Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Một số kết quả đạt được trong việc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) tại Đảng bộ Sở Xây dựng,

     kế​ hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Quy định số 15-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí; các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để tổ chức triển khai có hiệu quả, Ban Chấp hành đảng bộ Sở đã phân công đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm; UBKT Đảng ủy đã phân công đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở phụ trách công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN trong toàn Đảng bộ; tại các Chi bộ trực thuộc phân công đồng chí Bí thư Chi bộ phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng tại chi bộ. Về chính quyền, phân công Thanh tra Sở Xây dựng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm tại các phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thông qua việc ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng năm và thường kỳ hàng tháng của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở Các chi bộ trực thuộc quán triệt công tác phòng, chống tham nhũng tại các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo Đảng ủy Sở, hàng năm Giám đốc Sở ban hành các Chương trình, kế hoạch về công tác triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể cán bộ, đáng viên, công chức viên chức thuộc Sở như: Kế hoạch số 11/KH-SXD ngày 14/03/2014 của Sở Xây dựng về kiểm tra việc công khai, minh bạch của Sở Xây dựng năm 2014 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 29/KH-SXD ngày 21/8/2014 của Sở Xây dựng về công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng đến năm 2015; Kế hoạch số 03/KH-SXD ngày 10/02/2015 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; Chương trình số 444/CTr-SXD ngày 12/3/2015 của Sở về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015; Kế hoạch số 11/KH-SXD ngày 23/3/2015 của Sở Xây dựng về chương trình, công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2015; Kế hoạch số 01/KH-SXD ngày 04/01/2016 của Sở Xây dựng về kiểm tra việc công khai, minh bạch của Sở Xây dựng năm 2016 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 09/KH-SXD ngày 17/02/2016 của Sở Xây dựng về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về PCTN năm 2016. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Kế hoạch của Sở và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch của đơn vị và triển khai thực hiện.

Một số kết quả cụ thể:

- 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được triển khai các Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; 100% đảng viên, cán bộ chủ chốt thực hiện đăng ký nêu gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần và trách nhiệm trong công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường vai trò của Chi bộ trong quản lý đảng viên:Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở và các đồng chí cấp ủy viên tại các Chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, Trung tâm luôn thể hiện tốt tính tiên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống, lãng phí thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, công tác thi đua khen thưởng; công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền và thuộc lĩnh vực quản lý; công khai trong việc thu, chi tài chính của cơ quan, đơn vị; công khai trong việc tiết kiệm về sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và xăng, phương tiện đi lại.

- Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:đã thực hiện công khaicác quy chế, quy định trong hoạt động của cơ quan: quy chế tổ chức và hoạt động của Sở, quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức. Công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Công khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như: công tác tuyển dụng công chức, viên chức; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đối vị trí công tác; Công khai về hoạt động thu – chi tài chính của Sở; mua sắm theo quy định; việc quản lý sử dụng xe công, tài sản công..v.v…Công khai các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra cho các đối tượng được thanh tra, kiểm tra.Việc công khai được thực hiện tại Hội nghị giao ban hàng tháng, họp chi bộ, họp đoàn thể, trong hội nghị sơ kết, tổng kết năm, niêm yết tại trụ sở cơ quan, trên hệ thống mạng nội bộ và trang web của Sở Xây dựng.

- Chỉ đạo thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, nội quy làm việc cơ quan; Chỉ đạo công tác kê khai tài sản và công khai, minh bạch các bản kê khai tài sản, thu nhập đối với các đối tượng thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng;Nhìn chung, các nội dung về công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan được triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng được quán triệt thường xuyên.

- Công tác kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm được đưa vào nội dung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra và các chi bộ trực thuộc. Trong năm 2015, Uỷ ban kiểm tra Đang ủy Sở đã tiến hành kiểm tra 4/6 Chi bộ trực thuộc về công tác triển khai các quy định về phòng chống tham nhũng, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X); Quy định số 15-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; gắn với việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/01/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các chi bộ đưa nội dung đánh giá công trác phòng chống tham nhũng vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đồng thời tăng cường công tác quán triệt các quy định liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng lãng phí cho đảng viên, quần chúng thuộc đơn vị. Qua đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức, đảng viên trong toàn đảng bộ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tuy nhiên, thực tế hiện nayĐảng viên phụ trách công tác Đảng tại các Chi bộ hiện nay còn kiêm nhiệm, không chuyên trách, chưa có kinh nghiệm trong tác công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Quy định số 15-QĐ/TU ngày 28/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, lãng phí đến toàn thể cán bộ công chức, đảng viên của cơ quan, đơn vị thuộc Sở; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa và phát hiện tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống chống tham nhũng tại các Chi bộ trực thuộc, các Phòng, Trung tâm thuộc Sở để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí./.

Huyền Trinh

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​