Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Ngày 11/01/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai tới các phòng, trung tâm, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo : Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ các quy định của pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác PCTN của cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó phải xác định rõ nội dung, yêu cầu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN theo quy  định.

Hai là, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN:

Các phòng, trung tâm, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với phát huy dân chủ cơ sở và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN cho phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài ra, các phòng, trung tâm, đơn vị chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, các hiệp hội,…) trong công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các văn bản mới ban hành, trọng tâm là: Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết luận số 10-KL/TW ngày 16/12/2016 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí"; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Bn Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng". Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán". Đối tượng tuyên truyền: tất cả CBCCVC, người lao động của cơ quan, đơn vị. Về hình thức tuyên truyền: Tùy theo đặc điểm tình hình, nhiệm vụ được giao, các phòng, trung tâm, đơn vị chọn hình thức tuyên truyền cho phù hợp.

Ba là, thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng:

Tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó tập trung một số nội dung cụ thể:

Các phòng, trung tâm, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, đơn vị theo quy định tại Điều 10, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quy hoạch, đầu tư xây dựng, tài chính, tổ chức cán bộ…; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Rà soát các quy định pháp luật, nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi nếu phát hiện còn có sơ hở, bất cập, chồng chéo.

Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn đúng pháp luật; Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề ngiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiến hành công khai và thực hiện có hiệu quả các quy định. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trưởng các đơn vị, phòng, trung tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc.  Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về xung đột lợi ích; nhận diện các dấu hiệu có xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 29, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Lãnh đạo các phòng, trung tâm, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Tăng cường trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. Các phòng, trung tâm, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh.

Bốn là, công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng:

 Công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm kiểm tra và tự kiểm tra theo quy định từ Điều 55 đến Điều 58 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm chủ động ngăn ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng.

Công tác thanh tra: Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, trung tâm tiến hành thanh tra theo đúng Kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt. Tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN.

Năm là, công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước:

Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực Xây dựng tiếp tục xây dựng, triển khai các nội dung để phòng ngừa tham nhũng như văn hóa kinh doanh lành mạnh, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ, thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch và kiểm soát xung đột lợi ích nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN, tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Tổ chức thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thuộc Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện Chiến lược và các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở và các tổ chức, đơn vị liên quan tham mưu giúp Sở Xây dựng triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chủ động theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng năm, đề xuất sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

 (Đính kèm nội dung hành Kế hoạch số 01/KH-SXD ngày 11/01/2024 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 hanhltnsxd01khsxdsigned.pdf.)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​