Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Thanh tra
Triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2021
Cập nhật 13/12/2021 14:17 Xem với cỡ chữ

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lộ trình đề ra tại Chương trình hành động; Thực hiện các mục tiêu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2021 theo Kế hoạch số 10085/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cu nhiệm vụ được giao; Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững n định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung, ngành Xây dựng nói riêng ngày càng phát triển.

Yêu cầu

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN đặc biệt là Luật PCTN năm 2018; Việc tuyên truyền, phổ biến phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, lông ghép tuyên truyền pháp luật về PCTN với các Chương trình, Đề án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh và Sở Xây dựng, xây dựng nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị, đảm bảo việc triển khai hiệu quả; Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nội dung của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia về PCTN, và các văn bản pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú; Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cần kết hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Đồng thời gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lông ghép việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật PCTN trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, học tập đối với CBCC, các mô hình sinh hoạt ở cơ sở (chú trọng tuyên truyền, phổ biến về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN); Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Thời gian thực hiện: năm 2021.

Hai là, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 và sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hàng tháng tại cơ quan, đơn vị; Cơ quan, đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng, trung tâm thuộc Sở; Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Thời gian thực hiện: năm 2021.

Ba là, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, trên trang thông tin điện tử của Sở. Cơ quan, đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng, trung tâm thuộc Sở; Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Thời gian thực hiện: năm 2021.

Bốn là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể năm 2021 theo Kế hoạch số 10085/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 4894/KH-SXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020” tại Sở Xây dựng; Cơ quan, đơn vị thực hiện: Các phòng, trung tâm thuộc Sở; Thời gian thực hiện: năm 2021.

Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn​

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022. (02/11/2022 10:22)
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022. (02/11/2022 10:13)
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2022. (02/11/2022 10:04)
» Sở Xây dựng phối hợp với Phân viện cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị Miền Nam tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Nghị định số 16/2022/NĐ-CP tại Hội trường Trường Đại học Đồng Nai (05/10/2022 14:48)
» Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (05/10/2022 14:31)
» Sở Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) (13/12/2021 14:19)
» Kế hoạch về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng (13/12/2021 11:03)
» Triển khai phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (13/12/2021 11:00)
» Sở Xây dựng triển khai quy định tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ liên quan đến giải quyết vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (15/03/2021 15:28)
» Sở Xây dựng triển khai quy định áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (15/03/2021 15:27)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai