Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2024

Nhằm nâng cao chất lượng của người làm công tác pháp chế trong công tác tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở Xây dựng triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều hành và quản lý Nhà nước ngành Xây dựng; phát huy tính chủ động, tích cực của người làm công tác pháp chế tại Sở Xây dựng, đáp ứng nhiệm vụ được giao. Ngày    01/3/2024  Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-SXD về thực hiện công tác pháp chế của Sở Xây dựng năm 2024, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực Ngành Xây dựng và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức nghiên cứu, tham mưu soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các văn bản do Sở ngành khác chủ trì soạn thảo gửi lấy ý kiến Sở Xây  dựng.

Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng. Đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 14/03/2023 của Sở Xây dựng về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực ngành xây dựng kỳ 2019 -2023.Tổng hợp, báo cáo kết quả về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 trong lĩnh vực quản lý của Ngành Xây dựng. Triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan trực tiếp đến lĩnh vực của Ngành Xây dựng; Tiếp tục tổ chức phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của Ngành Xây dựng: Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư có liên quan hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng; các văn bản khác có liên quan thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng; Tổ chức triển khai, phổ biến kịp thời các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên khi có yêu cầu. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

 Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Ngành Xây dựng, thực hiện giải đáp và cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành Xây dựng. Tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để để xuất cơ quan có thẩm quyền.

Công tác bồi thường nhà nước: Tiếp tục triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kịp thời tổng hợp, báo cáo về công tác bồi thường nhà nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Thường xuyên kiểm tra tính phù hợp, hiệu quả, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý và các văn bản pháp luật có liên quan, kịp thời phát hiện dấu hiệu trái pháp luật hoặc có sự chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn để đề xuất hướng xử lý.

 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật: Ban hành Kế hoạch về công tác theo dõi thi hành pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện; Cử nhân sự tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề, theo địa bàn hoặc theo ngành, theo lĩnh vực; Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, xây dựng văn bản chi tiết hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, Kế hoạch cũng đã có sự phân công cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở với thời gian thực hiện cụ thể; giao nhiệm vụ cho công chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo quy định.


Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​