Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngày 29/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản triển khai thực hiện việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị:

Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh, Sở Xây dựng gắn với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22- CT/TU ngày 29/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại; Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Văn bản số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp đối thoại với người khiếu nại…Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 21/9/2022 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở;

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1740/UBND-TCD ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về việc quán triệt, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân; Văn bản số 554/UBND-TCD ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng" khiếu kiện (nếu có).

Hai là, Ban Giám đốc giao Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Trung tâm tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện việc tăng cường tiếp xúc trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân để chủ động nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chủ động lựa chọn vụ việc tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng, nhất là vụ việc nổi cộm, bức xúc của người dân để giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân; thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cá nhân có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, xúi giục, kích động người dân tụ tập đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khi giải quyết khiếu nại phải ban hành quyết định giải quyết khiếu nại theo quy định; đồng thời quyết định giải quyết khiếu nại phải đảm bảo các nội dung theo Điều 31 (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu) và Điều 40 (đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai) Luật Khiếu nại năm 2011.

Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân dẫn đến tình trạng tụ tập đông người khiếu kiện trái quy định pháp luật trước Trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng" khiếu kiện (nếu có).

Thường xuyên, kịp thời liên hệ với trụ sở tiếp công dân tỉnh về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để có phương án tiếp công dân. Tham mưu Ban Giám đốc Sở trong công tác phối hợp với Thanh tra tỉnh đối thoại trực tiếp với người khiếu nại theo Văn bản số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tập trung kiểm tra, xem xét đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp do các cơ quan chuyển về để trả lời công dân; trong quá trình kiểm tra, xem xét cần chú trọng đến việc đối thoại, vận động, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành. Chủ động và có giải pháp giải quyết hiệu quả, kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp (nếu có).

Ba là, Ban Giám đốc giao các đơn vị, phòng, trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân, cung cấp thông tin cho công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, và báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi về Thanh tra Sở, có thể lồng ghép vào báo cáo định kỳ thời gian vào ngày 10 của tháng cuối quý, năm của đơn vị, hoặc khi có vụ việc liên quan trả lời đơn của người dân, doanh nghiệp. *Lưu ý: các đơn vị gửi kèm đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả xử lý, để làm tài liệu kiểm chứng.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở lên lịch tiếp công dân định kỳ, xây dựng kế hoạch, phương án tiếp công dân của lãnh đạo Sở, mở sổ tiếp công dân của cơ quan, sổ tiếp công dân của Lãnh đạo Sở, sổ theo dõi xử lý đơn thư, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định.

Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các Phòng, Trung tâm tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

(Đính kèm nội dung Văn bản số 673/SXD-TTr ngày 29/02/2024 của Sở Xây dựng về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo).hanhltnsxdhanhltnsxdanphsxd27022024cvtrktcuongtrachnhiemtcdgqkntc2024_20240229.pdf

Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​