Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về thanh tra xây dựng giai đoạn 2013-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/3/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng Đồng Nai dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ giai đoạn 2013-2022 của UBND tỉnh gửi Thanh tra Bộ Xây dựng (đính kèm dự thảo), kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 88/BC-UBND về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ giai đoạn 2013-2022. Trong đó, có một số nội dung quan trọng như sau:

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ XÂY DỰNG ĐỒNG NAI:

Ngày 18/4/2013, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2969/UBND-VX về việc kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở Xây dựng theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các Sở ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở và các Đội Thanh tra xây dựng cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của Luật Thanh tra 2010, Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng. UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng; kèm theo Đề án củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng số 1730/ĐA-SXD ngày 26/8/2013 của Sở Xây dựng Đồng Nai; Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc giải thể Đội thanh tra Xây dựng các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (kể từ ngày 01/10/2013, theo đó, biên chế của các Đội Thanh tra được giao cho phòng Quản lý đô thị, phòng kinh tế các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa).

Trong giai đoạn 2013-2022, Thanh tra Sở Xây dựng đã tổ chức quán triệt thực hiện và tham mưu cho Sở Xây dựng, UBND tỉnh về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thanh tra xây dựng, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực xây dựng, trọng tâm là Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật khiếu nại; Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc tiếp tục quán triệt triển khai cuộc vận động học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí và sửa đổi lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt về tư tưởng, đạo đực, tác phong, lối sống, trong cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của chính trị, của ngành xây dựng đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thường xuyên, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  Hoàn thiện công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và hoạt động của bộ máy hành chính. Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trong cơ quan. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế quản lý chi tiêu nội bộ, quy định về quản lý tài chính của cơ quan. Cơ quan thanh tra đã đóng vai trò quan trọng, tích cực trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ kế hoạch nhà nước của cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra trong lĩnh vực xây dựng; vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về Xây dựng đối với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo đó, về thanh tra kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra năm của Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai, kết quả tổng hợp kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng 2013-2022: Số cuộc thanh tra: 49; số tổ chức được thanh tra: 56; Số cuộc kiểm tra: 365; Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 340 tổ chức; Số Quyết định XPVPHC ban hành: 340; Số tiền XPVPHC: 17.151.000.000 đồng; Số tiền XPVPHC đã nộp ngân sách: 17.151.000.000 đồng.

CÁC KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP:

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương tiếp tục tạo điều kiện để UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng, Thanh tra Sở kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trong Ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai; rà soát điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, phẩm chất cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hoàn chỉnh thể chế, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Các Bộ ngành Trung ương tiếp tục triển khai hướng dẫn kịp thời các luật, Nghị định của Chính phủ đã có hiệu lực nói chung, lĩnh vực xây dựng nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương, ngành Xây dựng trong việc triển khai thực hiện.

Đề nghị Chính phủ, Bộ ngành trung ương sớm triển khai hướng dẫn thực hiện Luật thanh tra năm 2022, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thanh tra nói chung, Thanh tra Xây dựng nói riêng.

Tập trung phát huy tối đa các nguồn lực để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể, hoàn chỉnh hệ thống các loại quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác lập quy hoạch chi tiết; quy chế quản lý kiến trúc đô thị- nông thôn, thiết kế đô thị làm cơ sở quản lý phát triển đô thị và cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển đô thị dựa trên các nguyên tắc công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân. Quy hoạch chung đô thị bảo đảm tính định hướng cao trong chiến lược xây dựng phát triển và quản lý đô thị. Quy hoạch phân khu làm rõ phân khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên đầu tư và đưa ra các chính sách ưu đãi để kêu gọi đầu tư.

Tăng cường quản lý sau quy hoạch, chấm dứt tình trạng vi phạm quy hoạch, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch của các cấp, các ngành. Nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác quy hoạch thông qua công tác cải cách hành chính; ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các cấp trong công tác phối hợp tổ chức lấy ý kiến thẩm định đảm bảo thời gian đẩy nhanh tiến độ thẩm định, góp ý, chất lượng thẩm định trình phê duyệt các đồ án quy hoạch. Kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện tốt cơ chế giám sát của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trên các nguyên tắc công khai, minh bạch, có sự tham gia của người dân, cần được ưu tiên.

Hoàn thiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị cho cán bộ các địa phương, nhất là cán bộ địa chính - xây dựng cấp xã/phường đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu của doanh nghiệp và nhân dân. Xây chương trình và kế hoạch thu hút động viên, khuyến khích cán bộ quản lý chất lượng cao; đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vai trò chung tay xây dựng phát triển đô thị.

(Đính kèm nội dung hành Văn bản số 761/SXD-TTr ngày 13/3/2023 của Sở Xây dựng.)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​