Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Tuyên truyền
Quyết định ban hành chương trình cải cách hành chính Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030
Cập nhật 07/12/2021 15:28 Xem với cỡ chữ

Mục tiêu của Chương trình nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030. Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Xây dựng tập trung vào 6 nội dung, gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Trọng tâm cải cách hành chính trong 10 năm tới là: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành Xây dựng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ngành xây dựng theo hướng chuẩn hóa hệ thống thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin kết hợp các giải pháp liên tục cải tiến để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Nội dung, mục tiêu cụ thể của cải cách hành chính

Về cải cách thể chế:

Đến năm 2025: Hoàn thiện hệ thống thể chế nền hành chính của Sở theo quy định của Trung ương và thực tiễn của tỉnh, trọng tâm tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; tiếp tục góp phần hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế và các khung khổ pháp lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Đến năm 2030: góp phần hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế của nền hành chính hiện đại, thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để góp phần thúc đẩy phát triển đất nước.

Cải cách thủ tục hành chính

Đến năm 2025: Phấn đấu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020; hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng nhiệm vụ được giao của Sở Xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo Đề án ban hành tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ Sở, nội bộ giữa Sở với các cơ quan nhà nước liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên;

Đến năm 2030: 100% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được triển khai thanh toán trực tuyến; trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên; tối thiểu 90% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời, hoàn thành việc tích hp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 80%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng đạt tối thiểu 92%; phấn đấu nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh đối với các chỉ số, tiêu chí, nội dung liên quan đến lĩnh vực Xây dựng theo chỉ đạo, Kế hoạch của tỉnh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm 15 địa phương dẫn đầu cả nước.  

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  

Đến năm 2025: Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, đơn vị thuộc Sở khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, đơn vị trong hệ thống tổ chức của Sở; Giảm tối thiểu bình quân 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90%.   

Đến năm 2030: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình được phê duyệt mô hình tổ chức hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của ngành; Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở nhằm hoạt động có hiệu quả; Tiếp tục giảm bình quân 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%.   

Cải cách chế độ công vụ  

Đến năm 2025:  Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Đến năm 2030: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: 25% - 35% số lãnh đạo, quản lý cấp sở, trên 30% số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Cải cách tài chính công

Đến năm 2025: Thực hiện quy định mới về cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước; Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi Trung tâm thuộc Sở thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

Đến năm 2030: Triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số  

Đến năm 2025: Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với 100% cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử; 90% hồ sơ công việc của Sở Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, hồ sơ đặc thù); 50% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Đến năm 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc của Sở Xây dựng được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật, hồ sơ đặc thù); 70% hoạt động kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý nhà nước.

Về giải pháp thực hiện chương trình  

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, các Chi bộ trực thuộc và công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; tạo sự thống nhất, quyết tâm cao về quan điểm, nội dung, cách làm giữa Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch về công tác cải cách hành chính.

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức về thực hiện cải cách hành chính; đồng thời, có chế độ chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện chuyên trách về cải cách hành chính.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phong phú, sinh động, giúp cho cán bộ, công chức, nhân dân hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa với các cơ quan báo chí về trách nhiệm trong tuyên truyền cải cách hành chính. Phối hợp với các tổ chức Đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát và tham gia các hoạt động cải cách hành chính.  

Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác cải cách hành chính; thanh tra công vụ, nhất là về giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức.  

Phối hợp triển khai thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; xây dựng cơ chế phù hợp để tiếp nhận, xử lý nhanh các vướng mắc, các phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính, quy định hành chính, vi phạm pháp luật trong cải cách hành chính, thực thi công vụ, nhiệm vụ. Phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các sáng kiến, giải pháp, mô hình mới nâng cao chất lượng cải cách hành chính.  

Đưa nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính vào tiêu chí xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở gắn với khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức.  

  Hoàng Mai​

CÁC TIN KHÁC
» Tăng cường nộp hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC trực tuyến của tỉnh (07/11/2022 14:04)
» Hội nghị trao đổi với VNPT Đồng Nai về Chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng (27/10/2022 07:47)
» V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (26/10/2022 10:11)
» Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 (18/05/2022 15:13)
» Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 (18/05/2022 15:11)
» Quyết định công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉ (07/12/2021 15:25)
» Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (07/12/2021 15:24)
» Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (07/12/2021 15:22)
» Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (07/12/2021 15:20)
» ỨNG DỤNG “VSSID -BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ” TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (07/12/2021 15:14)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai