát môi trường.

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch vùng:

- Quản lý kiểm soát không gian, kến trúc, cảnh quan đô thị và nông thôn, làm rõ ranh giới phát triển đô thi và các điểm dân cư nông thôn, quy mô diện tích các khu chức năng; quy định về mật độ dân cư; chỉ tiêu đất khu vực đô thị, nông thôn; quy định nguyên tắc phát triển, quy định và yêu cầu hê thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

- Trên cơ sở danh mục và lộ trình cho các chương trình trọng điểm phát triển theo từng giai đoạn của huyện Tân Phú.

Tin: Nguyễn Thanh Tùng

 

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A8 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4564/QĐ-UBND Ngày 03/11/2021) (20/01/2022 14:54)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A9 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4215/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 08:30)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A5 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4212/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 22:36)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4213/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 22:36)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4211/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (16/01/2022 18:19)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A6 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4210/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (16/01/2022 18:20)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị B2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 2664/QĐ-UBND Ngày 05/8/2021) (17/01/2022 21:42)
» Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/202020) (20/01/2022 14:55)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các phân khu B6, C3, D1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. (Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 11/4/2019). (20/01/2022 11:18)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 một phần phân khu C2 theo quy hoạch chung, thành phố Biên Hòa (Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 11/4/2019) (20/01/2022 03:29)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai